Home

Lungekreft pakkeforløp

Inngang til pakkeforløp for lungekreft - Helsedirektorate

 1. Også funn av kreftceller forenlig med lungekreft i vevsprøve tatt i utredning av annen mistenkt sykdom skal lede til henvisning til Pakkeforløp for lungekreft. Pasienter bør uten å vente på svar på røntgen thorax henvises Pakkeforløp for lungekreft ved: Persisterende hemoptyse hos røykere/eks-røykere over 40 å
 2. Lungekreft behandles med kirurgi, strålebehandling eller kjemoterapi, enten alene eller i ulike kombinasjoner. Sykdomsutbredelse, vevstype samt pasientens allmenntilstand og eventuell annen samtidig sykdom avgjør valg av behandling. Det skilles mellom ikke-småcellet og småcellet lunge- kreft.
 3. st mulig belastende for deg. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta og er et nasjonalt standardisert forløp som er faglig basert
 4. En viktig målsetning med Pakkeforløp for kreft er å unngå ikke‐medisinsk begrunnet ventetid ved at pasienter med begrunnet mistanke om kreft skal gjennomgå raskere og mer forutsigbare forløp. Det er definert standard forløpstider for hver av fasene i hvert av pakkeforløpene
 5. Pakkeforløp for kreft. Ved begrunnet mistanke om kreft vil legen henvise deg til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for deg og dine pårørende. Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid
 6. veien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo.
 7. Lungekreft er en av de vanligste kreftformene både hos kvinner og menn, Et pakkeforløp innebærer blant annet frister som sykehuset skal forholde seg til, slik at det ikke blir unødvendig venting før utredning og behandling settes i gang. (2) Andre diagnoser. Andre sykdommer og tilstander kan arte seg på samme vis som lungekreft,.

Behandling av lungekreft - Helsedirektorate

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløpet for lungekreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid . Helsedirektoratet har utarbeidet et nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging lungekreft Lungekreft er den ledende dødsårsak av kreft blant menn og er i flere land blitt den hyppigste dødsårsak av kreft også blant kvinner. De mest alminnelige tegnene på lungekreft er vedvarende hoste, blodig slim fra halsen, pustebesvær og smerter i brystet - symptomer som mange røykere også opplever Det er innført pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser. Dette er veiledende frister for utredning, diagnostikk og behandling, og skal være med å sikre gode og helhetlige pasientforløp. Er du i jobb kan du undersøke med arbeidsgiver eller fagforeningen din om de har tegnet privat helseforsikring eller behandlingsforsikring. Noen velger å bestille time til vurdering, undersøkelser eller. Innholdet i disse nasjonale retningslinjene for lungekreft, mesoteliom og thymom vil vurderes årlig, og om nødvendig oppdateres. Disse nasjonale faglige retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med lungekreft, mesoteliom og thymom er publisert 28.09. 2020. Bjørn Guldvog. Helsedirektø

