Home

Ufrivillig deltid

Skjerpet reglene fra 1

Med ufrivillig deltid menes deltidsarbeid der stillingsinnehaver ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer. Dersom det avdekkes ufrivillig deltidsarbeid, skal arbeidsgiver finne årsakene til dette og iverksette tiltak og i tillegg evaluere resultatene Én av ti deltidssysselsatte kvinner og menn arbeider ufrivillig deltid, ifølge SSB. Definisjonen som benyttes av SSB gir trolig mørketall. For å bli klassifisert som undersysselsatt, må en deltidsansatt arbeidstaker oppgi at han/hun ønsker lengre arbeidstid, ha forsøkt å oppnå lengre arbeidstid samtl kunne begynne ganske raskt i en stilling med lengre arbeidstid

LDO - Ufrivillig deltid

 1. Begrepet ufrivillig deltid har blitt mer og mer aktuelt de siste 20 årene. Særlig har mange kvinner opplevd det som et problem å måtte gå inn i en deltidsstilling. Dette til tross for at de trenger en hel stillings lønn for å klare seg økonomisk, skaffe seg en egen bolig osv
 2. Halvparten jobber deltid ufrivillig - Det er en myte at deltiden er ufrivillig. 10 prosent er ufrivillig og 90 prosent er frivillig, sier Spekter-direktør Anne-Kari Bratten til seniorpolitikk.no
 3. ering. Les mer om hvordan dere skal jobbe for likestilling og mot diskri
 4. Sykepleier er det yrket det er størst mangel på i Norge. Hvorfor må Marte (25) da jobbe så hardt for å kunne leve av det? En lovendring som ga oss andre mer frihet, kan være én av.
 5. 15. mars 2013 meldte Arbeidsdepartementet i en pressemelding om nye tiltak mot ufrivillig deltid: to former for drøftelsesplikt og lovfestet rett til stillingsprosent tilsvarende siste års reelle arbeidstid (inkludert overtid, ekstravakter osv.).. Omtrent 40 prosent av norske yrkesaktive kvinner og 14 prosent av mennene arbeider deltid, ifølge Statistisk Sentralbyrå
 6. Det er skrevet en god del om dette temaet. For eksempel diskuterer Svalund (2011) ufrivillig deltid spesielt, og finner at kvinner i større grad synes å være i en fastlåst situasjon. Kjelstad og Nymoen (2004) ser nærmere på årsaker til deltid, både selvvalgt og ufrivillig

§ 14-1 a.Drøfting om bruk av deltid § 14-2. Fortrinnsrett til ny ansettelse § 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte § 14-4.Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett § 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid § 14-4 b.Virkninger av brudd på deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk. Typer deltid Ufrivillig deltid. Dersom man ønsker å jobbe fulltid, men ikke får dette, er man deltidsledig (arbeidsledig).Arbeidsledighet defineres som et samfunnsproblem og høy bruk av deltid innen visse yrker er derfor et problem for samfunnet, siden den ansatte trekkes mellom å lete etter ny jobb, eller nøye seg med en lav stillingsbrøk Fagforbundet har lenge kjempet for at de som jobber ufrivillig deltid skal få den stillingsprosenten de ønsker seg. I 2014 kom endringen i arbeidsmiljøloven som gir deltidsansatte rett til en stillingsprosent tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste 12 månedene. Alle skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid. Du finner flere tall om dette i statistikken Indikatorer for kjønnslikestilling; Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat og offentlig sektor. Andel menn i.

