Home

Barnekonvensjonen undervisning

Barnekonvensjonen (pdf) Quiz om barnekonvensjonen. Quizen inneholder 10 spørsmål med tre svaralternativer. Den kan gjerne kombineres med andre oppgaver om barnekonvensjonen og fagartikkelen ovenfor. Spørsmålene kan gjøres skriftlig eller muntlig. Elevene kan danne lag eller svare enkeltvis. Quiz (pdf) Quiz fasit (pdf Barnekonvensjonen. FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor UNICEF. Barnekonvensjonen - Liv og lære er et undervisningsopplegg om barnekonvensjonen for mellomtrinnet og ungdomskolen.Opplegget har fem moduler á to timer, pluss en introduksjonsmodul; barns rettigheter i hjemmet, i skolen, i lokalsamfunnet, i Norge og i verden 2. Barnekonvensjonen gjelder for alle barn - uansett hvor de kommer fra, hvilken religion de har, hvilken kultur de tilhører, hvilke språk de snakker, hvilke farge på huden de har, om de er gutt eller jente, eller om de har funksjonshemninger. 3. Staten skal ha regler som beskytter barn, og staten må høre på barn i saker som gjelder dem. 4

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Der står det om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid Barnekonvensjonen art. 12: Barnet har rett til å bli hørt i alle forhold som vedrører det, blant annet all saksbehandling Barnets mening skal tillegges behørig vekt Spesialundervisning er et forhold som vedrører barnet Barnets rett til medvirknin Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Den stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den Barnekonvensjonen verner da også mange rettigheter som også er sikret i andre menneskerettighetskonvensjoner som for eksempel retten til liv og helse, forbud mot tortur og umenneskelig behandling, retten til privatliv, tanke- samvittighets- og religionsfrihet, forsamlingsfrihet, vern mot forskjellsbehandling, regler om frihetsberøvelse og rettergang under straffesak

Her kan du lese Redd Barnas uoffisielle, mer forståelige kortversjon av Barnekonvensjonen. Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund Barnet skal få undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English [[suggestion]] Undervisning. Her finner du aktuelle og engasjerende aktiviteter og undervisningsopplegg om FN og verden vi lever i. Vi kommer også gjerne på besøk til din skole og holder foredrag og rollespill ved Universitetet i Stavanger (tidligere Høgskolen i Stavanger). Undervisning, veiledning av studenter og FOU-virksomhet knyttet til barnekonvensjonen har gitt rom for god fordypning. I 2013 -14 var jeg dessuten faglig ansvarlig for et nettbasert enkeltemne om «Barnekonvensjonen- barns menneskerettigheter» som ble opprettet ve

Et løp for livet på aktivitetsdagen! Bidrar til skolegang for barn verden. Ferdig opplegg som krever lite forarbeid. Nå kan dere melde dere på direkte via Spleis (Barnekonvensjonen, 2003) I litteraturlista: Barnekonvensjonen. (2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter: Vedtatt av De Forente Nasjoner den 20. november 1989, ratifisert av Norge den 8. januar 1991: Revidert oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokoller. Oslo: Barne- og familiedepartementet

Se hele barnekonvensjonen. Plan samarbeider både med skoler og barnehager. Skoler som har lyst til å jobbe spesielt med barns rettigheter og barnekonvensjonen, kan se nærmere på årets julekalender eller vårt undervisningsopplegg om barnekonvensjonen. Ta kontakt med oss, så sender vi plakaten i posten Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Den stadfester at barns også har menneskerettigheter og krav på spesiell beskyttelse.Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den

Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Barnehagene skal ifølge rammeplanen bygge på verdigrunnlaget fastsatt i blant annet barnekonvensjonen. UNICEFs rettighetsskoler tar utgangspunkt i barnerettighetene i all sin virksomhet. Her hjelper vi deg til å drive en rettighetsbasert undervisning og barnehage i tråd med rammeplan og læreplan Smittevernveileder for Barneaksjonen. Dette er en samling tips for gjennomføring av FORUT Barneaksjonen med hensyn til Covid-19-viruset. Den baserer seg på gjeldende råd fra norske myndigheter