Lungekreft - helsenorge

 1. Om Pakkeforløp for kreft. Fra 1. jaunar 2015 ble det innført Pakkeforløp for lungekreft. Et pakkeforløp er et standardisert pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider
 2. Lungekreft er derfor en av de kreftsykdommene som er enklest å forebygge, nemlig ved røykeslutt eller ved aldri å i det hele tatt begynne å røyke. Lungekreft er en sykdom som kan utvikle seg over lang tid, og som først og fremst rammer personer som røyker, eller har røykt tidligere
 3. Symptomer på lungekreft er ofte få og vage. Dette fører til at sykdommen ofte blir diagnostisert sent i sykdomsforløpet. I de tilfeller hvor sykdommen oppdages på et tidlig stadium skjer dette ofte på bakgrunn av et tilfeldig funn på lungerøntgen eller CT av lunger/mage tatt i annen sammenheng. Symptomene som oppstår avhenger av svulstens lokalisasjon, om det er spredning til.
 4. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og den utgjør rundt en av ti nye krefttilfeller. Lungekreft omfatter alle kreftformer i lunger og/eller luftveier (bronkier). Omtrent 90 prosent av alle tilfeller av lungekreft er bronkialkreft. Andelen pasienter med spredning på diagnosetidspunktet er mellom 40 og 50 prosent
 5. Oversikt over pakkeforløp ved OUS med angivelse av klinikk, avdeling, lokalisering og ansvarsområde i pakkeforløpet. A26 Lungekreft MED Lungemedisinsk US Primærutredning Koordinerer MDT Helse Øst HLK Lungeavdelingen RH Koordinerer MDT Helse Sø
 6. Handlingsplan lungekreft (pdf), Helsedirektoratet Pakkeforløp lungekreft (pdf), Helsedirektoratet Handlingsplan palliativ behandling (pdf), Helsedirektoratet Pasientorganisasjoner og tilbud Kreftforeningen Lungekreftforeningen Vardesenteret Pusterommet - Aktiv mot kreft

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av lungekreft (ICD10: C34) og kreft i luftrør (C33). Dette inkluderer opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. I 2015 ble det innført pakkeforløp for lungekreft Krefttyper. Nøyaktig frase Kodesøk. Fjern fargemarkerin

Småcellet lungekreft har som oftest dårligere prognose enn ikke-småcellet lungekreft. 8 av 10 lungekreftpasienter har ikke-småcellet lungekreft, og det er denne krefttypen som omtales her. Røyking er årsak til lungekreft i 8 av 10 tilfeller. 2 av 10 har derved ikke røykt og likevel utviklet lungekreft Pakkeforløp har vært en av denne regjeringens store satsningsområder. Det startet med pakkeforløp for kreft i 2015. Senere er blant annet pakkeforløp for hjerneslag og ikke minst innen psykisk helsevern og rus rullet ut. Nå er det fire nye pakkeforløp som skal utarbeides

Pakkeforløp for kreft, indikatorer for aktivitet og

 1. Pakkeforløp lungekreft Fastlegen GOD START / INFORMERT FASTLEGE • Henvisning merkes pakkeforløp • Medfølgende røngenbilder eller beskrivelse • Informasjon til pasient om at vedkommende henvises i pakkeforløp lungekreft/ brosjyre • Gi telefonnr. til koordinator slik at pas har et sted å henvende se
 2. Handlingsplan lungekreft (pdf), Helsedirektoratet Pakkeforløp lungekreft (pdf), Helsedirektoratet Handlingsplan palliativ behandling (pdf), Helsedirektoratet Pasientorganisasjoner og tilbud Kreftforeningen Lungekreftforeningen Vardesenteret Pusterommet - Aktiv mot kreft. Aktivitetsdagbok
 3. - Innføring av pakkeforløp ser ikke ut til å gi nevneverdig utslag på tid brukt på samhandling, verken med henviser eller kommunen, heter det i den første evalueringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus. - Alvorlig, mener Psykologforeningen
 4. Handlingsplan lungekreft (pdf), Helsedirektoratet Pakkeforløp lungekreft (pdf), Helsedirektoratet Handlingsplan palliativ behandling (pdf), Helsedirektoratet Pasientorganisasjoner og tilbud Kreftforeningen Lungekreftforeningen Vardesenteret Pusterommet - Aktiv mot kreft. Helsepersonell
 5. Andre risikofaktorer: 10% av lungekreft oppstår hos aldri-røykere. Fastlegens rolle i diagnostikk og henvisning til pakkeforløp ved lungekreft. Lungekreft kan debutere på ulike måter og i alle aldre. Ingen symptomer peker alene entydig mot lungekreft. Alle symptomene hos lungekreftpasienter kan også forekomme ved andre sykdommer