Ufrivillig deltid - rett til større stilling for

Det må kunne skilles mellom frivillig deltid og ufrivillig deltid. Videre bør vi også kunne ha fokus på det vi kaller livsfaseorientert personalpolitikk og ikke minst seniorpolitikk. I NAV snakker man om personer som har en restarbeidsevne Ufrivillig deltid eller undersysselsatte, betegnelse på arbeidstakere som arbeider deltid og som søker mer arbeid. En stor andel norske kvinner som jobber deltid, jobber ufrivillig deltid, sammenlignet med andre land i Europa.Det er en refleksjon på et kjønnsdelt arbeidsmarked, mener forsker • Ufrivillig deltid virker negativt på rekruttering, sykefravær, arbeidsmiljø og tjenestekvalitet • Ufrivillig deltid kombinert med turnus kan innebære en lønn det ikke går an å leve av • Stillingsbrøker under 40 % ikke pensjonsgivende • Kan bidra til å holde menn utenfor sektore

Ufrivillig deltid Sykepleie

Stortinget har for 2012 bevilget 25,77 millioner kroner til tiltak som kan bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid, og det lyses nå ut midler som virksomheter og bedrifter kan søke på. Søknadene kan omfatte tiltak knyttet til organisering av arbeidet og forhold på arbeidsplassen og/eller kompetanseheving av arbeidstakere FAKTA PROSJEKT UFRIVILLIG DELTID Stortinget bevilget i fjor 25 millioner kroner til tiltak som skal bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid, og legge til rette for heltidsarbeid. Tilsvarende beløp vil bli stilt til disposisjon de to kommende årene. For 2012 søkte 164 virksomheter om prosjektmidler Strid om lønn, lærlinger og ufrivillig deltid. Det er nesten to uker siden det ble brudd i meklingen mellom partene hos Riksmekleren, og Arbeidsmandsforbundet tok 420 vektere ut i streik. Parallelt brøt Parat meklingen for sine vektere, og tok 383 medlemmer ut av arbeid. En uke senere tok Arbeidsmandsforbundet ut ytterligere 389 medlemmer i. Ufrivillig deltid er ett av arbeidslivets største problemer. Deltidsarbeidende mangler forutsigbarhet for jobb, inntekt og fritid. Deltid er også et pensjonsproblem. En helsefagarbeider som jobber 75 prosent stilling og jobber i privat sektor vil tjene for dårlig til å kunne ta ut tidligpensjon fra 62 år selv om vedkommende har rett til AFP

Noen fakta om heltid/deltid Andelen heltidsansatte øker. Andel heltidsansatte i kommunesektoren har siden 2014 økt fra 49,4 til 54,6 prosent. Her finner du andel heltidsansatte per kommune fra 2014 til 2019. SISTE OM PERSONALSTATISTIKK Ved å inkludere deltid som en del av denne paragrafen, anerkjenner da altså staten at deltidsproblematikk er nært knyttet til likestillingsarbeidet og for sikkerhets skyld definerer de også hva deltidsarbeid er: «Med ufrivillig deltidsarbeid menes deltidsarbeid der stillingsinnehaveren ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer. Ufrivillig deltid er i realiteten delvis arbeidsledighet. Derfor kan en lovbestemmelse fort bli en sovende paragraf. Samtidig vil det alltid være noen småbedrifter som vil la være å ansette folk dersom alternativene er heltidsjobb eller ingen jobb Ufrivillig deltid. Deltidsansatt arbeidstaker som jevnlig . har jobbet mer enn avtalt arbeidstid de siste 12 månedene, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne 12-månedersperioden. Det må vurderes konkret i hvert tilfelle om kravet til «jevnlig» merarbeid er oppfylt

Video: Lønnskartlegging og kartlegging av ufrivillig deltid

Det første du må gjøre hvis du jobber ufrivillig deltid er å registrere dette i Personalportalen. Du har mulighet til å fylle opp din stillingsbrøk ved å jobbe i Personalformidlingen i OUS. De vil da ta utgangspunkt i din turnus i avdelingen du jobber på, og sette opp vakter på ressurssenteret opp til den stillingsbrøk du ønsker Ufrivillig deltid? Sjekk om du har fortrinnsrett! Som deltidsansatt kan du, i følge arbeidsmiljøloven, ha fortrinnsrett til en utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse av en ekstern søker. Fortrinnsrett hvis du er kvalifiser