Barnekonvensjonen inneholder fire generelle prinsipper. Disse er artikkel 2 (ikke-diskriminering), artikkel 3 (barnets beste), artikkel 6 (retten til liv og utvikling) og artikkel 12 (barnets rett til å bli hørt). De andre bestemmelsene i konvensjonen skal tolkes i lys av diss Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Barnet skal få undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få. Se mer: FNs verdenserklæring om menneskerettigheter; Konvensjonen om barns rettigheter. Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor har de sine egne rettigheter uttrykt i barnekonvensjonen En av disse lovene er Barnekonvensjonen. Den sier hvilke rettigheter alle barn i verden har. FN-bygningen ligger i New York, og utenfor bygget kan du se flaggene til alle FN-landene! Fagtekst. Kan du flaggene? Land og flagg. FN - test deg selv. Flyttesangen. Barns rettigheter Skole - foreldres rettigheter overfor skolen . Mangelfull informasjon fra skolen, foreldre som ikke følger opp og et uoversiktlig regelverk fører til misforståelser om foreldres og skolens ansvar og rettigheter

Undervisningsopplegg om barnekonvensjonen Plan

Når barnekonvensjonen nå i november fyller 23 år, vil Redd Barna invitere skoler til å være med og feire/markere at alle barn i Norge har de samme rettighetene. Samtidig vil vi minne om at virkeligheten dessverre fremdeles er slik at ikke alle barn får oppfylt sine rettigheter FNs barnekonvensjon Vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989 Ratifisert av Norge 8. januar 1991 Revidert oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokolle Barnekonvensjonen har en slik status at dersom vanlig lov, for eksempel barnehageloven, opplæringsloven eller barnevernsloven, Dersom et barn ikke har tilstrekkelig utbytte av vanlig undervisning, skal barnet få spesialundervisning, slik at det får et forsvarlig utbytte av opplæringen (§ 5-1) UNICEF junior. Bli en ekspert på barnerettighetene! De gjelder for deg og alle under 18 år. Her er tekster, filmer og spill om barn i verden, UNICEF, FNs bærekraftsmål, din rett til å si din mening og andre rettigheter

Barnekonvensjonen - Udi

Redd Barna: Rettighetsslottet er et pedagogisk nettsted for skolebarn der de kan lære om krig, fred, miljø, klima og andre viktige saker i et lekent og morsomt miljø En av forutsetningene for å virkeliggjøre barnekonvensjonen og barns menneskerettigheter der barna bor, er at vi som arbeider med og for barn har god kunnskap om rettighetsbestemmelsene i konvensjonen. Dette er et felt jeg har vært opptatt av i snart 30 år, først som leder av Redd Barnas arbeid med barnerettigheter i Norge, og fra 1996 som ansatt ved Universitetet i Stavanger (tidligere.

Undervisningsopplegg om barnerettigheter Globa

Barnekonvensjonen. I læringsløpet trekkes noen av rettighetene barn har nedskrevet i barnekonvensjonen. Snakk med elevene om dem, hvordan ville livene deres sett ut dersom disse rettighetene ikke ble fulgt? Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser,. Her finner du en forenklet versjon av Barnekonvensjonen. Oppgavene på denne siden er hentet fra Skritt for skritt - Amnestys undervisningsmateriell om menneskerettigheter. Skritt for skritt - serien inneholder både teori og oppgaver, og er godt egnet som undervisningsmateriell i grunnskolen og på videregående skoler Start med å lese gjennom barnekonvensjonen, og legg spesielt merke til det som går ut på: beskyttelse, vold og overgrep, skole, helse. Se episode 4 i serien «STUCK» fra Aftenposten (sesong 2) om holdninger jenter møter etter å ha opplevd overgrep på Haiti Undervisningen om barns rettigheter skal bli bedre I Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet blir det innrømmet at det er behov for både undervisningsmateriell og etterutdanning av lærerne om menneskerettigheter i norsk skole Barnekonvensjonen - liv og lære. Dette undervisningsopplegget gir en Innføring i FNs barnekonvensjon som legger opp til elevdeltakelse og samfunnsengasjement. Aktiviteter og oppgaver er knyttet til barns rettigheter hjemme, på skolen, i lokalmiljøet, i Norge og i verden

