Home

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen - K

Hovedtariffavtalen er i stor grad harmonisert med arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansattes arbeidsvilkår og rettigheter, men ned noen unntak for eksempel når det gjelder arbeidstidsordninger - se HTA § 7. Innhold: I staten er det nå to hovedtariffavtaler; èn med Akademikerne, og èn med de tre øvrige hovedsammenslutningene Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.4.2020. Publisert: 17.10.2018. I dette opptrykket er også følgende dokumenter tatt inn: • Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikern Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter Hovedtariffavtalen som heltidstilsatte dersom ikke annet framgår av den enkelte bestemmelse. 1.3 Ekstraordinært arbeid. Settes det i gang ekstraordinære arbeider for å avhjelpe arbeidsløshet, skal det være adgang til å opprette egen tariffavtale for disse arbeiderne Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til og med 30.4.2020. Hvis Hovedtariffavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 - tre - måneders skriftlig varsel, er den fremdeles gjeldende i 1 - ett - år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom LO og NHO. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer. Download English version of Basic Agreement 2018 - 2021 LO-NHO with supplementary agreements

Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for alle våre medlemsbedrifter som ikke er knyttet til energiavtalene eller Bedriftsavtalen. Samfunnsbedriftene representerer bedriftene når Hovedtariffavtalen revideres. Hovedtariffavtalen gjelder fra 1.05.18 - 30.04.20 Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på den ene side og LO Stat, Unio og YS Stat på den annen side. 1.1.2 Omfang. Hovedtariffavtalen omfatter enhver arbeidstaker som går inn under tjenestetvistloven dersom ikke annet er avtalt Hovedavtale er en overordnet tariffavtale som regulerer spørsmål av mer grunnleggende karakter mellom hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.Mer spesielle spørsmål er oftest regulert ved tariffavtaler for de enkelte tariffområdene, som i privat sektor ofte kalles «overenskomster». Særspørsmål for den enkelte virksomhet er oftest regulert ved særavtaler

Hovedtariffavtalene (HTA) Arbeidsgiverportale

Tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og enten en arbeidsgiverforening eller en enkelt arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.Den første tariffavtale i Norge ble opprettet i 1873, og den første landsdekkende tariffavtalen ble inngått i 1907. I dag omtales tariffavtaler i arbeidstvistloven av 27. januar 2012 (§ 1 bokstav e). Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved For-nyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) på den ene side og LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sen-tralforbund Stat, Akademikerne og Unio på den annen side. 1.1.2 Omfang 1. Hovedtariffavtalen omfatter enhver arbeidstaker som går inn under tjenestetvistlove n dersom ikke annet er. Hovedtariffavtalen for kommunesektoren. Protokoller: Protokoll KS hovedoppgjøret 2020. Vedlegg: Tariffplakat KS hovedoppgjøret 2020. Andre avtaler: Særavtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) supervisjon Særavtale brann og redningstjeneste 2019 - 2020 Rammeavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten (RAB) (prolongert til. Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til 30.04.2020. Hvis hovedtariffavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 måneders skriftlig varsel, er den fremdeles gjeldende 1 - ett - år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist. Vedlegg 1 - Forslag til velferdspermisjon Velferdspermisjone Hovedtariffavtalen - Den norske kirke; Hovedtariffavtalen - organisasjonsmedlemmer; Sentrale særavtaler; Arbeidstakerorganisasjoner i KAs tariffområde; Tariff 2019; Tariff 2018; Opplæring og utvikling (OU) Kirkebygg + Statlige tilskudd; Kulturminner; Tilgjengelighet; Energi, miljø og inneklima; Eiendomsforhold; Kirkekontroll.