Derfor jobber så mange kvinner ufrivillig deltid - NR

I dag jobber 15.000 ufrivillig deltid i denne bransjen. Første del av prosjektet var en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere og tillitsvalgte om temaet. I andre fase av prosjektet prøves det ut ulike virkemidler for å redusere ufrivillig deltid i seks butikker Antallet som jobber ufrivillig deltid er redusert med om lag 10.000 det siste året, og antallet går jevnt nedover. Men, i lys av det arbeidskraftbehovet vi har framover er dette ikke nok Det kan gjøre grenseoppgangen mellom frivillig og ufrivillig deltid vanskelig å definere. Fafo-rapporten viser hvilke årsaker de ansatte oppgir når de blir spurt om hvorfor de jobber deltid. Begrunnelsene for deltid er både negative (ufrivillig, heltid er for slitsomt, dårlig helse, tidspress) og positive (frihet, familie, fleksibilitet) Ingen ufrivillig deltid. Konradsen selv mener det særlig er to ting de ansatte på avdelingen er svært fornøyde med: Stillingsprosenter og jobbglidning mellom profesjonene. - Hos oss er det ingen som jobber ufrivillig deltid

Fjernet all ufrivillig deltid Den nye arbeidsplanen ved renholdsavdelingen på Voss har vært en suksess, og har ført til at flere har fått økt stillingene sine i tråd med egne ønsker, konstaterer Astrid Andersen, Laila Horvei og Unni Halvorsen. (Foto: Kari Lemme Hernes/Voss sjukehus) Ny arbeidsplan ble en suksess. I samarbeid med de. Ansatte som ønsker hele stillinger, bør være villige til å vise økt fleksibilitet Lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Arbeidsgiver skal minst én gang per år drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte. § 14-3 tredje ledd skal lyde: (3). Ufrivillig deltid Det er godt Hanne Bjurstrøm setter foten ettertrykkelig ned for LOs krav om å gi deltidsansatte lovfestet rett til å jobbe heltid. Flere kan få heltidsjobb om arbeidstakerorganisasjonene viser mer fleksibilitet med hensyn til turnuser og arbeidstid, skriver redaktør Magne Lerø Nedgangen i ufrivillig deltid er altfor fersk til at noen tør å peke på én enkelt årsak, men en konkret oppfordring kan ha hatt betydning. For halvannet år siden ga Helse- og omsorgsdepartementet de regionale helseforetakene i oppdrag å redusere deltidsstillinger

Fakta om deltidsarbeid - Arbeidslivet

 1. Nesten 70 % av de som oppgir at de jobber ufrivillig deltid, arbeider innen Helse og velferd. Flesteparten av disse har over 75 % stilling per i dag. Innen Oppvekst har 2/3 av ansatte som oppgir ufrivillig deltid, over 75 % stilling, mens innen Samfunnsutvikling har alle med unntak av én person under 75 % stilling per i dag
 2. LESERINNLEGG: - Slik kan vi IKKE ha det, mener Yvonn Garder, Fagforbundet i Re, om uønsket deltid: - Deltidsansatte må «jage» vakter, alltid være tilgjengelig, og aldri si nei - for å oppnå ønsket inntekt. Deltid har tradisjonelt vært et kvinnefenomen. I 2012 var omtrent 40 % av norske yrkesaktive kvinner og 14% av mennene i deltidsjobb. [
 3. Kartlegging av ufrivillig deltid i bydelens helse- og omsorgstjenester (PDF 2,2MB) Vedlegg 1 - Retningslinjer for å redusere uønsket deltid i Bydel Søndre Nordstrand (2017) (PDF 408KB) Vedlegg 2 - Heltidskultur i Enhet boliger med bemanning (2018) (PDF 884KB) Vedlegg 3 - Status arbeidet med heltidskultur - brev til Velferdsetaten 2018 (PDF 1.
 4. Jenter jobber frivillig deltid, og de velger yrker der deltidsarbeid tilbys og er sosialt akseptert. Men hvor frivillig er det å jobbe deltid når tilbudet av heltidsstillinger er så lite? Til tross for at stadig flere kvinner er i jobb og stadig flere jenter velger lange utdanninger, er unge jenter i dag fortsatt tradisjonelle i sine valg av utdanning og yrke