Barnets rett til å bli hørt fremgår også av Barnekonvensjonen art. 12. 1 Ot.prp. nr. 46 (1997-98) side 170 i merknad til § 5-4 tredje ledd. 2 Se forskrift til opplæringsloven kap.20 om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring. Forrige side Neste side Her kan du velge trinn og fagområde, og få ideer til undervisning innen kunst og kultur. Fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Mat og helse. Mat og helse. Fiskesprell Opplegg for å friste elever til å spise mer fisk Barnekonvensjonen er listen over alle barns rettigheter, og ble opprettet av FN i 1989. Barnet skal få undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling Barnekonvensjonen Gratis. Plakat med barnevennlig, forkortet utgave av FNs barnekonvensjon. Plakaten er produsert i samarbeid med Barneombudet. (For alle) Les mer. Barnerettighetene Gratis. Tosidig plakat med UNICEFs barnevennlige versjon av Konvensjonen om barnets rettigheter, støttet av FNs barnekomité

Barnekonvensjonen - Heiverde

 1. FN har lagt frem ni konvensjoner, blant annet barnekonvensjonen og flyktningkonvensjonen. En av de mest sentrale reglene er den som passer på så vi kan leve i et demokratisk samfunn. Denne regelen kalles konvensjonen om sivile og politiske rettigheter
 2. Barnekonvensjonen Gratis. Plakat med barnevennlig, forkortet utgave av FNs barnekonvensjon. Plakaten er produsert i samarbeid med Barneombudet. (For alle) Les mer. Barnerettighetene Gratis. Tosidig plakat med UNICEFs barnevennlige versjon av Konvensjonen om barnets rettigheter, støttet av FNs barnekomité. (For alle
 3. Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN i 1989 og ratifisert av Norge i 1991. Konvensjonen ble norsk lov i 2003. Barne- og likestillingsdepartementet, 2006 ALDER 18 ÅR Alle under 18 år er barn, undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslive
 4. dreårige asylsøkere . Jeg vil fokusere på enslige
 5. FN har vedtatt ni konvensjoner, heriblant barnekonvensjonen og flyktningkonvensjonen. En av de mest sentrale konvensjonene for å opprettholde demokrati, er konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Denne konvensjonen sikrer ytringsfrihet, valgfrihet og demokratisk styresett
 6. I dag fyller FNs barnekonvensjon 30 år. Den har hatt enorm betydning for mange barn verden over, både når det gjelder tilgangen på mat og drikke, helsetjenester, skolegang og fred. I Norge er konvensjonen retningsgivende for alt arbeid med barn og den danner grunnlaget vi bygger våre tjenester og strukturer på. Vi kan være stolt
 7. 1-2 trinn Norsk. Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler. Samfunnsfag. Utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøe

Introduksjon til LÆRER selvkraftige. Dette gjelder f.eks. artikkel 12 om retten til medvirkning. I tillegg er det slik at artiklene i barnekonvensjonen skal tolkes i sammenheng, som en helhet En iPad alene kan ikke bidra til bedre undervisning eller mer læring. Det er dette forskningen også viser, dersom en leser mer enn overskriftene. For eksempel viser en studie fra UiO (Dolonen & Kluge, 2014) at appen Dragonbox, som Simen har veldig god erfaring med i sin undervisning (Spurkland, 2013), ikke i seg selv gjør elevene bedre i algebra Dette er ikke tilfelle i dag. Kartlegginger viser at undervisning om Barnekonvensjonen er vilkårlig og personavhengig. Mange viktige tema skal presses inn i et studieforløp. Rammeplaner gir retninger. Barnekonvensjonen er ikke spesifikt nevnt i disse Barna skulle få holde på for seg selv, voksne skulle ikke bedrive undervisning, men la barn oppdage verden selv. Disse tankene har vært sentrale for vår moderne forestilling om barndom, og de har vært premissgivende for Barnekonvensjonen som slår fast at alle barn har rett til å leke Sangen «Barnas rettigheter» er en del av Rettighetsslottet, som er laget av Redd Barna for barn, skoler og barnehager. Gå til http://www.reddbarna.no/rettigh..