FUS Hovedtariffavtalen. For å søke i avtalen, trykk tastene Ctrl + F. For å lukke alle paragrafer for en mer oversiktlig fremstilling, trykk på Alle lukket. For å åpne enkeltparagrafer, trykk på + KAP. 1 FELLESBESTEMMELSER 1 Innledende bestemmelser. 1.1 Hovedregel Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til 30.04.2020. Hvis Hovedtariffavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 - tre - måneders skriftlig varsel, er den fremdeles gjeldende 1 - ett - år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist. VEDLEGG 1 Stillingskoder. A Stillingskoder for kirkelig fellesråd og menighetsråd Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser om blant annet lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Bestemmelsene om kommunal tjenestepensjon er tatt inn i kapittel 2 og i vedlegg 4, Vedtekter for avtalefestet pensjon (AFP) og i vedlegg 5, Vedtekter for tjenestepensjonsordningen - TPO (TPO). Partene i HTA er En hovedavtale inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar hovedavtaler for seg de ansattes medbestemmelsesrett.. Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til overenskomstene ikke for seg lønn og andre. Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag gjennomføres flere ganger i året på UiO. Som i 2.5.1 så kan krav sendes inn både via fagforeningene og via arbeidsgiverlinjen, men krav til forhandlinger på særlig grunnlag skal hjemles i en av punktene i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3, oppsummert som vesentlig endringer i stiling; rekruttere og beholde; ekstraordinær innsats; eller der.

Ny lønnstabell KS: A. HTA kapittel 4 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2019 Stillingsgrupper . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.7.2019 Garanti- lønn 0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å 28/2020 Forlengelse av hovedtariffavtalen. Fredag 13. mars ble det klart at lønnsoppgjørene utsettes til etter sommeren. Oppdatert 22. april 2020. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten ble 17. mars enige om at hovedtariffavtalene i staten videreføres til 15. september 2020 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter A: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Tariffperioden 01.05.2018 - 30.04.2020 T: 24 13 27 00 E: ksbedrift@ksbedrift.no W: www.ksbedrift.n

Hovedavtalene Hovedavtalene mellom Spekter og hovedorganisasjonene er selve grunnmuren i partssamarbeidet, og omfatter bestemmelser om forhandlingsordning, samarbeid og tillitsvalgte.; Sentral avtaledel (Del A) Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral del A og en lokal virksomhetsvis del B. Overenskomstenes del B forhandles i den enkelte virksomhet, mens overenskomstenes del A. Hovedtariffavtalen for kommunesektoren Avtalen har avtalenummer KS 100 og KS 300. Flere særavtaler er tilknyttet dette området, disse finnes under overskriften andre avtaler under

Hovedavtalen, NHO - LO 2018-2021 - Lovdat

Akademikerne består av 13 medlemsforeninger. Skriv inn og klikk på din utdanning i feltet over og du vil få opp de foreningene som kan være aktuelle for deg Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter - Bedriftsavtalen . Vedlegg. Hovedtariffavtale i KS-området.pdf. Last ned. Meklerens forslag.pdf. Last ned. Riksmeklerens møtebok.pdf. Last ned. SGS 2020.pdf. Last ned. SGS 2020 vedlegg 2 til protokoll.pdf. Last ned. Hva synes du om denne siden Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på den ene side og Akademikerne på den annen side. 1.1.2 Omfang 1. Hovedtariffavtalen omfatter enhver arbeidstaker som går in

Hovedtariffavtalen. 01.05.2018 - 30.04.2020 (heftet) KS. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.04.2020 Hva er en tariffavtale? En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver og en gruppe arbeidstakere om generelle lønns- og arbeidsforhold. I en tariffavtale kan man for eksempel regulere hva som er vanlig arbeidstid, om man skal ha fleksitid, hva man skal ha i overtidstillegg og regler for studie- eller velferdspermisjon og alt annet som angår generelle lønns- og arbeidsforhold som skal. 5 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet § 1-1 Partsforhold Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) §med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter o Hovedtariffavtalen for 2018 - 2020. Regulerer lønnsforholdene innenfor kommunsektoren Last ned (pdf) (1MB) Sentrale generelle særavtaler (SGS) SGS-1001 Reiseregulativet Varighet 1.1.2019 - 31.12.2020 Last ned (pdf) (58KB) SGS-1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter Varighet 1.1.2017 - 31.12.202