Deltidsarbeid - blir forskjellene utjevnet? - SS

Ett av funnene i Nord Care-undersøkelsen er at Norge ligger på topp i bruk av deltid, og at vi har flest som jobber ufrivillig deltid. - Vi er verstingen i Norden. Finland har ikke deltid. De som arbeider deltid i Sverige og Danmark, arbeider som regel over 80 prosent. Det er bare i Norge vi har stillinger på under 20 timer i uka For å kunne leve gode liv og ha forutsigbarhet i hverdagen, er ufrivillig deltid noe vi må rydde bort. Det peker også forskningen på, og det er et viktig poeng at vi skaper bedre kvalitet i tjenestene når de ansatte har faste heltidsstillinger. Heltidskultur i helse og omsorgstjenesten er også til de eldre og sykes beste Heltid- deltid, en kunnskapsstatus. Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for heltidsansettelser (Fafo 2013:27). Kunnskapsstatusen ble utarbeidet på oppdrag for Arbeidsdepartementet (AD) i forbindelse med programmene «Ufrivillig deltid» (AD) og «Sammen om en bedre kommune» (KMD). Heltid-deltid, en.

§ 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte - Arbeidsmiljølove

Kun 3 av 10 at de jobber deltid fordi de selv ønsker det. Samtidig svarer 4 av 10 at de ikke har fremmet krav om å få utvidet sin stilling. Kun 3 prosent sier de har tatt opp ønsket om heltidsstilling med sin tillitsvalgt. Det er over dobbelt så mange kvinner som jobber deltid enn menn. Derfor er retten til heltid også et. ufrivillig deltid: Stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, mener Arbeiderpartiet har feil løsning for å hindre deltids­arbeid

Deltid - Wikipedi

 1. Det brygger opp til strid om ufrivillig deltid på Arbeiderpartiets landsmøte i april. Alle er nok enig i at ufrivillig deltid er uheldig, men det er delte meninger om hvilke tiltak som vil hjelpe
 2. I 2012-2013 var Verdal kommune, med i ett prosjekt «Sammen om en bedre kommune» hvor fokuset vårt var ufrivillig deltid. Vi har i stor grad lykkes med de tiltakene som er blitt satt inn, vi har hevet den gjennomsnittlige stillingsbrøken. Men vi har fortsatt en vei å gå i kommunen
 3. De viktigste kravene til organisasjonen er å få en lønn som nærmer seg industriarbeiderlønnen, i tillegg til å bedre vilkårene for lærlinger og dem som jobber ufrivillig deltid, samt bedre kompensasjon for ubekvem arbeidstid, ifølge Johansen
 4. Forbundslederen peker på at ufrivillig deltid gjør at mage ansatte må sete livet og familieetablering på vent. Det blir vanskelig å få lån til bolig. Mange strever for å få økonomien til å henge sammen. - Dette er knallhard virkelighet for mange ansatte i omsorgstjenestene i kommunene i dag, mener forbundsleder Mette Nord
 5. Hovedkravet fra fagforeningene er økte ulempetillegg for netter og helger, sammen med tiltak mot ufrivillig deltid og bedre opplæring for lærlinger. En vekter som jobber nattetid tjener nå 26 kroner ekstra i timen. Hvis det er helg får de 46 kroner ekstra i timen. Det kommer oppå en timelønn på 184-194 kroner
 6. Politikerne mener de ikke har kommet langt nok i arbeidet mot ufrivillig deltid, men sier det jobbes hardt med saken

