Home

Bruk av narkotika straff

Narkotikalovbrudd i norsk lov. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: straffeloven og legemiddelloven.I legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven. Ifølge straffelovens § 231 kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for «narkotikaovertredelse» for å ulovlig tilvirke, innføre. Bruk av narkotika berøres i legemiddellovens § 24: Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika. Straffen er bestemt i § 31 i samme lov: Besittelse og bruk av narkotika m.v., jfr. § 24, første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler

Narkotikalovbrudd - Wikipedi

Hvis mennesker skal straffes for bruk og besittelse av mindre mengder illegale stoffer, bør man være sikker på at straff bidrar til å redusere forbruket av narkotika. Slik sikker kunnskap fins ikke. − Vi har hatt streng lovgivning i Norge i mange år, men det har ikke hindret utbredelse av narkotika, påpekte Torgersen Narkotika og straff Norsk narkotikapolitikk har stort sett fulgt sin egen kronglete vei. Der andre land ikke legger seg opp i om du trives med din daglige joint, har norske myndigheter fremdeles en visjon om det narkotikafrie samfunnet

Kan man bli arrestert for å bruke narkotika

 1. Riksadvokaten sendte i 2014 ut et rundskriv som beskriver når man skal straffe ved brudd på de forskjellige narkotikaparagrafene.Mengde, type og styrkegrad er de viktigste faktorene som avgjør hvilken paragraf som blir tatt i bruk.Oversikten under gjelder gammel straffelov:Legemiddelloven (§ 31): Omhandler bruk og besittelse av narkotika
 2. I legemiddelloven § 31 (2) står det at straffen for bruk og besittelse kan være bot eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Profesjonell omsetning. Når det gjelder profesjonell omsetning av narkotika, slik som å produsere, smugle inn- eller ut av landet, oppbevaring, eller forsendelse, blir straffeloven § 231 ofte brukt
 3. Hei! Hva er straffen for bruk av narkotika? Gutt 14 Hei, Normalt vil en som blir tatt for å ha eller bruke små mengder med narkotika få et forelegg, det vil si en bot. Størrelsen på boten vil variere etter hvor mye narkotika det er snakk om

Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Flertallet i Stortinget gjør nå en historisk omlegging av norsk narkotikapolitikk, og vil overføre ansvaret fra justis til helse Narkotika er opprinnelig et ord for stoffer som kan gi narkosis, 'dyp søvn'. Narkotika ble først brukt om opium, det vil si tørket plantesaft fra opiumsplanten (Papaver somniferum). Imidlertid har begrepet narkotika har senere fått utvidet betydning og dekker stoffer med svært ulik virkning, men felles for alle er at de kan gi rus og avhengighetstilstander Bruk av narkotika straffes etter legemiddelloven og her det som oftest snakk om forelegg (bøter) eller fengsel inntil 6 måneder (se legemiddelloven). Kjøp og salg, tilvirkning og innføring av narkotika straffes etter straffeloven og her er reaksjonene strengere (se straffeloven). Selv et forelegg vil komme på rullebladet til den som blir tatt

ROP - Bruk av narkotika er forbudt, men ikke straffbar

Bruk og besittelse av små mengder narkotika er straffbart i henhold til Legemiddelloven, § 24, og kan gi straff i form av bøter eller fengsel i opp til 6 mnd. Dyrking av cannabisplanter er forbudt etter Forskrift om narkotika, §7og import av cannabisfrø ulovlig i henhold til Forskrift om såvarer, § 28 I Norge blir alle stoffer som står oppført på narkotikalisten definert som narkotika, så det er snakk om veldig mange forskjellige stoffer. Bruk av narkotika medfører brudd på legemiddelloven. Legemiddelloven § 24 sier at det er ulovlig både å besitte og bruke narkotika. Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i [ For en mer detaljert oversikt over bruk av narkotika i de enkelte år, fordelt på kjønn eller i ulike aldersgrupper, se tabeller. Cannabis. Cannabis (primært hasj og marihuana) er det mest brukte illegale rusmidlet både i Norge og resten av den vestlige verden (EMCDDA, 2019) og er viet mest plass i denne oversiktsartikkelen

