Home

Rehabiliterende straff

Straffens formål - Kriminalomsorgen

Kort sagt skal straffen virke avskrekkende for andre, den skal gjøre det umulig å gjøre nye forbrytelser mens man soner straffen og den skal virke rehabiliterende. I tillegg skal straffen også bidra til «sosial ro» ved at man ser at samfunnet reagerer mot urett Straff - fra et onde til rehabilitering gjennom ND-dom. Skrevet av Jørn Mejdell Jakobsen. egnet og villig til å medvirke til en rehabiliterende straff slik ND-systemet krever. Dette viser at det kan nytte å kjempe mot «systemet» for å fremme enkeltmenneskets verdier

Straff - fra et onde til rehabilitering gjennom ND-dom

 1. Strengere straff eller fokus på rehabilitering? Behovet for rettferdighet er en sterk og god drivkraft i mennesket, men noen ganger slår den feil ut. Vi må begynne å reflektere over hva.
 2. alpolitikk vektlegger humane soningsforhold og målet at fengsel skal virke rehabiliterende
 3. straff og dens virkninger. Det viser seg at straff virker hevdes det. Straffen og straffens rolle i samfunnet skal virke rehabiliterende som at straffen skal virke avskrekkende både på lovbryteren selv og potensielle lovbrytere
 4. Rehabilitering straff. Strengere straff er også kostbart: Det å ha en person i fengsel koster skattebetalerne ca. en million kroner i året. Så om spørsmålet er om man skal bruke denne millionen på et år ekstra i fengsel for å sikre en passelig hevn eller å bruke den på rehabilitering i løpet av et kortere fengselsopphold, så er vårt svar: Rehabilitering, ikke hevn Strengere.
 5. Professor Willy Pedersen spør i en kronikk 17. april om jeg har dekning for tittelen på stortingsmeldingen «Straff som virker». Svaret er ja. Hele grunnlaget for meldingen er at fengsel som ren oppbevaring av domfelte, har liten rehabiliterende effekt

Individualprevensjon er et av de to legitime formål det norske rettssamfunnet har for å bruke straff, og ble senest stadfestet av Stortinget i forbindelse med vedtakelsen av straffeloven av 2005.. Det andre formålet bak straff er allmennprevensjon - det vil si den virkning det å straffe har for at andre skal avstå fra å begå lovbrudd Fengsel er et sted for soning av fengelsstraff, men brukes også som beskrivelse av selve straffen. I Norge er fengslene underlagt Kriminalomsorgen. Fengsler har forskjellige sikkerhetsnivå, fra lukkede fengsler, med høyt sikkerhetsnivå, til åpne fengsler med lavere sikkerhetsnivå. Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av.

Straff som virker forutsetter også et felles løft for tilbakeføringsarbeidet. Skal straffen virke, må tilbakeføringsarbeidet være planlagt og ivaretatt på en god måte. Det betyr mindre hvor god kriminalomsorgen er i sitt rehabiliteringsarbeid, hvis løslatte ikke følges opp etter avsluttet straffegjennomføring Samfunnets bruk av straff har mange formål. Straffen skal forbygge nye straffbare handlinger, og være rehabiliterende. Samfunnet straffer for å forteller forbryteren hva samfunnet oppfatter som rett og galt, og til å bidra i å opprettholde lovlydighet og bygge opp under moralnormene