Heltid Deltid Fagforbunde

UFRIVILLIG DELTID I OMSORGSSEKTOREN: Anita Jensen (t.v.), leder i Vefsn SV, påpeker at det ligger en ikke ubetydelig arbeidskraftreserve i våre deltidsansatte sykepleiere og helsefagarbeidere. På bildet er hun sammen med Åshild Pettersen, lokalpolitiker og kvinnepolitisk leder i partiet. Foto: Stine Skipne JEg valgte deltid fordi jeg har kjøpt meg leilighet og trengte å jobbe mer ved siden av da jeg hørte at heltidstudiet var veldig hardt og inntensivt.. Vi har skole ca 2-3 dager iuka, kun 2,3,4 timer om dagen, trives veldig med det. Men praksisen var hard, den må vi ta på heltid gjennom 8 uker, det var da ENORMT slitsomt å jobbe kvelder i tillegg på min vanlige jobb

Altfor mange jobber ufrivillig deltid, spesielt i helsesektoren. Høyre er opptatt av at arbeidsgivere og arbeidstagere skal kunne finne fleksible løsninger, og redusere ufrivillig deltidsarbeid. Vi må tilrettelegge bedre slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet MYE DELTID: En stor andel norske kvinner som jobber deltid, jobber ufrivillig deltid, sammenlignet med andre land i Europa. Det er en refleksjon på et kjønnsdelt arbeidsmarked, mener forsker. Som med arbeidsløshet generelt er ufrivillig deltid et stort problem for de som blir rammet av det. Det fører blant annet til lavere inntekt og mindre pensjonsopptjening. Samtidig som det har en viktig kjønnsdimensjon i seg. De aller fleste som arbeider ufrivillig deltid, er kvinner

Likestilling - SS

 1. dre enn en fjerdedel som jobber heltid i pleie- og omsorgssektoren. Det viser en Fafo-rapport, som ble publisert i forrige uke. . Tallene viser behov for tiltak, mener Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen. . -Vi har jo visst lenge at vi har store utfordringer knyttet til ufrivillig deltid i helse og.
 2. Ufrivillig deltid. Dersom man ønsker å jobbe fulltid, men ikke får dette, er man deltidsledig (arbeidsledig). Arbeidsledighet defineres som et samfunnsproblem og høy bruk av deltid innen visse yrker er derfor et problem for samfunnet, siden den ansatte trekkes mellom å lete etter ny jobb, eller nøye seg med en lav stillingsbrøk
 3. En stor andel norske kvinner som jobber deltid, jobber ufrivillig deltid, sammenlignet med andre land i Europa. Det er en refleksjon på et kjønnsdelt arbeidsmarked, mener forsker. Norge kommer godt ut når det gjelder yrkesaktivitet blant kvinner, men av de 70.000 personene som jobber ufrivillig deltid i Norge, er 73 prosent kvinner, skriver Nationen
 4. erte yrker. I de yrkene deltidsbruken er høyest blir deltid normen for arbeidsgiver. Den høye andelen deltid i kvinnedo
 5. Ufrivillig deltid med mobilen i handa. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix (Illustrasjon) «Til dere som går i ufrivillig deltid med mobilen i handa, vi har ikke gitt opp kampen for dere..
 6. Rapporteringen skal også vise tall over deltidsbruk og ufrivillig deltid. Det bidrar til bevissthet både hos bedriftene og ansatte. Fra 1.januar 2019 har Høyre sørget for at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av stillingen
 7. På skuldrene til kjemper. Villroser . March 8, 201

Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og

Lene jobba ufrivillig deltid i 14 år: - Jeg kunne miste huset By FriFagbevegelse. Lene er helsefagarbeider, og har jobba i hjemmetjenesten i snart 15 år. Men i løpet av årene som har gått, så har hun ikke hatt en full, sikker inntekt. Hun har jobba 14 prosent. 20 prosent. 47 prosent. Og 65 prosent. Men aldri 100 prosent Kartleggingen av lønn og ufrivillig deltid er en del av det aktive likestillingsarbeidet. Når du har kartlagt forskjellene, skal du undersøke årsaker og sette inn tiltak for å stoppe eventuell diskriminering.. Kartlegging av lønnsforskjeller mellom kvinner og men Undersøkelsen er basert på svar fra 795 ansatte og levner ingen tvil om at omfanget av ufrivillig deltid er betydelig. - Rapporten er veldig nyttig og gir oss et godt grunnlag for å jobbe videre. Det er masse å ta tak i, men ufrivillig deltid blir hovedtema, sier Arne Lund. Tallene bekrefter det mange har ment noe om, påpeker han Ufrivillig deltid <p>Både kommunar og sjukehus hevdar dei er avhengige av å ha omsorgspersonell på deltid. Men dei tilsette er ikkje så nøgde, særleg for unge, nyutdanna er det eit håplaust system.</p> Leserinnlegg - Ufrivillig deltid i helsesektoren! av Finn Åsmund Johnsbråten | i Leserinnlegg | Vi har et problem i norsk helsevesen som må kunne løses. Vi har den situasjon at alt for mange har brøkdelsstillinger. For noen passer det, men for de fleste er det uønsket

Programmet Ufrivillig deltid er en del av myndighetenes og partene i arbeidslivets satsing for å redusere omfanget av ufrivillig deltid i hele arbeidslivet og samtidig fremme utvikling av en heltidskultur i kommunesektoren. Denne rapporten er skrevet som ledd i et evalueringsoppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, og den oppsummerer erfaringene med utviklingsforsøk som er gjort i. Lite ufrivillig deltid i helseforetakene. En nasjonal kartlegging av ufrivillig deltid i helseforetakene viser at det kun er 6 prosent som ønsker hel stilling. De største utfordringene ligger dermed i å få flere av de som jobber frivillig deltid til å jobber mer

Uenighet om årsaken til ufrivillig deltid

Ufrivillig deltid . Jobber ufrivillig deltid, har 80 % stilling. Vår arbeidsgiver sier vi ikke får 100 % stillinger fordi vi ikke tåler og jobbe så mye!!!!! Varsle. Del. 31. mai. Kvinner som arbeider i sektoren, og som år etter år oppgir at de arbeider ufrivillig deltid, får enten akseptere at det er slik, eller så får de engasjere seg gjennom sine fagforeninger eller på sin arbeidsplass, og bidra til endring. Mathilde Fasting i Dagbladet Meninger rekruttering, ufrivillig deltid og omdømme og er et samarbeid mellom regjering, KS og arbeidstakerorganisasjonene. På bakgrunn av dette utviklingsprogrammet, ble alle ledere i kommunen innkalt til informasjonsmøte i desember 2012. Der presenterte prosjektleder, i samarbeid me Faste jobber er bærebjelken i norsk arbeidsliv. Dette er i ferd med å bli ødelagt av massiv bruk av innleie, nulltimerskontrakter og ufrivillig deltid. Derfor kjemper vi for trygghet for lønn og flere faste jobber, og følger tett lovendri

Ufrivillig deltid. Kommuner som øker jordmortilbudet, tapper fødeavdelingen på SiV for fagfolk: - Det er kritisk. Til toppen Adresse: Torget 1, etasje 5, Postadresse: Østlands-Posten AS, Postboks 94, 3251 Larvik; Ansvarlig redaktør og daglig leder: Eirik Haugen - Ufrivillig deltid er et alvorlig problem både for den enkelte og for samfunnet. Det er et mål for regjeringen å redusere ufrivillig deltid og at de som ønsker det får arbeide heltid, sier. Heltid og deltid. SU mener at et arbeidsliv der mange jobber ufrivillig deltid er skadelig både for den enkelte arbeidstaker og for samfunnet. En av de største utfordringene for likestilling i dag er den store kjønnsforskjellen mellom kvinner og menn når det kommer til heltid og deltid - Kan ufrivillig deltid bli et sentralt tema i valgkampen? - Ja, vi tror saken vil bli kjempeviktig. Folk må ha ei lønn de kan leve av. Ufrivillig deltid gir også dårligere tjenester. Jens Stoltenberg jobber med å få 12.000 nye hender i helse- og omsorgssektoren. Jeg råder ham til å bruke hendene som ligger rett foran nesa hans