Pakkeforløp for kreft - helsenorge

Lungekreft (cancer pulmonis) er en ondartet svulst, som oppstår i lungene. Svulsten fremkommer når noen celler i lungene mister selvkontroll. Cellene begynner å dele seg og vokse uten hemning. Lungekreft kan vokse frem i de store bronkiene som forgrener seg fra luftrøret ut i begge lungene, eller den kan oppstå lengre ute i lungene Lungekreft er kreft i lungevevet eller bronkiene (cancer bronchialis). Lungekreft er den tredje største kreftformen både blant kvinner og menn i Norge, med over 3200 nye tilfeller årlig (2017). Syv av ti i pakkeforløp Nye tall fra Helsedirektoratet/NPR for andre tertial i år viser at på landsbasis inngår nå 70 prosent av nye pasienter med brystkreft, lungekreft, prostatakreft eller tykk- og endetarmskreft i et pakkeforløp Pakkeforløp for kreft Ved mistanke om kreft vil legen henvise deg til pakkeforløp for kreft, som skal gi deg og dine pårørende forutsigbarhet og trygghet. Illustrasjon Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge i dag. Røyking er årsak til omtrent 85 prosent av tilfellene

Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp - Helsedirektorate

Operasjonskoordinator pakkeforløp: Kari Janne Hernes, tlf: 22454831. Lokal forløoordinator pakkeforløp lungekreft, lymfom, diagnostisk pakkeforløp, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, metastaser med ukjent utgangspunkt og øvrige pakkeforløp: Siri Høstmark Solhaug, tlf: 2245496 Pakkeforløp for lungekreft Utredning. Les mer om Lungebiopsi med CT-veiledning Lungebiopsi med CT-veiledning. For å få vevsprøve fra lungesvulster som ligger lengre ut i lungene enn vi kan se via undersøkelse med bronkoskop, kan det ofte være nødvendig med vevsprøve tatt gjennom brystveggen, under veiledning av CT-maskin eller. Verktøy for sykehus kan ikke overføres direkte til primærhelsetjenesten, hvor individuell, samlet helsetilstand og funksjon, danner grunnlaget for å planlegge tjenestetilbudet. Det er på tide å pakke sammen «Pakkeforløp hjem» for kreftpasienter Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har. Med lungekreft menes ondartede svulster som oppstår i lungene og / eller luftveiene (bronkiene). De fleste av dem som blir rammet av lungekreft, er mellom 50 og 70 år. Forekomsten av lungekreft blant kvinner er økende

Pakkeforløp for psyk/rus er et annet eksempel på nye pålagte oppgaver i FLO, som ikke er drøftet med fastlegene på gølvet. Med ukritisk høy somatisk terskel som krav for inntak er vi pålagt nært «villscreenig». Alternativet til ny lab.pakke er automatisk avslag Pakkeforløp. Referanser Cirka 5 % av pasienter med ikke-småcellet lungekreft har forandringer i ALK-genet som medfører effekt av ALK-hemmende behandling, på tilsvarende måte som EGFR-hemmende behandlingen nevnt over. Crizotinib er en peroral ALK-hemmer som kan gis i andre linje hos ALK-positive pakkeforløpene for lungekreft og tykk- og endetarmskreft. Vi tar for oss de fire punktene som måles i forløpstiden: fra start pakkeforløp til start utredning (OF1), fra start utredning til klinisk beslutning (OF2), fra klinisk beslutning til start behandling (OF3), og det helhetlige målet fra start pakkeforløp til start behandling (OF4)

Pakkeforløp for kreft ble innført i Norge i 2015, og inkluderte totalt 28 pakkeforløp med tilhørende pasientinformasjon og diagnoseveiledere for fastlegene. Pakkeforløp for de fire største kreftformene startet 1. januar, de ti neste 1. mai, mens de resterende 14 ble satt i gang 1. september Pakkeforløp for lymfekreft Pakkeforløp for lymfekreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Utredningsprosessen skal være mest mulig forutsigbar og minst mulig belastende for deg. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta og er et nasjonalt standardisert forløp som er faglig basert