Strengere straff eller fokus på rehabilitering

Stortingsmeldingen om straff tar intet oppgjør med straffeideologien som sådan, men forfølger både et straffende og et rehabiliterende spor, skriver Halvar D. Pettersen. ILLUSTRASJONSSCANPIX Regjeringen vil både straffe og rehabilitere de såkalte kriminelle gjengangerne 3.14 Retningslinjer for gjennomføring av straff utenfor fengsel med særlige vilkår - Revidert av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) 18.06.2015 Straffegjennomføringsloven § 16. Gjennomføring av straff utenfor fengsel Dersom det er hensiktsmessig for å sikre en fortsatt særlig positiv utvikling o gjennomført straffen, for eksempel dersom domfelte er soningsudyktig innenfor rammene av straffegjennomføring i fengsel. 12.9 Institusjonsoppholdets lengde, jf. forskriften § 3-5 annet ledd Straffegjennomføring i institusjon skal ha en varighet som tilsier at oppholdet får en behandlingsmessig eller rehabiliterende effekt Straffen er da uansett så høy at risikoen for enda noe høyere straff bare i svært liten grad vil forhindre nye lovbrudd. Dette flertallet viser også til at hvilke strafferammer lovbrudd får i forhold til hverandre, trolig har større betydning for hensynet til den sosiale ro enn den maksimale strafferamme rehabiliterende med utenlandske innsatte i norske fengsler? Utenlandske innsattes diskrimineringsvern - forbud mot usaklig forskjellbehandling. Kandidatnummer: 711 2.2 Hva er straff og hvorfor straffer staten sine borgere..13 2.2.1 Hva er straff.

- Dersom denne typen rehabiliterende straff virker, betyr dette at vi bør bruke mer fengselsstraff? - Arbeid er nøkkelen til å komme seg ut av et kriminelt mønster. Vi ser at arbeidsmarkedsprogrammer i fengsel gir folk muligheter, mens de som ikke idømmes fengsel, har vanskeligere for å følge opp, sier Løken, og fortsetter Ungdomsstraff for unge kriminelle Historisk bruk av politisk rehabilitering. Politisk rehabilitering er særlig kjent fra Sovjetunionen og andre diktaturstater etter at politisk aktive personer, grupper eller folkegrupper har falt i unåde. I Sovjetunionen kunne personer straffes for politiske ytringer med fengsel, konsentrasjonsleir, utestengning fra partiet eller organisasjoner og forvisning

Straff som virker mindre kriminalitet - tryggere samfunn Kriminalomsorgsmelding Målet for kriminalpolitikken er et tryggere samfunn • Regjeringen foreslår at straffene for drap, voldtekt, alvorlig vold og overgrep mot barn skjerpes. De farlige skal sone i fengsler med høyt sikkerhetsnivå Jussen legger det til grunn, men kriminologisk forskning kan tyde på at straffen virker mindre preventivt enn juristene og lovgiverne skulle ønske. I hvert fall varierer det i stor grad fra forbrytelse til forbrytelse. Et fengselsopphold skal virke rehabiliterende - i Norge står en slik tankegang sterkt Kristian Mjåland disputerer onsdag 7. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Makt, legitimitet og motstand: En etnografisk analyse av rus og rehabilitering i et norsk fengsel» Fra straff til rehabilitering? av Kristian Mjåland Artikkelforfatteren er Phd-stipendiat ved Uni Rokkansenteret, og denne teksten er basert på to artikler under utgivelse, hvorav den ene skrives sammen med I. Lundeberg Straff kan ha et rehabiliterende siktemål, og behandlingstiltak som er kontrollerende, tidkrevende og kanskje stressende kan oppleves som straff. Psykososiale intervensjoner har som målsetting å fremme positivt evaluerte forandringer hos lovbrytere, og skiller seg derfor fra ren straff, internering eller avskrekking

Kvinner under straff har ofte en annen bakgrunn, noen andre risikofaktorer og andre generelle behov enn menn. Disse forskjellene er viktige å vurdere når man utarbeider et rehabiliteringsprogram som tar sikte på å forebygge videre kriminell adferd. Et fengsels potensielt motstridende rolle som både rehabiliterende og straffend Straff som hevn er imidlertid problematisk. Filosofen Hegel hevder at vi må straffe lovbryteren av respekt for hans frihet til å velge sine handlinger, med dertil hørende ansvar. Å bli straffet er ifølge Hegel en rett lovbryteren har. Ved å straffe viser vi lovbryteren respekt for hans frihet I Norge begrunnes straffen med dens preventive effekt. Gjengjeldelse, ansvar og rettferdighet er glemt. Det har konsekvenser for hva vi straffer og hvor hardt vi straffer Hovedsvar 2: Straff som gjengjeldelse - absolutte teorier Hauge (1996) Straffen er ikke middel til noe annet, men er et mål i seg selv. I dette perspektivet straffer man et lovbrudd fordi lovbruddet fortjener straff, ikke fordi man ønsker å oppnå noe annet. Man mener at straffen skal gjenopprette rettferdigheter/balansen Ungdomskriminaliteten i Oslo er gjenstand for mange medieoppslag og reaksjoner fra politikere og andre. Ungdomsstraffen er blitt et tema - og vi har sett uttalelser om at ungdomsstraff kanskje virker mot sin hensikt, at det er straffefrihet og a