Narkotika og straff - forskning

 1. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 vil være den sentrale loven ettersom det er der narkoti-kalovbrudd i all hovedsak reguleres. Videre vil legemiddelloven av 4. desember 1992 nr. 132 komme til anvendelse ved at den hjemler straff for besittelse og bruk av narkotika
 2. Narkotikalovbrudd i norsk lov []. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: Straffeloven og Legemiddelloven.I Legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven []. Ifølge Straffelovens §162 1. ledd kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for narkotikaforbrytelse for å ulovlig tilvirke.
 3. Bruk og besittelse av narkotika bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver Riksadvokaten i høringsuttalelsen om rusreformen
 4. Kapittel 23. Vern av folkehelsen og det ytre miljø. § 236. Ulovlig utbredelse mv. av grove voldsskildringer. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt utgir eller frembyr til salg eller leie eller på annen måte søker å utbre film, videogram eller lignende, der grove voldsskildringer på utilbørlig måte er brukt som underholdning
 5. Under én prosent av mennene oppga å ha brukt AAS i løpet av siste år ved måletidspunktene i perioden 2013-2017. Referanser. Hormonlaboratoriet, Oslo Universitetssykehus HF (2012). I Meld. St. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol - narkotika - doping. Lenehan, P. (2003)
 6. - Tror ikke på å straffe folk rusfri. I går ble det kjent at Høyre, Arbeiderpartiet, SV og Venstre har flertall i Stortinget for at bruk av narkotika ikke skal straffes

Politidirektoratet kom med sterke advarsler mot å fjerne straffen for brukerdoser med narkotika. Nå vil Frps stortingsgruppe overbevise landsmøtet om å lytte til politiet Besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk straffes som regel med stive bøter. Men siden mange narkotikabrukere ikke betaler foreleggene, ender mange av sakene til slutt hos domstolene, ifølge Riksadvokaten. Ifølge Statistisk sentralbyrå anmeldte politiet 21.726 tilfeller av bruk og besittelse av narkotika i fjor

Mange frykter at å gå bort fra straff for bruk og besittelse av narkotika, vil føre til at bruken øker. Finnes det gode grunner til å tro dette Straff for narkotikabruk. Fordi et flertall i Straffelovkommisjonen - i sin sluttutredning som danner utgangspunktet for den nye straffelov (NOU 2002) - foreslo avkriminalisering av all bruk av narkotika, er det vanskelig å unngå en nærmere drøftelse av spørsmålet i forslaget til ny lov Dette til tross for at ingen studier kan vise til at straff har noen som helst forebyggende effekt, eller er ansett som god metodikk for å redusere bruk av narkotika. Også i rusreformutvalgets forslag NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp, er det grundige utredninger for hvorfor man foreslår å bytte straffereaksjoner med hjelp, hvor ett av målene er nettopp å redusere skadelig.

Hver dag straffes 22 personer for bruk og besittelse av

 1. Av Frøy Lode Wiig. For å kunne forsvare bruk av straff, må vi være sikre på at straff har ønsket effekt. Vi mener straff er feil virkemiddel for å redusere narkotikabruk, sa Runar Torgersen da han presenterte Rusreformen på Fagrådets Høringskonferanse i Oslo i slutten av januar
 2. Straff krever derfor gode begrunnelser, og utvalget siterer forarbeidene til straffeloven: «Straff bør bare brukes dersom nyttevirkningene er klart større enn skadevirkningene». Den ønskede effekten av straff i dette tilfellet, er å ha lite bruk av narkotika i befolkningen
 3. alitet. Stortingsrepresentant Anders Sjaastad (H) gikk deretter ut og forlangte strengere straffer, men dette fikk ikke tilslutning fra noen av de andre partiene
 4. elle, var det samfunnets evige stebarn som ble straffet

Narkotikalovgivningen - Ung

Avkriminalisera eget bruk av narkotika - för att rädda liv

Derfor vil jeg at Høyres program for neste stortingsperiode skal slå fast at hjelp, ikke straff, skal være utgangspunktet for å følge opp dem som tas for bruk og besittelse av narkotika Riksadvokaten har avgitt høringssvar om rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp. Besittelse og bruk av narkotika er fortsatt uønsket, men bør ikke lenger bekjempes med straff, konkluderer Riksadvokaten i en høringsuttalelse Rusreformutvalget la den 19. desember 2019 fram sin utredning, med forslag til avkriminalisering.Forslaget innebærer at straff og straffelignende sanksjoner for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, skal byttes ut med oppmøteplikt til en frarådings- og informasjonssamtale, samt tilbud om kartlegging, oppfølging, hjelp eller behandling

Straff for bruk av narkotika - ungrus

Personlig bruk og besittelse straffes ofte med bøter og fengselsstraff (for ubetalte bøter). Mange mener at Norge først og fremst trenger å gjennomgå begrunnelsen for straff for personlig bruk og besittelse av narkotika. Ett av hovedargumentene er at å pålegge straff for selvskading bryter grunnleggende med strafferettslige prinsipper Bruk og besittelse av narkotika bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver Riksadvokaten i høringsuttalelsen om rusreformen. - Slik atferd er fortsatt uønsket, men bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther i høringsuttalelsen som ble lagt ut mandag..