Postadresse. NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo. Besøksadresse. Næringslivets Hus Middelthuns gate 27 Majorstuen. Telefon: 23 08 80 00 Pressetelefon: 480 22 80 Kapittel 4 For bibliotekarer i kapittel 4 i KS-området inneholder Hovedtariffavtalen tre hjemler for særskilte forhandlinger. Kap 4 punkt 4.2.2 hjemler anledningen til å føre særskilte forhandlinger når det er foretatt organisatoriske endringer av betydning, når stillingens ansvarsområde er endret eller når stillingsinnehaver har gjennomført kompetansehevende videreutdanning og. Hovedtariffavtalen gjelder mellom Kommunenes Sentralforbund og LO Kommune, Akademikerne Kommune, YS Kommune, Unio, Lederne og Folkehøgskoleforbundet. Resultat: De avtalte tilleggene er på mellom 1400.- og 1900.- kroner På de fleste punkter er hovedavtalene identiske. Denne sammenstillingen viser hovedavtalene og hvor de skiller seg fra hverandre

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) - tariffperioden 01.05.2018 - 30.04.2020. PDF | 771 kb. Relevante artikler. #Bedriftsavtalen 2020. Forhandlingsresultatet for Bedriftsavtalen er nå godkjent. 21. oktober 2020. #Bedriftsavtalen 2020 Hovedtariffavtalen i staten er den sentrale avtalen som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for tilsatte i staten i Norge.. Avtalen er inngått mellom staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet som arbeidsgiverpart og LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio som arbeidstakerparter.. Avtalen blir reforhandlet hvert annet år i hovedtariffoppgjørene, og arbeidstakerne har da. Forhandlingsresultatet gjelder kun bedriftene som er tilknyttet Hovedtariffavtalen (HTA). Om du er usikker på hvilken tariffavtale din bedrift følger, kan du lese mer i boksen oppe til høyre. Viktige punkter fra resultatet: Med virkningsdato fra 1. september 2020 ble det et generelt kronetillegg til alle i kap. 4 Hovedavtalen Virke-LO Denne avtalen gjelder som første del av alle tariffavtaler som er opprettet mellom LO og Virke. Hovedavtalen inneholder blant annet regler om informasjon og drøftinger i virksomheten og regler om tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen - Delt

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter A: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Tariffperioden 01.05.2018 - 30.04.2020 T: 24 13 27 00 E: ksbedrift@ksbedrift.no W: www.ksbedrift.n Landsoverenskomsten HK Overenskomsten gjelder for arbeidstakere i varehandel - eller annen servicevirksomhet. Avtalen er mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden, og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Handel og Kontor på den andre siden Hovedtariffavtalen i KS' tariffområde vil gjelde alle medlemmer av KS Bedrift som ikke eksplisitt er omfattet av omfangsbestemmelsene i KS Bedrifts øvrige hovedtariffavtaler. Dersom en bedrift er bundet av tariffavtale ved innmeldingen i KS Bedrift, gjelder denne til den er brakt til utløp med mindre partene blir enige om noe annet Du kan lese hovedtariffavtalen i staten (LO, YS, UNIO og uorg.) her. Du finner også hovedtariffavtalen i Statens Personalhåndbok 2016 kapitell 7. Merk at kapitell 7 inneholder både sentrale og lokale bestemmelser for alle hovedsammenslutningene. Du kan også laste ned hovedtariffavtalen he