Samspill: Fengsel, straff eller rehabilitering

 1. utes Straff-Spesial. #S1E106. Når man bryter norsk lov skal man straffes. I Norge er straffen todelt, for det første skal det være en berøvelse eller innskrenkning av friheten, for det andre skal straffen ha en rehabiliterende effekt, slik at man hindrer ny kri
 2. Norge anerkjennes gang på gang av internasjonale organisasjoner for sitt rehabiliterende rettsvesen, Når en dommer finner fram til en straff benyttes det flere rettskilder enn lovverket
 3. Kvinner under straff har ofte en annen bakgrunn, Et fengsels potensielt motstridende rolle som både rehabiliterende og straffende institusjon på samme tid diskuteres i oppgaven, i tillegg til fengselsbetjentens utfordringer og ressurser i arbeidet som den implementerende instans
 4. Trusselen om straff skal virke avskrekkende på den øvrige befolkningen. Selve straffegjennomføringen skal i tillegg være rehabiliterende og bidra til at lovbryteren kan bli en bidragsyter i samfunnet. Samtidig som straff skal ivareta en rekke formål, er fengselspopulasjonen mangfoldig
 5. ologen Leif Petter Olaussen nordmenns holdninger til straff i noen utvalgte saker
 6. Straff som ikke virker Prek / April 24, 2017 April 24, 2017 / Leave a Comment Beskjeden er klar fra sosiolog Sturla Falck: - Ikke bruk en halv milliard på å lage fengsel i utlandet, med flere plasser og flere inn, men sats heller på innholdet i soningen

27.10.2008 3 Reaksjonsformer i dag Straff, herunder fengselsstraff Rehabiliterende behandling Restorative justice Straff Samfunnet straffer som reaksjon på en kriminell handling fra barnets side Det er primært samfunnshensyn som krever straff og ikke hensynet til barnet St ff d l t ff tt l i Straff er en del av strafferettspleien som. Pootis (16) skrev 10. april på Si-D at norske fengsler ikke er straff. Sraff i norske fengsler skal være avskrekkende og rehabiliterende. Målet med en fengsling er ikke å gjøre det verst nok for den dømte, men faktisk å føre den dømte tilbake til samfunnet. For eksempel utdanning er en viktig del av det Avskrekkende og rehabiliterende straff. Forklaringer på kriminalitet blir delt inn i nivåer: samfunnsforklaring og individforklaring. Samfunnsforklaringer sier at årsaken til kriminaliteten ligger i selve samfunnet. Familieforhold, nærmiljø og bosted,.

Ja, hva sier man om det? Høyres samfunn bygger på en sterk rettsstat og prinsippet om at man er uskyldig inntil man er dømt. Frihet under ansvar innebærer også samtidig at man må ta konsekvenser av egne handlinger. Folk som bryter lover og regler må gjøre opp for sine feilgrep og sone sin straff. Straffenivåe Denne troen på straff, det er nesten litt terapi. Kan ikke du for eksempelets skyld nevne en handling du ikke har begått på grunn av trussel om straff? Forresten, - denne voldsomme troen på straffens helbredende, kurerende og rehabiliterende virkning, snakker du av erfaring