Lungekreft - Lommelege

Kreft er en fellesbetegnelse på sykdommer som omfatter ukontrollert cellevekst eller celledeling. Det finnes mange ulike kreftformer og Vestre Viken har behandlinger og behandlingsløp for flere av disse Om du er usikker på om en pasient bør henvises til et pakkeforløp eller ikke, eller om praktiske ting, ring og snakk med forløoordinatoren på den aktuelle avdelingen. Ring via sentralbord. Ved mistanke lungekreft skal det være tatt rtg. eller CT thorax før henvisning til pakkeforløp Pakkeforløp for galleveiskreft. Pakkeforløp for galleveiskreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Last ned pasientinformasjon om pakkeforløp for galleveiskreft (helsedirektoratet.no) Pakkeforløp for kref

Lungekreft - Kreftforeninge

Småcellet lungekreft deles inn i begrenset - eller utbredt sykdom avhengig av hvor mye sykdommen har spredt seg. Den ikke-småcellede varianten utgjør 85% og har ofte et langsommere forløp. Vanlige symptomer på lungekreft er hoste, slimproduksjon, pipelyder i brystet og brystsmerter ; I 2015 ble det innført pakkeforløp for lungekreft På grunn av manglende legekapasitet til vedlikehold har redaksjonen opplevd utfordringer med å få innholdet på nettsidene forsvarlig oppdatert Ved fortsatt klinisk mistanke om lungekreft til tross for normale eller uspesifikke funn ved røntgen thorax skal pasienten henvises til Pakkeforløp for lungekreft. 4 Henvisning til pakkeforløp. Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for lungekreft

eHåndboken for Oslo universitetssykehu Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles ved begrunnet mistanke om kreft. Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid for pasientene. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet Frå 1. januar 2015 blei pakkeforløp for kreft innført for dei fire vanlegaste kreftformene: Lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og e ndetarmskreft. Pakkeforløp for fleire diagnosar blei innført 1. mai og 1. september 2015 og er no del av tilbodet for alle kreftpasientane. Kontaktinformasjon i Helse Ves

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløpet for lungekreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid . Helsedirektoratet har utarbeidet et nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging lungekreft Spørsmål om kreft Utredning av lungekreft. Behandling av lungekreft. Oppfølging og kontroll av lungekreft. Forløpstider i pakkeforløp for lungekreft. Røntgen toraks (front og side) bør tas snarlig og primært innen en virkedag når en pasient har symptomer som gir mistanke om lungekreft. Kortpustethet er et vanlig symptom ved lungekreft Overlevelse ved lungekreft . I perioden 2014-2018 var fem-års relativ overlevelse for alle stadier 19,4 % for menn og 26,2% for kvinner. For alle stadier under ett var 5-års relativ overlevelse 23,9% for menn og 31,3% for kvinner i 2017, hvilket var mer enn en fordobling sammenlignet med 15 år tidligere Dette gjelder spesielt pakkeforløp for gynekologisk kreft, lungekreft og prostatakreft, samt andre kreftformer som skjoldbruskkjertelkreft, nyrekreft og ulike former for blodkreft. Jan Frich Svak ledelsesforankring, manglende bemanning og kapasitet, samt vansker med samarbeid på tvers av helseforetakene, er kjente utfordringer i arbeidet med pakkeforløpene, påpeker Frich