Barnekonvensjonen for barn og unge - Barneombude

For eksempel er Artikkel 16, Retten til privatliv, relevant for undervisning knyttet til sosiale medier, mens Artikkel 24, Retten til et godt helsetilbud, kan kobles på undervisning om vaksiner og immunforsvaret. Artikkel 31, Selv om barn ikke har stemmerett, sikrer barnekonvensjonen deres rett til å bli hørt i saker som gjelder dem Gjør rede for prinsippet om barnets beste etter barnekonvensjonen art. 3 nr. 1 og i norsk rett, med eksempler fra praksis. Foreta en vurdering. 1. Læringskrav, litteratur og undervisning Oppgaven er den samme på master- og bachelornivå. Den er bred og kan bli ganske omfattende, men er med hensikt ikke nærmere presisert Kipperberg, Elise (2019). Det trange nåløyet. Barnekonvensjonen og barns rettigheter som asylsøkere. I: Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2333-6. s. 285-310. Kipperberg, Elise (2019). Fra ratifikasjon til realisering i Norge. I: Barnekonvensjonen i praksis Rettil er et nytt interaktivt spill som tar utgangspiunkt i barnekonvensjonen. Apper kan være veldig gode verktøy å bruke i alle typer undervisning. Statped har laget en oversikt over noen av de aller beste. Her er mine 10 tips til apper du kan bruke i ulike fag og alderstrinn Barnekonvensjonen har også fire generelle prinsipper, som handler om ikke-diskriminering, barnets beste, barnets rett til liv og utvikling, og barnets rett til å bli hørt. Disse prinsippene er viktige utgangspunkter for å forstå de andre bestemmelsene i barnekonvensjonen

flyktninger Arkiver - Lektor Lomsdalens innfall

Barnekonvensjonen - F

 1. Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte sin femte og sjette rapport i 2016, nå suppleres den med rapporter fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en helt egen rapport fra barn og unge selv
 2. FNs bærekraftsmål gir oss verktøy til å handle i tråd med vårt kosmiske ansvar. Det er det Montessori 2030 handler om! Les mer om montessoripedagogikken og bærekraftsmålene, samarbeid, gode eksempler og ressurser på montessori2030.org.. Helsefremmende skol
 3. Curiarus gjennomfører undervisning om kropp og grenser i barnehagen. Undervisning til de ansatte i barnehagen for å forebygge seksuelle overgrep. Undervisning om seksualitet i barnehagen
 4. utt og mattetimer
 5. Med Emilies historie som en rød tråd guider kurset deg gjennom profesjonsetikk, barnekonvensjonen, traumeforståelse, tilrettelagt undervisning, lærerens handlingsrom, Statens barnehus og seksualitetsundervisning. Kurset gjennomføres individuelt og tar ca 3-4 timer

Barnekonvensjonen Redd Barn

Barnekonvensjonen i kortversjon Redd Barn

 1. dreårige asylsøkere. Jeg vil fokusere på enslige
 2. Barnekonvensjonen er klar i sin tale: «Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem». - Informasjon og undervisning om dette er mangelfullt innenfor vårt yrke
 3. dreårige asylsøkere, barnekonvensjonen, og samfunnsfag. Hun er sosialantropolog og asylaktivist. Vi snakker om rettighetsundervisningen asylsøkerne får, og om hvordan barnekonvensjonen og hvorvidt Norge følger dem når det gjelder enslige
 4. Det stilles spørsmål ved både omfanget og kvaliteten på undervisningen ved høyskolene. Gjennom spørreskjema er det kartlagt hvorvidt og i hvilken grad sisteårsstudenter ved et utvalg barnevernspedagog-, førskolelærer- og lærerutdanninger har fått undervisning om barnekonvensjonen, fysiske- og seksuelle overgrep og samtalemetodikk med barn
 5. ering 1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som.