Straff hindrer . handlinger og er . som . påfører den som har . loven. Effekten av straff deles inn i en avskyelig avskrekkende og en tiltrekkende rehabiliterende del. Folk skal bli skremt til fra å bryte loven, og straffedømte frikjente skal ikke bli fristet til nye lovbrudd I 2020 er tallet sunket til 25 prosent. Det har sammenheng med store forandringer i hvordan man jobber bak murene, med mye større fokus på rehabiliterende tiltak under soningen, sier Høidal, og legger til at dette ikke bare gjelder Halden fengsel, men norske fengsler generelt Rehabilitering er reintegrering i samfunnet til en domfelt person og hovedmålet med moderne straffepolitikk, for å motvirke vanlige krenkelser, også kjent som kriminell recidivisme.. Alternativer til fengsling finnes også, for eksempel samfunnstjeneste, prøvetillatelser og andre som innebærer veiledning og ettervern mot forsvarere «Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn».Det er tittelen på regjeringens Kriminalomsorgsmelding som ble lansert i fjor høst. Det er et merkelig dokument. Her trekkes ideologien som skal legges til grunn for norsk «kriminalomsorg» i årene fremover opp. Det handler tilsynelatende om straff

Rehabilitering straff, inspirerende kampanjer, populære

 1. Rehabiliterende høysikkerhetsfengsel: 200 kameraer våker over innsatte «Paul». Uansett hvor moderne, reint og flott det blir, består straffen i å miste friheten, mener «Paul». - Det som er verst er tankene og samvittigheten. Det er ofte det som tar knekken på folk
 2. alisering og hjelp fremfor straff er ingen forebyggende og faglig korrekt kunnskap blitt korrumpert som følge av overbevisningen om straffens forebyggende og rehabiliterende.
 3. alitet er noe som utløser et stort engasjement hos oss alle. Vi har alle en mening om hvordan innsatte og domfelte skal behandles i fengslene. behov for rehabiliterende tiltak og motivasjon. Likebehandling betyr at like tilfeller behandles likt
 4. alomsorgs historie».Et hovedmål er også å se på stortingsmeldingen Straff som virker (2008−2009) for å undersøke om den tar «tilstrekkelig hensyn til de lærdommer vi kan trekke av vår historie»
 5. Rehabilitering i norske fengsler - CikeyWe
 6. Straff er offesielle rekasjoner på uønsket adferd og tar sikte på å ha en induvidualpreventiv, allmennpreventiv og/eller rehabiliterende funksjon. I tillegg kan det komme av et ønske om gjengjelding og hevn. Preventive faktorer går på avskrekking,.
 7. Alternativ til fengsel Ungdommer bør ikke straffes med fengsel. Vi trenger reaksjoner som er tilpasset den enkelte lovbryter. Skadelig: «Regjeringens mål er at ungdommene ikke skal i fengsel.

Straff som virker - Aftenposte

Ny straff Er åpne fengsler straff nok? I en masteroppgave har jeg forsøkt å argumentere for at åpne fengsler fortsatt inneholder en mengde lidelser. Av den klassiske sorten: ensomhet, konflikter mellom fanger, mellom fanger og betjenter, materiell knapphet. Lidelsene er også mer utypiske Det er mange meninger rundt forbrytelse og straff. Jeg ønsker å komme med noen betrakninger rundt dette. Først vil jeg komme med noen begrepsavklaringer og generell teori. 1.0 Hva er straff? Den vanlige defninsjonen på straff er «et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertred.. Soning med mening Bare ved å la fengselstilværelsen nærme seg en form for normaltilstand, kan vi hjelpe de innsatte med å ta de grep som skal til for å klare å komme tilbake til samfunnet #106. Når man bryter norsk lov skal man straffes. I Norge er straffen todelt, for det første skal det være en berøvelse eller innskrenkning av friheten, for det andre skal straffen ha en rehabiliterende effekt, slik at man hindrer ny kriminalitet Straff skal både være en reaksjon fra samfunnet på et lovbrudd og ha en allmennpreventiv virkning, men det skal også ha en rehabiliterende funksjon. Målet må alltid være at den straffedømte ikke gjenopptar kriminell virksomhet når vedkommende har sonet straffen