7 alarmerende tegn på lungekreft som alle bør kjenne ti

28 kreftformer inkluderes i pakkeforløp i 2015. Innføringen av pakkeforløp for kreft startet i hele landet fra 1. januar for brystkreft, prostatakreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft. I mai ble det innført 10 nye pakkeforløp og ytterligere 14 pakkeforløp blir innført 1. september. Til sammen skal 28 pakkeforløp innføres i 2015 Pakkeforløp: Lungekreft Den nyheten bygger på informasjon om pakkeforløp for kreft fra helsedirektoratet som forutsettes kjent. Denne nyheten er den anbefalt rutinen for «inngang» til pakkeforløp for lungekreft i vår region og er utarbeidet i samarbeid med praksiskonsulentene, lungelegene og radiologen på sykehus Lungekreft hos kvinner forventes å øke med 30 prosent — både som et resultat av endring i befolkningssammensetning og økt risiko. Med dagens kreftforekomst og -dødelighet vil om lag hver tredje nordmann bli diagnostisert med kreft før de blir 75 år gamle

Pakkeforløp for lungekreft. Røntgen toraks (front og side) bør tas snarlig og primært innen en virkedag når en pasient har symptomer som gir mistanke om lungekreft. Alternativt kan fastlege henvise direkte til CT toraks. Kriterier for henvisning til pakkeforløp. Begrunnet mistanke om lungekreft oppstår når For det andre skal vil lære av Danmark som har utarbeidet 28 pakkeforløp. Tverrfaglige grupper skal utarbeide pakkeforløp bygd på danske erfaringene - og de behandlingsretningslinjene som vi allerede har i Norge. Målet er å innføre pakkeforløpene i løpet av 2015. Vi får 30 pakkeforløp her i Norge Lungekreft er et annet eksempel på kreft som kan spre seg til lever. Metastaser med ukjent utgangspunkt. Det er mellom 500-900 pasienter med metastaser med ukjent primærtumor i Norge per år. Andelen er synkende. Årsaken er bedre bildediagnostikk, bedre mulighet for CT-undersøkelse eller ultralyd med vevsprøvetaking og bedret. 28 pakkeforløp • 26 organspesifikke forløp • 1 metastaser uten kjent utgangspunkt • 1 diagnostisk pakkeforløp • 1. januar 2015: Implementering av pakkeforløp for - Brystkreft - Lungekreft - Tykk- og endetarmskreft - Prostatakreft • 1. mai 2015: 10 nye pakkeforløp • 1. september 2015: 14 nye pakkeforløp Pakkeforløp (Link til HDIR nettsider med fullversjonen) HDIR: Diagnoseveileder fastleger SUS tilleggsinfo (Publisert i Praksisnytt) Pasientinfo Merknader Brystkreft Kortversjon: Lokal info brystkreft Pas_brystkreft Lungekreft Kortversjon: Lokal info lungekreft Pas_lungekreft Prostata Kortversjon Kommer evt Pas_prostat

Ved mistanke om lungekreft vil hun henvises til «pakkeforløp lungekreft», og få videre (rask) utredning i forhold til dette. - Min søster har fått påvist EGFR-mutasjon positiv lungekreft. Hun har spredning til skjelettet pakkeforløp som har gått ut over standard forløpstid. Oversikten inkluderer årsak til overskridelsen. Nordlandssykehuset HF . Nordlandssykehuset erkjenner at andelen er lav innenfor alle de fire store kreftformene, og spesielt innen prostata- og lungekreft. For pakkeforløp lungekreft er radiologiske undersøkelser avdekket som en flaskehals At lungekreft er med blant de første kreftformene som innfører pakkeforløp viser at sykdommen har klart å riste av seg stempelet som stebarnet i kreftfamilien Med innføring av pakkeforløp for nevroendokrine svulster/tumorer (NET) har man passert en milepæl for behandling av pasienter med NET. De første pakkeforløpene ble innført ved årsskifte for bryst-, prostata-, tykk og endetarm- og lungekreft. Nå, 1 september, kom det 14. nye pakkeforløp, og blant disse også for NET. En milepæl for NET-pasienter Pakkeforløpet fo