SV-topp vil slutte med straff for narkobrukforebygging

Av yttrandet framgår att enbart bruk av narkotika inte är straffbelagt enligt dansk lag. I målet har inte framkommit annat än att O.C. brukade narkotikan i Danmark. Vid sådant förhållande föreligger inte dubbel straffbarhet. Åtalet ska därför ogillas (jfr 2 kap. 2 § andra stycket brottsbalken). [12 For at ungdom som blir tatt for bruk av narkotika skal slippe straff, kreves det ofte at de inngår ruskontrakter med politiet. En vesentlig del av slike ruskontrakter, er regelmessige urinprøver for å kontrollere at ungdom ikke inntar narkotika på nytt Forbud mot bruk ble imidlertid tatt inn i forskrift av 1965 og ble brukt som hjemmel for å idømme straff for bruk i de første narkotikasakene som dette år kom opp for retten. I 1966 ble så Straffelovrådet anmodet om å overveie hvorvidt en burde heve strafferammene for ulovlig befatning med narkotika Narkotika er et stort samfunnsproblem. Det rammer både brukere, pårørende, som først og fremst er blitt møtt med straff. Senterpartiet vil jobbe for økt bruk av reaksjoner som har til hensikt å hjelpe mennesker ut av begynnende narkotikaproblemer og reaksjoner som sikrer alle tyngre brukere oppfølging og helsehjelp

Historisk i Stortinget: Slutt på straff for rusmisbrukere - V

I disse dager varsles det nedleggelse av behandlingsplasser for narkotikaavhengige ved Borgestadklinikkens avdeling i Loland i Vennesla. Jeg mener politikerne mangler fokus på utvikling av gode behandlingstilbud for narkotikabrukere, i stedet går diskusjonen på for eller imot straff for besittelse og bruk av narkotika.. Regjeringen setter i regjeringserklæringen avkriminalisering av bruk. Bruken av alternativer til fengsel har økt de siste årene. Alternative straffer er særlig relevante for forbrytere med rusproblemer, og enkelte av dem er spesielt rettet mot denne gruppen. Mer om alternative straffereaksjoner Bruk og besittelse av narkotika bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver Riksadvokaten i høringsuttalelsen om rusreformen. NTB 8. juni 2020 12:05 - Oppdatert 9. juni 2020 12:0 Riksadvokaten gir «sin prinsipielle tilslutning til utvalgets forslag om å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika», men støtter ikke det aktuelle forslaget: «det er en ufravikelig forutsetning for dette standpunktet at dersom trusselen om straff skal tas bort, må det utvikles nye virkemidler som er mer forpliktende enn det som følger av forslaget som nå er lagt frem .

narkotika - Store norske leksiko

En person har delgivits böter för straffbart bruk av narkotika efter att ha konfronterats av polisen.Personen konfronterades efter att polisen fått in uppgifter om en person som betett sig synbart avvikande Straff for bruk av narkotika i utlandet? Av Cashmere, 8. april 2008 i Juss. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Cashmere 1 Cashmere 1 Medlemmer; 1 945 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 8. april 2008. Ok, har et spørsmål her: Hvis man. Avkriminalisering av bruk og besittelse, innenfor de grensene utvalget foreslår, betyr at man slipper straff. Det vil ikke lenger være en kriminell handling som hører inn under strafferetten. Men utvalget foreslår ikke å gjøre det lovlig ønsker å fjerne straffansvaret knyttet til overtredelse av forbudet mot bruk og besittelse av narkotika til egen bruk (NOU 2019:26, s. 21, spalte 1, første avsnitt). Etter vår oppfatning er avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika et politisk spørsmål, ikke verken et politifaglig eller påtalefaglig spørsmål