individualprevensjon - Store norske leksiko

Kristian Mjåland er fra Kristiansand, og har mastergrad i sosiologi fra UiB i 2008. I 2005 studerte han ved University of California, Berkeley, og i 2012 var han på forskningsopphold ved Aarhus Universitet. Mjåland har vært ansatt ved Uni Research Rokkansenteret siden 2008, og har forsket på rus, tvang, velferd og straff Tidsånden var preget av behandlingspessimisme overfor sinnssyke og åndssvake i psykiatrien. Den behandling som var aktuell, var langvarig forvaring. Man antok at tidsubestemte straffer virket rehabiliterende og egne anstalter ble foreslått til dette formål. Ifølge Ellingsen (4), bar straffelovskommisjonen preg av rasehygienisk tankegods Hva er en frihetsstraff? En fengselsstraff er en setning som krever dømt partiet til å gå inn i varetekt i et fengsel, fengsel, ungdomssenter, mentalsykehus, eller tilsvarende anlegg. Dette skiller seg fra en ikke-fengselsstraff, der folk tjener sin tid på utsiden, selv om

fengsel - Store norske leksiko

 1. når du foreslår pisking som straff? - Det tror jeg er fordi folk undervurderer den smerten en fengselsstraff påfører en fange. Å bli skilt fra kjæresten, eller barna,.
 2. Det er viktig at kommunen prioriterer tiltak som hjelper rusmisbrukerne framfor straff og bøter. Det innebærer forebyggende, så vel som rehabiliterende arbeid. Å hevde at narkotika er ulovlig og at man derfor ikke bør gjøre det resonnerer ikke med ungdom og er ikke et godt nok argument for å få noen til å slutte
 3. av de reaktive tiltakene i form av straff jeg ønsker å se nærmere på i denne oppgave. Det er en uttalt målsetting at reaksjoner i rettspleien overfor barn og unge skal ha en rehabiliterende virkning (Egge et.al., 2008)
 4. Jeg har fått en ny bok mellom hendene. Det er Fengslende sosiologi: Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. Boken inneholder tolv store, individuelle kapitler om aspekter ved fengsler og fengselsliv i Trondheimsområdet. Mange er skrevet som tilrettelagte masteravhandlinger, og noen av faglærere. Boken er redigert av Johan Fredrik Rye og Ingrid Rindal Lundeberg
 5. Det er også problematisk at myndighetsorganer fra en annen stat i en akutt situasjon vil kunne benytte våpen og tvangsmidler mot innsatte som er overført til Nederland for å gjennomføre straff. I et forebyggingsperspektiv utgjør en slik løsning, der norske myndigheter er avskåret fra å ivareta ansvaret for å beskytte innsatte, en risiko for tortur og umenneskelig behandling, sier.
 6. 45-åringen fikk strengest straff av samtlige involverte, og ble dømt til 14 år i fengsel. Norske fengsler må kutte i rehabiliterende programmer: - Du kommer jo ut verre enn du gikk inn

St.meld. nr. 37 (2007-2008) - regjeringen.n

I St. meld. nr. 37 ((2007-2008) s. 20) understrekes betydningen av at straff skal virke rehabiliterende, og straffens forbedrende virkning settes dirkete i sammenheng med straffedømtes holdninger til egen kriminalitet på følgende måte: «Straffens forbedrende virkning oppstår når domfelte tar inn over seg at handlingen var gal. Regjeringen mener det må være en god balanse mellom straff og rehabilitering. De fleste innsatte i norske fengsler skal tilbakeføres til samfunnet, og de må raskest mulig rekrutteres til arbeidslivet etter endt soning. Da må vi også legge til rette for det. Dette er nye Agder fengsel et godt eksempel på Det individualpreventive spørsmålet om straff virker blir ofte evaluert ut fra om en tidligere straffedømt person senere begår nye straffbare handlinger. Korte fengselsstraffer er både dyrt for samfunnet og gjør det vanskelig å gjennomføre rehabiliterende tiltak for de gruppene som behøver og ønsker dette i fengslene Uttalelse: Forebygging og straff som virker! Foto: Kari Middelthon. De siste månedene har det vært mye oppmerksomhet rundt tiltagende ungdomskriminalitet, Kartlegge og iverksette gode og rehabiliterende straffetiltak i de få tilfellene hvor gjentatte forebyggingstiltak ikke har virket for å redusere ungdomskriminalitet