Ventetider og pakkeforløp - Kreftforeninge

 1. Velkommen til høringsmøte om pakkeforløp for kreft Vår visjon er å skape pasientens helsetjeneste Nå går vi fra ord til handling: Vi bygger pasientens helsetjeneste i praksis Pakkeforløp for kreft er et lokomotiv i det arbeidet. Vår regjering vil s..
 2. Pakkeforløp er ein nasjonal standard for kor lang tid dei ulike elementa i eit utgreings- og behandlingsforløp skal ta. 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoserettleiarar for fastlegane er etablert. Lungekreft. Arnhild Støylen 95987275. Lymfom. Ida Matilde Johnsen 48032638. Metastaser med ukjent utgangspunkt. Ida Matilde Johnsen.
 3. Side om barnekreft i Norge,barekreft,kret hos barn, barn,kreft,leukemi hos barn,leukemi,laukemi,nyrekreft,klump i skjelettet,svulst i hjernen,svulst i øye

Pakkeforløp for kreft skal gi deg forutsigbarhet og trygghet ved mistanke om kreft. Pakkeforløpene for kreft er standardiserte pasientforløp som skal bidra til å heve kvaliteten på kreftomsorg. Målet er å bidra til rask og effektiv diagnostikk . Les mer om Lungekreft Lungekreft. Pakkeforløp. Referanser. DIAGNOSTIKK EBUS Finnålsaspirasjon PET Endoskopisk ultralyd BEHANDLING Kirurgi Lobektomi Medikamentell behandling Ikke-småcellet Småcellet Cytostatikatilberedning Soleksponering Stråleterapi Kurativ Palliativ Hjernefelt Komplikasjonsbehandling Nikotinavvenning Cytostatikaindusert kvalme Pleuratapping. Pakkeforløp lungekreft Pasienter med lungekreft vil som oftest kunne starte behandling innen 35 til 42 kalenderdager fra sykehuset har mottatt henvisningen. For noen vil det på grunn av. Lungekreft: Årsak og virkning Helt siden Aristoteles har man diskutert forholdet mellom årsak og virkning, kausalitet på fagspråket. Idéhistorikere får ha meg unnskyldt for lemfeldig omgang med metafysikken, men jeg mener begrepet nå har fått en ny bevisrekke: Tobakksforebyggende tiltak og påfølgende røykenedgang som årsak, og færre tilfeller av lungekreft som en svært gledelig.

Forord - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for

 1. henvisning til pakkeforløp ved lungekreft •Mistanke bygger på en samlet vurdering -alder, -røyke- og yrkesanamnese, -Lungekreft i nær familie -symptomer. Høyere terskel til CT enn til rtg pga 1. Stråledose 2. Kontrast iv 3. Venting ( dropp in for rtg) 4
 2. Kjemoterapi brukes i kombinasjon med strålebehandling ved begrenset småcellet lungekreft (), men alene ved utbredt småcellet lungekreft ().Respons forventes hos henholdsvis cirka 90 % og cirka 70 % av pasientene. 10 til 15 % av pasientene med begrenset sykdom og 1-2 % av pasientene med utbredt sykdom lever mer enn 5 år
 3. Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft, prostatakreft, brystkreft og lungekreft skal implementeres 1.januar 2015. De andre pakkeforløpene blir implementert i løpet av 2015. Faktiske forløpstider vil bli monitorert gjennom rapportering fra sykehusene til Norsk Pasientregister

I øvrige tilfeller henvises til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt ; Begrunnet mistanke om malign pleuravæske, ascites-, eller spinalvæske med eller uten verifiserte maligne celler ved cytologi . Malign pleuraeffusjon: henvisning til Pakkeforløp for lungekreft lungekreft, tykk- og endetarmskreft, brystkreft og prostatakreft. I løpet av 2015 skal ytterligere 26 pakkeforløp og diagnoseveiledere implementeres. Helsedirektoratet ønsker med dette å informere kommunene om Pakkeforløp for kreft. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide pakkeforløp og diagnoseveiledere etter dansk modell Operasjonskoordinator pakkeforløp: Kari Janne Hernes, tlf: 22454831; Lokal forløoordinator pakkeforløp lungekreft, lymfom, diagnostisk pakkeforløp, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, metastaser med ukjent utgangspunkt og øvrige pakkeforløp: Siri Høstmark Solhaug, tlf 22454962; Pakkeforløp for psykisk helse og ru