FNs barnekonvensjon - regjeringen

 1. av en rekke andre dokumenter og konvensjoner som barnekonvensjonen, FNs erklæring om funksjonshemmedes rettigheter m.fl. Vernepleieren er forpliktet til å sørge for best mulig livskvalitet for de v
 2. Den nye læreplanen er bygget opp i flere deler. Det er viktig at når du skal jobbe med fagplaner må du se på helheten og ikke bare på kompetansemålene slik vi gjorde tidligere
 3. Unge i tunge tider . Da alt stengte ned i mars opplevde mange barn og unge at hjelpetilbudet deres forsvant over natten. Noe har kommet på plass igjen etter sommeren, men langt fra alt. Å ta vekk forutsigbarhet og lavterskeltilbud for barn og unges psykiske helse kan bli kostbart i lengden

Undervisning - F

På Lærerbloggen finner du innlegg om pedagogikk, skole, pedagogisk litteratur, teknologi, demokrati og undervisning. Den beste læringen skjer gjennom dialog og samarbeid - og ved deling av kunnskap og erfaringer Spesialpedagogikk i barnehage og skole. SPOT-konferansen . Gratis konferanse om spesialpedagogikk og teknologi - følg oss på nett 16. og 17. novembe Barnekonvensjonen er forpliktende for de land som har ratifisert den. Det betyr at samfunn og offentlige myndigheter skal bidra til at alle barn får nyte godt av de nedfelte rettighetene. Norge ratifiserte Barnekonvensjonen i 1989. Dette gjenspeiles i rammeplanen, der menneskerettighetene har en sentral plass Dette er i strid med intensjonen i barnekonvensjonen. Mange av de tiltakene som søker å oppheve skillet mellom lek og undervisning, har gitt barn mindre kontroll og mindre initiativ. Et eksempel er at «skolefritidsordningen» mange steder er blitt til «aktivitetsskole»

1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementærundervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner. 2 Vil du lære elevene dine om barnekonvensjonen og FNs bærekraftsmål, og at de skal engasjere seg i verden rundt oss? Bli med på Skoleløpet og gjør en innsats sammen for barn og unge i Asia og Afrika! FORUT Skoleløpet er et tverrfaglig pedagogisk opplegg som kombinerer teoretisk kunnskap og fysisk aktivitet. Det er lett å ta i bruk og kan gjennomføres i løpet av en skoledag. En kartlegging av opplæringstilbud om barnekonvensjonen i aktuelle utdanninger. Simon Innvær; Elisabeth Gording Stang; Carolina Ohls og Sigrun Hoel; Utgiver/serie Utgiver/serie Utgiver Høgskolen i Oslo og Akershus. NVI-nivå 0. Finn i kanalregisteret. Om resultatet. retten til tilrettelagt undervisning, Aslak Syse. Barnekonvensjonen . Konvensjonen om personer med nedsatts funksjonsevnes rettigheter (CRPD) Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Opplæringslovutvalget Universell og individuell tilretteleggin

Systemnivå

Tirsdag vedtok Stortinget ny integreringslov og endringer i statsborgerskapsloven. Utdanningsforbundet er skuffet over at språkkravet for å fa norsk statsborgerskap skjerpes, men har fått gjennomslag for at lærere som underviser i norsk skal ha godkjent lærerutdanning Barnet skal få undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling. Staten skal samarbeide med andre land om dette, og ta spesielt hensyn til utviklingslandenes behov Etter bosetting starter de aller fleste flyktninger i introduksjonsprogram i sin kommune. Der skal de lære seg norsk og få grunnleggende kvalifisering. Målet er at de raskt kommer ut i arbeid eller utdanning undervisning og; filosofiske og eksistensielle samtaler. Retten til å ikke tro. Religionsfrihet betyr også at du kan velge ikke å ha noen religion eller tro og stå utenfor tros- og livssynssamfunn. Religionsfrihet kalles derfor ofte også trosfrihet og livssynsfrihet. Begrensninger i religionsfrihete