Strafferett/Kriminologi - Daria

- Rehabiliterende effekt Rapporten Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn peker blant annet på at det er nødvendig med internettilgang og mer fjernundervisning Men straff foregår mellom mennesker, er en sosial hendelse som erfares på ulike måter, som blir tydelig når fanger kommer til orde, som i skuespillet Straff avskrekkende og rehabiliterende, og at fanger skal kvalifisere seg gjennom utdanning, kurs og opplæring

Foreldreportalen > FPForum > Generell diskusjon > Nyheter og media: Rettferdig straff for drap Straff for urettmessig tilegnelse av helseopplysninger. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer forbudet mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger i § 16, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. Grov urettmessig tilegnelse av helseopplysninger straffes med fengsel i inntil 3 år straff ettersom den er tillagt en straffende oppgave slik at straff skal oppleves som et onde,15 og en rehabiliterende oppgave.16 Det tredje er rommet for fangenes fri-tid, utenom grupper og formelle samtaler, men hvor kontroller forekommer. Her deltar ansatte lite, det hender de spiller kort, ser fjernsyn og småprater med fang Hvis ikke, foreligger et såkalt falskt residiv. Denne måten å definere tilbakefall er av naturlige grunner også mest interessant for kriminalomsorgen, og det er også slik tilbakefall er definert i den nordiske tilbakefallsstudien over klienter som gjennomførte straff i kriminalomsorgen i 2005

Straff som knirker - Aftenposte

Arbeiderpartiet har større ambisjoner, og styrker sektoren med nærmere 100 millioner kroner for å sikre at vi også i fremtiden har straff som virker. Å legge ned viktige rehabiliterende institusjoner som de åpne fengslene, som et sparetiltak svekker kriminalomsorgen og dermed også samfunnssikkerheten: Det kan føre til at straffedømte er like kriminelle når de går ut av fengslet som. Rettsosiologi beskriver og analyserer retten i samfunnet og ser på hvordan retten påvirker oss. Rettssosiologi er en vitenskap som på en eller annen måte bygger på både juss og sosiologi. Thomas Mathiesen deler rettssosiologien inn i tre hovedtemaer: Rettens innvirkning på samfunnet, Samfunnets innvirkning på retten og vekselvirkningen mellom retten og samfunnet Det er også interessant å se Storberget innrømme at fengselsstraff ikke fungerer rehabiliterende. I hans egen stortingsmelding, Straff som virker, ble dette sagt like ut: «Overgangen fra fengsel til frihet er lettere jo mindre forskjellen til livet utenfor fengselet er», står det der. Med andre ord: Man får mindre tilbakefall jo mer anstalten ligner på reelt samfunnsliv

Innst. O. nr. 72 (2004-2005) - stortinget.n

Virker straff kriminalitetsforebyggende — i en

Politisk rehabilitering - Wikipedi

Bruk av straff har flere forskjellige overordnede begrunnelser, slik som ivaretakelsen av samfunnssikkerhet, individualprevensjon og allmennprevensjon. behandlingen motvirke intensjonen om at straffen skal virke rehabiliterende. LDO håndhever diskrimineringslovgivningen i Norge Strengere straff for kriminalitet utført i kriminalbelastede områder. 8. men å tro at det vil være rehabiliterende å putte en 16-åring i fengsel er like dumt som å tro på julenissen Langt fra å tjene noe rehabiliterende formål anvendes SHU som en form for straff, og har blitt beskrevet av de som er uheldige nok til å ha vært utsatt for det som en «langsom død» Piratkopiering straff norge. Slipper fengsel for piratkopiering - Han er lettet over dommen, sier forsvareren.Norge USA frykter kinesisk opprustning i Arktis + Vis flere Så lett kan du bli tatt for piratkopiering. Dette var imidlertid i 2010, og i dagens Norge finnes en rekke gode tjenester for film og serier på nett Profesjonell piratproduksjon av Microsoft-produkter har ført til historisk.