Pakkeforløp. Referanser. For småcellet lungekreft er langtidsoverlevelse ved begrenset sykdom 15 % og ved utbredt sykdom er den 0-1 % . I perioden 2007-11 var fem-års relativ overlevelse for alle stadier 12,1 % for menn og 16,8 % for kvinner Pakkeforløp for utredning ved psykiske lidelser, voksne . August 2016 1. januar 2018 . Pakkeforløp for utredning ved psykiske lidelser, barn og unge . August 2016 1. januar 2018 . Pakkeforløp for psykoselidelser . Januar 2017 1. april 2018 . Pakkeforløp for OCD . Januar 2017 1. april 2018 . Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og ung

Andel pasienter inkludert i pakkeforløp: 74 % Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid: 55 % De fire store pakkeforløpene er tykk- og endetarmskreft, brystkreft, prostatakreft og lungekreft. I hovedsak er det to pakkeforløp SØ har full kontroll på selv; tykk- og endetarmskreft og brystkreft Pakkeforløp. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter og pårørende skal oppleve et trygt, godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning Handlingsplan lungekreft Pakkeforløp lungekreft Handlingsplan palliativ behandling Pasientorganisasjoner og tilbud. Kreftforeningen. Lungekreftforeningen. Vardesenteret. Pusterommet - Aktiv mot kref Høsten 2017 ble det satt i gang et post doc arbeid med utgangspunkt i pakkeforløpene. Hensikten er å sammenstille blant annet Lungekreftregisterets data med NPRs data om forløpstidene for pakkeforløp for lungekreft. Høsten 2017 ble det også startet opp et prosjekt for regionalt samarbeid om immunterapi i Helse Sør-Øst

Koordinering når livet står på spillPraksiskonsulentordninga (PKO) - Helse Førde

5 Forløpstider - Nasjonalt handlingsprogram med

Avdeling for blod og kreftsykdommer – Sykehuset TelemarkDagens Medisin – medisinsk forskning, helsepolitikk og debattKreft - Kreft - Dagens Medisin
 • Tekst til tale mp3.
 • Pct etter anavar.
 • Kapuschong engelska.
 • Blomster bursdag bilder.
 • Bon appetit katy perry lyrics.
 • Drektighet hund.
 • Skrivregler engelska.
 • Lucy american gods.
 • Mönchsberggarage gratis parken.
 • Steigenberger hotel berlin adresse.
 • Velvet freiburg.
 • Atha yoga stavanger.
 • Clubs münchen heute.
 • Premier idrett.
 • Uni paderborn telefonanlage.
 • Escape room brettspill løsning virus.
 • Hvor er det krig i dag 2018.
 • Heureka aussprache.
 • Terrengsykkel sandefjord.
 • Wunder po baby.
 • Ryktet går spilleregler.
 • Quad lnb oder quattro lnb.
 • Leuchtturm bilder zum ausdrucken.
 • Kolmården dyrepark.
 • Ftw meaning.
 • Koala english.
 • Toktok fest og feiring.
 • Mobilsvar iphone.
 • Smertefull amming.
 • Hva var prahavåren.
 • Visit buskerud.
 • Kurze niederländische gedichte.
 • Top action movies 2017.
 • Blic žena moda.
 • Amalfi schrobenhausen.
 • Platanias kreta shopping.
 • Auriculus dexter.
 • Obduksjonsrapport pårørende.
 • Anthrax medlemmer.
 • Fly til zakynthos.
 • Ballett düsseldorf programm.