UNICEF Undervisning

UNICEF Undervisning

Om henvisninger Ui

Barnekonvensjonen og kommunen 3. Noen av 7-milsstegene Hva skal jeg snakke om? 1. Hva gjør Barneombudet? Barneombudet skal særlig: undervisning Brev til myndighetene Notater til Stortinget Møter med regjering, politikere og andre Medier (Radio, TV, aviser, etc Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

FNs barnekonvensjon Plan International Norg

Denne filmen kan brukes i undervisning om mobbing i skolen. Filmen understreker alvoret for den som utsettes for mobbing, og at mobbingen kan foregå i det skjulte. Mobbing er skjult vold. Mobbing oppdages ikke av seg selv - man må ha metoder for å fange den opp! Mobbing stopper ikke av seg selv - men må hindres med en aktiv innsats fra de. Verdenserklæringen om menneskerettighetene, også kjent som Menneskerettighetserklæringen, er det viktigste grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter.Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av FNs generalforsamling i Paris 10. desember 1948. Hvert år feires FNs menneskerettighetsdag 10. desember, samme dag som Nobels fredspris deles ut. Oppgaver til film om barnekonvensjonen Kjernestoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder. Om NDLA. About NDLA. Fagblogg. Tips til.

For lærere | UNICEFFN-sambandetPrivatøkonomi inn i skolen - FUG - Foreldreutvalget for

Personer med utviklingshemming er en uensartet gruppe med samme behov for kunnskap om kropp og seksualitet som befolkningen generelt. Gjennom internasjonale konvensjoner og nasjonale planer er vi forpliktet til å sikre at det ikke legges unødige hindringer i veien for at utviklingshemmede skal ha et godt seksualli Jf. lov 4 juli 2003 nr. 84.Jf. tidlegare forordning 23 jan 1739, plakat 5 mai 1741, lover 1 juli 1816 §§ 1 og 2, 14 juli 1827, 26 aug 1854, 16 mai 1860, 22 mai 1869, 22 mai 1869, 31 mai 1873, 19 juni 1878 nr. 2, 8 juni 1881 nr. 2 og 26 juni 1889 nr. 1 med tilleggslover 21 mars 1891, 6 juli 1892 nr. 1, 21 juli 1894 nr. 3, 9 mai 1896 nr. 1, 11 juni 1898 nr. 2, 31 mai 1900 nr. 1, 27 mars 1905. Barnekonvensjonen for verdige liv. Hvordan kan barn og unges rett til frihet og menneskelige behov ivaretas i avgjørelser som gjelder deres livsvilkår? Ph.D prosjekt i samarbeid mellom Sørlandet Sykehus avd. ABUP og Universitetet i Agder

 • Opptrening av kne etter vridning.
 • Haugland skule.
 • Adenomyose.
 • Golf cartoons karikaturen.
 • Vitaminer nettbutikk.
 • Svart kombiskap.
 • Ask ibm watson.
 • Weiße stirnlocke.
 • Travemünde parkplatz lübeck.
 • Unfall a8 heimsheim heute.
 • Martin luther 95 arguments.
 • Livet med irritabel tarm.
 • Tsa007 lock reset.
 • Petekkier lægehåndbogen.
 • Last minute leipzig hotel.
 • Elixir mandelsyre peel.
 • Knalleland öppettider.
 • Lovoo vip hack.
 • Moteblogg for damer over 40.
 • Bmw felgen 17 zoll.
 • Polnisch lernen.
 • Termosmugg åhlens.
 • Innførsel av ammunisjon.
 • Justin timberlake wife.
 • Snakkepakken året rundt.
 • Åkle til salgs.
 • I håret kryssord.
 • Orkla q4 2017.
 • Fast eller medium madrass.
 • Opprette google konto.
 • Setebeskytter.
 • You and me rhyme.
 • Heidi klum's daughter.
 • Zathura a space adventure 2005.
 • Ncaa women's basketball tournament 2017.
 • Manet australia.
 • Det sker i tønder.
 • Bicycle kort.
 • Single malt 1987.
 • Eiendom til salgs stange.
 • Zara home dywany.