Hovedavtalen - KS

Bibliotekarforbunde Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder KS Bedrifts medlemmer som hverken følger Bedriftsavtalen eller energiavtalene våre. KS Bedrift representerer bedriftene når HTA revideres. - Det er skuffende at vi ikke kom helt i mål, sier Frode Bård Nilssen, direktør for KS Bedrift Arbeidsgiverservice Post- og fakturaadresse: Boks 147 Sentrum 0102 Oslo | Fakturaopplysninger Besøksadresse: Kirkegata 15 0153 Oslo. Org.nummer: 840 414 892. Tlf. 22 93 30 50 | Kontaktskjema Sentralbordet er betjent 0900-1500 mandag til fredag Hovedtariffavtalen 26 3.2 Vilkår for oppsigelse 26 - 1 - 3.3 Reaksjoner fra arbeidsgiver ved brudd på arbeidsavtalen 27 3.3.1 Rettsstridig fratreden 27 3.4 Opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 år 28 3.5 Omorganiseringer, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse mv. 2 Forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalen (HTA) sier noe om hvilke muligheter man har for å kreve ulike lønnsforhandlinger. Sentrale forhandlinger De fleste kommuneansatte, og de fleste av Norsk Sykepleierforbunds medlemmer, som sykepleier, spesialsykepleier og helsesøster, får lønnen sin fastsatt etter kapittel 4 i HTA, noe som innebærer at lønnsdannelsen i hovedsak skjer sentralt

Hovedtariffavtalen 1

nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: list. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 157.55.39.181. BrukerID Uni

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke 01

Tekna arbeider aktivt med etablering av tariffavtaler, lønnsspørsmål, forståelsen av arbeidsavtaler samt påvirkning av rammevilkårene i arbeidsforhold Hovedtariffavtalen (HTA) regulerer bestemmelser om pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA. Bodø kommunale pensjonskasse. Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet 1.7.1927 av Bodø kommune Hovedtariffavtalen gjelder for ansatte i energiselskaper og datterselskap med selvstendig medlemskap i KS Bedrift. Det skal opprettes særavtaler om eventuelle utfyllende bestemmelser til denne tariffavtalen ved den enkelte bedrift, jfr. Hovedavtalen del A, § 4-5 Hovedtariffavtalen regulerer i hovedsak forhold som omfatter lønn, arbeidsvilkår (bl.a. fellesbestemmelsene), pensjon og forsikringsordninger. Hvilken tariffavtale som gjelder for deg, avhenger av hvor du arbeider. En særavtale kommer i tillegg til hovedtariffavtalen Kategorier Dokumenter Hovedtariffavtalen for Den norske kirke Avtaleverk for fellesråd og menighetsråd Avtaleverk for Den norske kirke (rettssubjektet) Emneknagger Arbeidstid Arbeidsvilkår Hovedtariffavtale Kirkeøkonomi Lønn. Footer navigation. Den norske kirkes presteforening. Postboks 437 Sentrum

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme For å kunne fremme lønnskrav må du oppfylle ett av følgende vilkår: Hatt en vesentlig endring av arbeidsoppgaver (som kvalitativt krever noe mer enn tidligere, og som ligger på et høyere nivå) - HTA 2.5.3,1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert. 24 sep. Stortingsgata 2 0158 Oslo [email protected] Sentralbord: +47 22 70 88 50 Organisasjonsnummer: 984 152 175. Kontakt Nyheter Høringer Podkaster Presse Personvern. Stortingsgata 2 0158 Oslo [email protected] Sentralbord: +47 22 70 88 5