Høyre bekjemper ufrivillig deltid Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand. Foto: Marte Krogstad/Kristiansand kommune Stadig flere kvinner i Norge jobber heltid. I Kristiansand kommune går de nå foran for at heltid skal bli den nye normen. 06.02.2018. Bekjemp ufrivillig deltid, fordi dette er uønsket. Men ikke begynn å sloss mot frivillig deltid, fordi dette er foreldres verdivalg. Vi kan diskutere verdier til vi blir blå, men enige blir vi ikke. Jeg vil i alle fall ikke godta at staten eller næringslivet skal diktere hva mine verdier skal være

Personvern og cookies. Tønsbergs Blad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Frivillig deltid skaper ufrivillig deltid. 1 min Publisert: 16.08.18 — 20.49 Oppdatert: 2 år siden. Informasjonskapsler og personvern. Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker. Deltid er kvinnearbeid. Tross en langsom utjevning er deltid fremdeles først og fremst kvinnearbeid. 80 prosent av de deltidsarbeidende er kvinner. Kjeldstad skiller mellom tre ulike former for deltid; frivillig lang deltid (20-36 timer i uka), frivillig kort deltid (1-19 timer i uka) og ufrivillig deltid Undersysselsetting og ufrivillig deltid er en utfordring for den enkelte som opplever det, for samfunnsøkonomien og for velferdsstaten. I denne rapporten stilles følgende spørsmål: Hvor lenge er sysselsatte undersysselsatt eller ufrivillig deltidssysselsatt? Hva skjer med de som beveger seg bort fra undersysselsetting og ufrivillig deltid Posts about ufrivillig deltid written by Liv Strømme. Personvern og infokapslar: Denne nettstaden brukar infokapslar. Ved å bruke denne nettstaden, seier du deg samd i bruken av dei

Det viser nye tall fra EUs statistikkontor Eurostat, skriver avisen Nationen. 70.000 personer i Norge jobber nå ufrivillig deltid, som vil si at de har en redusert stillingsbrøk, men ønsker å jobbe mer. 73 prosent av disse er kvinner. Bare Frankrike, Luxembourg, Sveits og Østerrike har en høyere kvinneandel LeserbrevVestvågøy Arbeiderparti mener at det er nødvendig med et løft for å få vekk ufrivillig deltid i samfunnet generelt og Vestvågøy kommune spesielt.Særlig innen omsorgssektoren er ufrivillig deltid en stor utfordring. Å jobbe deltid kan for enkelte virke som en god løsning i faser av livet, men det kan også være en felle Ufrivillig deltid ved sykehusene er langt lavere enn tidligere antatt. Foto: ANB-arkiv (ill. foto) Publisert: 17. november 2011, kl. 14:52 Sist oppdatert: 17. november 2011, kl. 14:52. Artikkelen er over 8 år gammel Ferske tall fra. Deltid. Statlig : 5 838 personer . 3 499 personer . 2 339 personer . Ca 211 kr . Ca 208 kr . Ca 217 kr . 34 120 kr . 33 730 kr . 35 090 kr . 409 440 kr . 404 760 kr . 421 080 kr . Ca 211 kr . Ca 208 kr . Ca 217 kr . 34 500 kr . 33 960 kr . 35 740 kr . 414 000 kr . 407 520 kr . 428 880 kr . Ca 221 kr . Ca 216 kr . Ca 229 kr UFRIVILLIG DELTID Artikkeltags. Leserbrev; Publisert: 15. september 2009, kl. 14:26 Sist oppdatert: 15. september 2009, kl. 16:54. Artikkelen er over 10 år gammel Denne gangen skal jeg forsøke å være kort, men direkte feil i Trine Jørgensens innlegg bør korrigeres. DEL