Straff for narkotikabruk - ungrus

Derfor, for å begrunne straff mot rusmiddelbrukere, må det dokumenteres at straffen fører til merkbart redusert bruk. Dette fant ikke utvalget grunnlag for å hevde og mente at det var riktig å gå fra straff til hjelp. Avkriminalisering er dessuten anbefalt av samtlige FN-byråer og Verdens Helseorganisasjon •All illegal befatning med narkotika dekkes av Straffeloven (lov 20 mai 2005 nr. 28), med unntak av bruk og besittelse av mindre kvanta til egen bruk, som straffes i henhold til lov om legemidler mv. av 4. desember 1992 (legemiddelloven) •Det er spredningen av narkotika i befolkningen med dera

Norsk Lovgivning — Normal Norg

Fakta om lovverk - RUStelefone

Narkotikabruk i Norge - FH

Riksadvokaten vil avkriminalisere narkotikabruk – VGDet er urovekkende at bruk og oppbevaring av 5 gram heroin

Video:

Debatt: Narkotikapolitikk - Blir narkotika avkriminalisertRuskjører må belage seg på fem år uten førerkort - VestnyttThor Erik Forsberg (Ap) har kommet med et kontroversielt"Förnuftet vann på L-landsmötet i Västerås" - DrugnewsNettopp derfor har voldsspiralen fått bre om segRiksadvokaten beordrer stopp i enkle narkotikasaker - Rett24

I kronikken Narkotika og straff (Klassekampen 11/8) fremmer David C. Vogt synspunkter som oppsummert innebærer at han vil avkriminalisere bruk og innehav av narkotika. Dette skal ikke rammes av straffebestemmelser, og de stoffbrukere som er blitt avhengige skal håndteres av helsevesenet, og ikke av politiet og kriminalomsorgen Men samfunnet kan ikke risikere økt bruk av narkotika. Og for å bekjempe og forebygge kriminalitet mener jeg også det er avgjørende med et fortsatt reelt forbud mot narkotika, sier Lindeberg. Hun er spesielt bekymret for ungdommer som i dag virker å være av den oppfatning av at narkotika ikke er så farlig og at de tror dette skal bli lovlig Hei, Jeg har den siste tiden fått forelegg på bruk av narkotika, og forholdet er bevist ved hjelp av urinprøve. Påtalemyndigheten har kun bevis på dette forholdet. I brevet står det også at jeg ilegges en bot, og at å betale denne ikke medfører at jeg godtar forelegget.I denne sammenhengen lurer. Avkriminalisering av narkotika til eget bruk. Utvalget foreslår at narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes med bøter eller fengsel. I stedet for straff skal politiet kunne pålegge brukere av narkotika å møte til en samtale i en rådgivende enhet for narkotikasaker. Det er foreslått å opprette en slik enhet i kommunene Portugal lar være å straffe de som bruker stoff. 15 år etter avkriminaliseringen har bruken av narkotika falt og Portugal blir hyllet rundt i verden. Men portugiserne gjorde mye mer enn bare å fjerne straffen

 • Havsalt pris.
 • Behind blue eyes guitar tab.
 • Het kryssord.
 • Godzilla and kong skull island.
 • Alkohol og kramper i benene.
 • Bergen kino kommer.
 • American graffiti 2.
 • Eili harboe kompani orheim.
 • Vest helse timeplan.
 • Ringsaker kommune ressursstyring.
 • Kirmes nrw 2018.
 • Elementhytter.
 • Selvskading metoder.
 • Hva er peg sonde.
 • Epson perfection v800 photo scanner driver.
 • Hågjel.
 • Relaxen lustige sprüche.
 • Raubüberfall villach heute.
 • Carl aksel blogg.
 • Fns dag mot rasisme.
 • Titos øy.
 • Gods nsb.
 • Hypergranulering.
 • Windows 10 cleaner.
 • Airbrush pistole double action.
 • Skulerute 2018 2019 time.
 • Gerinnungskaskade vereinfacht.
 • Beskrive seg selv jobbintervju.
 • Sas cargo oslo.
 • Bezirksblätter burgenland.
 • Været i dubai nå.
 • Ks cycling hardtail mountainbike test.
 • Lilla strekkmerker.
 • Stabilt blodsukker kostplan.
 • Uni heidelberg flüchtlinge.
 • Nelson rockefeller barn.
 • Techno münchen.
 • Facebook freunde in der nähe wie oft aktualisiert.
 • Kikerter gryte.
 • Staffordshire bull terrier guide.
 • Berghof hotel.