Krever overtidsbetalt for å amme

KS Hovedtariffavtalen 2018-2020 - Utdanningsforbunde

 1. Langseth Advokatfirma DA; Haakon VIIs gt. 2, 8. etasje, 0114 Oslo Postboks 1371 Vika Mandag - torsdag: kl. 08:30 - 17:00 Fredag: kl. 08:30 - 15:3
 2. Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 15-3: Oppsigelsesfrister . Første ledd - 1 måneds oppsigelsesfrist som hovedregel. Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 1 er at den gjensidige oppsigelsesfrist er 1 måned
 3. dre partene blir enige om noe annet
 4. Rundskrivet omtaler nærmere de sentrale lønnstillegg som skal iverksettes pr. 1.9.2020, samt øvrige endringer, herunder endringer i Hovedtariffavtalen vedlegg 1. B-rundskriv 6/2020 - Iverksettingsrundskriv . NB! Se merknad om at PPU skal regnes som relevant kulturfag og gi uttelling gjennom lønnsinnplassering på side 15
 5. - Hovedtariffavtalen i staten: LSL - Likestillingsloven: SPH - Statens personalhåndbok: Guide til lønnsheving. Informasjon til medlemmer og tillitsvalgte i statlige virksomheter. Oversikt over påvirkningsmuligheter og rettigheter for den enkelte og for tillitsvalgte. 1
 6. Hovedtariffavtalen i staten (HTA) Hovedtariffavtalen i staten er en tariffavtale om generelle lønns- og arbeidsvilkår. En slik tariffavtale er en skriftlig avtale mellom staten og en eller flere arbeidstakerorganisasjoner om lønns- og arbeidsvilkår, og gjelder alle arbeidstakere i staten

Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-202

 1. Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for arbeidsgivere som er organer i Den norske kirke. Vi gjør oppmerk-som på at andre medlemmer i KA («organisasjonsmedlemmer») fra og med 01.01.2018 har en egen HTA. Siden forrige avtale har rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) blitt medlem i KA. I forbindelse me
 2. Tonje Leborg valgt til ny leder for Akademikerne kommune 26.10.2020 Leborg fra Lektorlaget tar over ledervervet etter Jan Olav Birkenhagen, som går av etter seks år som leder
 3. Veileder til Hovedavtalen i KS. KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan, og i noen tilfeller skal, forstås
 4. Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Kort sammendrag: Rammen for årets lønnsoppgjør for kapittel 3 og 5 er 1,7 % 1. Hvis dere forhandler med datolønnsvekst, så betyr det 1,7 % fra 1. mai. 2. Hvis dere forhandler med årslønnsvekst, så betyr det 1,7 %, fratrukket e
 5. Stortinget har vedtatt endringer i abortloven som innebærer at loven får en ny bestemmelse om fosterreduksjon. Fosterreduksjon er et inngrep som avbryter svangerskapet for ett eller flere fostre i et flerlingesvangerskap, mens svangerskapet fortsetter for ett eller flere fostre. Fosterreduksjon skal bare kunne foretas etter tillatelse fra en abortnemnd. Nemnda kan innvilge fosterreduksjon.

Hovedtariffavtalen - Samfunnsbedriften

Politiets Fellesforbun Hovedtariffavtalen omfatter enhver arbeidstaker som er ansatt i staten, med noen få unntak som statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, arbeidstakere som deltar i midlertidige arbeidsmarkedstiltak eller attføringstiltak, og arbeidstakere som gjør tjeneste på pensjonistvilkår Se hovedtariffavtalen punkt 7.5. 6 som regulerer noen særlige rettigheter for arbeidstakere over 62 år. Hvorfor velger seniormedarbeidere AFP? I 2010 gjennomførte Arbeidsforskningsinsituttet (AFI) en undersøkelse på oppdrag fra daværende Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) om bruk av seniordager Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert Postet den 24. september 2020 25. september 2020 av Hedvig Bjørgum Forhandlingsleder Svein Kvammen (til høyre) i Unio var skuffet etter nattens resultat for Samfunnsbedriftene, tidligere KS Bedrift