Fengselsstraff er et svik mot samfunnet - NATT&DA

Fakta om straff (i ordets vanlige betydning - fengsel og annen pine) viser ganske enkelt: Straff virker mot sin hensikt på svært mange måter. De vanlige forventningene til straff illustreres godt ved et intervju i Dagsrevyen om overfallsvoldtekt: Unge, pene jenter som sa seg enige i at straffen bør økes, slik at de skulle slippe å være redde for å gå hjem fra byen aleine Disse sidevirkningene er ikke en del av straffen og fengselssystemet har som mål å motvirke disse konsekvensene. Det er derfor viktig å inkludere uteområdene til å bli en del av det rehabiliterende tilbudet. Naturens rehabiliterende potensial er velkjent gjennom forskning og kan hjelpe til å motvirke de negative konsekvensene

I tillegg er håpet at staffen skal virke rehabiliterende, slik at en straffet person avstår fra å begå nye straffbare forhold etter løslatelse. Det er ifølge utredningen tvilsomt om varig tap av statsborgerskap for medlemskap i IS vil ha individualpreventive, generalpreventive eller rehabiliterende virkninger For det andre er måten man vurderer straff et verdispørsmål. Et viktig liberalt og sosialdemokratisk ideal er at straff skal fungere rehabiliterende og være avgrenset i tid, som kontrast til den konservative ambisjonen om å først og fremst beskytte samfunnet fra lovbrytere Også i tillegg mener forsvareren at straffen er for streng. Hadde det skjedd en ting hadde det vært en annen sak, men irakeren (merk: ikke norsk... Gå til innhold. Politikk og samfunn; Logg inn . Logg inn. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mange. Skjul at jeg er logget inn. Logg inn I kronikken Narkotika og straff (Klassekampen 11/8) fremmer David C. Vogt synspunkter som oppsummert innebærer at han vil avkriminalisere bruk og innehav av narkotika. Dette skal ikke rammes av straffebestemmelser, og de stoffbrukere som er blitt avhengige skal håndteres av helsevesenet, og ikke av politiet og kriminalomsorgen

 • Blå trøye langrenn.
 • Emotionen liste pdf.
 • Hf gass.
 • Capitolio de la habana.
 • Patrik sjöberg.
 • Syltede grønnsaker oppskrift.
 • Durumhvete gluten.
 • Für freunde wallaustraße mainz.
 • Kassegitar wikipedia.
 • Gibt es menschliche hybriden.
 • 4 divisjon 2018 østfold.
 • Metode sekundær data.
 • Alta museum ansatte.
 • Høykonjunktur.
 • Download roboto font for windows.
 • Boconcept pavia.
 • Ebay kleinanzeigen pdf hochladen.
 • Fondos pantalla guadalupe.
 • Kunstnersammenslutning creation.
 • Lage urtekasse.
 • Terrengsykkel sandefjord.
 • Partykongen norge.
 • Kärlek dikt till min älskling.
 • Hus i drivhus.
 • Kloremøbel katt.
 • Hvor mange destinasjoner kan du reise til med ef språkkurs.
 • Wohnung mieten bad homburg dornholzhausen.
 • Λουλούδια εικόνες.
 • Tuberositas radii.
 • Bmw 530e 2018.
 • Matvaregruppene.
 • Partykongen norge.
 • Dennis rodman ektefelle.
 • Sabotasje rjukan.
 • Master fysikk uib.
 • Din 934 standard.
 • Pop up utstilling vebjørn sand bergen.
 • Die schöne und das biest 2014 stream movie2k.
 • Bjørnholt vgs snitt.
 • Sebastian rudy polen.
 • Mountainbike sale.