Ufrivillig deltid På landets nyeste sykehus jobber kun to av fem sykepleiere i turnus hel stilling. Hittil i år har kun halvparten av Sykehuset Østfolds utlyste sykepleierstillinger vært hele. Aksepterer ikke nemndas vedtak. Den 15. - Ufrivillig deltid er unødvendig Mange jobber ufrivillig deltid, men slik må det ikke være, mener Kari Ingstad ved Høgskogen i Nord-Trøndelag. Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 11. januar 2011, 09:2 Huitfeldt mener ufrivillig deltid er en utfordring i norsk arbeidsliv og en viktig årsak til store lønnsforskjeller og i opptjening av pensjonspoeng. Hun vil derfor sette unge arbeidstakere i helse- og omsorgsyrker fremst i køen for full jobb. - De nyutdannede sykepleierne ønsker i større grad heltid enn de voksne sykepleierne

37,5 timer eller mindre pr. uke. Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov eller avtale om arbeidstid; Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Som partner har du rett til 14 dagers permisjon med lønn i forbindelse med fødsel/adopsjon; Minst 50 % og ofte 100 % overtidstilleg Kjemper mot ufrivillig deltid Artikkeltags. Næringsliv; Helga Pedersen om deltidsarbeid. Foto: Terje Pedersen, ANB. Av Christina Halvorsen. Publisert: 24. april 2012, kl. 07:01 Sist oppdatert: 24. april 2012, kl. 07:33. Artikkelen er over 8 år gammel Aps Helga Pedersen misliker sterkt de. Å jobbe deltid er et problem for veldig mange. I dag jobber fire av ti ansatte deltid. Det er mer enn dobbelt så mange kvinner enn menn som gjør det, og mange jobber ufrivillig deltid. Nå ønsker HK at flere krever sin rett til utvidet stilling og heltid arbeider ufrivillig deltid. I 2013 var talet ca 350. • Blant dei som ønskjer seg større stillingsprosent er det 75 % som ønskjer 100 % stilling. Tilsvarande resultat for 2013 var 73 %. 10 % oppgjev at dei ønskjer mellom 80 og 89 % stilling. Moglege tiltak 17.08.2016 14. Moglege tilta

Med heltid på menyen - InnenriksKjemper for retten til fulltid - Rogalands AvisFakta om deltidDeltidsjobben kan gi rett til full stilling - DinSideKvinnedagen er fortsatt viktig - AftenpostenDu kan ha krav på større stilling - Innenriks
 • Medisterfarse gilde.
 • Caroline johansen wikipedia.
 • Gratis mønster kjole barn.
 • Orca bilder zum ausdrucken.
 • Upplands landskapsblomma.
 • Sven mollekleiv kone.
 • Bmw 530e 2018.
 • Einbürgerungstest stuttgart termine 2018.
 • Sonos play 5 line in.
 • Babinski test.
 • Næringsstoff definisjon.
 • Visit buskerud.
 • Question hot pour homme.
 • Dorthe skappel genser oppskrift.
 • New zealand flag stars meaning.
 • Kranførerkurs.
 • Reisetips københavn.
 • Personlig pronomen spansk.
 • Tøybleier best i test.
 • Maszyny rolnicze nowe mazowieckie.
 • Real time with bill maher stream.
 • Nfm vor m11.
 • Reizen voor studenten.
 • Riksdagen brenner.
 • Rügen karte deutschland.
 • Iphone safari öffnet keine seiten mehr.
 • Justin timberlake wife.
 • Tanumstrand restaurang.
 • Stormkrok.
 • Meat loaf food.
 • Scott swift.
 • Fiskars snowexpert.
 • Portsmouth shopping.
 • The hunger games catching fire cast.
 • Utrydde sult.
 • Fc barcelona match 2018.
 • Jordskjelv haiti.
 • Lav o2 metning konsekvenser.
 • Python ide jetbrains.
 • Brudeslør blomst på engelsk.
 • Møns klint ferielejligheder.