Hovedtariffavtalen - LO Sta

Hovedtariffavtalen. 01.05.2018 - 30.04.2020 (innbundet) KS. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.04.2020 Alle skal ha ei lønn å leve av. LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør Hovedtariffavtalen videreføres til 15. september Publisert 18.03.2020 17. mars ble det avholdt møte mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten vedrørende hovedtariffoppgjøret i staten 2020 Hovedtariffavtalen er revidert for perioden 01.01.2016 - 30.04.2018. I denne utgaven er dessuten følgende dokumenter tatt inn: - Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr 01.05.2016 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne - B-rundskriv nr. 4-2016 om iverksetting av tariffrevisjonen 201 Side 2 HOVEDAVTALE Kap. 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. § 1 Innledning Hovedavtalen er inngått den 22. mars 2002 for organisasjonene tilslutte

Her finner du lønnstabellene som gjelder for deg som er medlem i FO, basert på hvor du jobber, og hvilken tariffavtale arbeidsgiveren din har. Klikk her >> Besøk oss. Fellesforbundet Lilletorget 1, 0184 Oslo . Postadresse. Fellesforbundet Postboks 9199 Grønland 0134 Osl

Å ha beredskapsvakt innebærer ofte en ulempe for arbeidstaker. Som kompensasjon skal som hovedregel minst 1/7 av beredskapsvakten regnes som.. Adresse: Torggata 12, 6 etasje, 0181 Oslo. Telefon: 23 06 11 80. Faks: 23 06 12 06. E-post: post@hkinorge.no Organisasjonsnummer: 939798617. Personvern og cookie

Ved brudd i lokale forhandlinger etter HTA kapGode råd for oppstart av kirkelig aktivitetStaten - ForskerforbundetPusher Arbeiderpartiet på fullfinansieringTariff 2019: Brudd både i staten, KS og Oslo kommune | NITOUtdanningsforbundet – Norges største fagforening for heleForsikrings- og tariffnytt | KrigsskoleutdannedeLærervikar og timelønn for undervisning | Visma Blogg

Lønn fra arbeidsgiver under sivilforsvarstjeneste. For ansatte i staten henvises til Hovedtariffavtalen for staten § 21 For ansatte i kommunene henvises til Hovedtariffavtale i KS sentralt § 9 For ansatte i Oslo kommune gjelder det en egen hovedtariffavtale Hovedavtalen Del A inngår som kapittel 0 i Hovedtariffavtalen. § 2-2 Varighet Hovedavtalen gjelder fra 01.01.2014 - 31.12.2017. Hvis Hovedavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 - tre - måneders skriftlig varsel, er den gjeldende 1 - ett - år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist Hovedtariffavtalen, som er den grunnleggende avtalen mellom staten og LO Stat. Denne avtalen omfatter de viktigste reglene for arbeidstakere i staten vedrørende bl.a. lønn, arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon

 • Fange i natt og tåke.
 • Liten designbyrå stockholm.
 • Lovisenberggata 17.
 • Kjente dansere.
 • Yotel new york.
 • Candida pilz test mit wasser.
 • Arbeidsmiljøloven 4 6 første ledd.
 • Meldezettel ummeldung.
 • Pommerscher hof heringsdorf ferienwohnung.
 • Hva skjer i hemavan.
 • Sinksalve apotek.
 • Techlok norge.
 • Fennikel stekt i ovn.
 • Makita ddf484 pris.
 • Castel sant'angelo tickets.
 • Vw cc gebraucht.
 • Arrow font.
 • Vestby wiki.
 • Sugar babies.
 • Katt trekke tenner.
 • Akeleie bergans.
 • Kringsjåveien bofellesskap.
 • Kjersti buaas familie.
 • Thetford porta potti 365.
 • Elite controller ps4.
 • Båtsfjord webkamera.
 • Nytt körkort bor i norge.
 • Utviklingsmål som leder.
 • Militærmakt eksempel.
 • Cliffhanger norsk.
 • Krav medlem folketrygden.
 • Kress modellbahn.
 • Oslo rådhus åpningstider.
 • Alawitter.
 • Noticias peopleenespanol.
 • Kylling og ris i form.
 • Louisiana kart.
 • American gods new gods.
 • Die schöne und das biest 2014 stream movie2k.
 • Barnetrygd skatt.