Home

Produktkontrolloven 3b

Produktkontrolloven - regjeringen

Section 3b. Criteria for evaluating the safety of consumer products and services. Unless otherwise provided by the fourth paragraph, consumer products shall be deemed safe, cf section 2a, fourth paragraph, if they conform to a national standard that meets the requirements of a harmonised standard Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11. juni 1976, skal forebygge at produkter medfører helseskade, eller miljøforstyrrelse i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning, avfall, eller støy og lignende. Dersom produktet er skadelig innenfor alle bruksområder, bør all produksjon forbys. Hvis det bare er skadelig innenfor enkelte bruksområder. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) . Alle sentrale forskrifter; Relevante forskrifter, veieldninger m.m. for VA-sektoren: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften); Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften); Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11. juni 1976, skal forebygge at produkter medfører helseskade, eller miljøforstyrrelse i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning, avfall, eller støy og lignende.. Produktkontrolloven har også til formål å forebygge miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter Denne risikovurderingen er en del av virksomhetens internkontroll og skal finnes skriftlig hos virksomheten, jf. produktkontrolloven § 3b og internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, nr. 6. 1. Produktgruppe: Lysestaker til bruk innendørs. a. lysestake for telys, «Navn». «Prod. nr./identifikasjon av produkt For risikoaspekter som ikke er inkludert i anerkjente normer, gjelder produktkontrolloven § 3b. 0 Endret ved forskrift 12 sep 2014 nr. 1171 (i kraft 15 sep 2014) Forskrift til produktkontrolloven. 05.08.1977 nr. 2 Klima- og miljødepartementet §15 Storulykkeforskriften. 03.06.2016 nr. 569 Justis- og beredskapsdepartementet Forskrift om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer mv

Lov om endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler

Produktkontrolloven gir ingen konkrete sikkerhetskrav, men ifølge § 3 b anses forbrukerprodukter å være sikre når de er i overensstemmelse med kravene i harmonisert europeisk standard. Et produkt som ikke er i overensstemmelse med en harmonisert-standard kan imidlertid sikkerhetsvurderes etter kriterier gitt i produktkontrolloven § 3 b. Produktkontrolloven § 3b fjerde ledd bør lyde: Virksomheter kan nekte å utlevere opplysninger etter første ledd dersom kravet er for generelt formulert eller er åpenbart urimelig. Miljøopplysninger om produkter kan også nektes utlevert dersom det er av konkurransemessig betydning å beskytte opplysningene eller de må beskyttes av hensyn til miljøet Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter Hva sier regelverket. Alle i omsetningskjeden til et produkt har ansvar for sikkerheten ved produktet, men produsenter og importører har et særskilt ansvar for å forebygge slik at produktene de omsetter ikke medfører helseskade, miljøforstyrrelse og/eller skade på materielle verdier § 3 b. Kriterier for vurdering av sikkerheten ved forbrukerprodukter og forbrukertjenester § 4. Myndighet for Kongen § 4 a. Energieffektivitetskrav § 5. Forskrifter og andre bestemmelser som helt eller delvis er fastsatt med hjemmel i produktkontrolloven i kronologisk rekkefølge etter fastsettelsesdato

produktkontrolloven - Store norske leksiko

 1. g at de ikke utgjør fare for fastklem
 2. nærmere i produktkontrolloven § 3b). Standard Norge (www.standard.no) kan kontaktes for bestilling og mer informasjon om forskjellige standarder. Krav til eier eller leder av virksomhet som tilbyr sportsdykking Produktkontrolloven stiller krav til at den som tilbyr forbrukertjenester har ansvar for at sikkerheten er ivaretatt
 3. produktkontrolloven § 3b). Det finnes standarder for en del utstyr, eksempelvis flyteutstyr (se vedlegg I). Standard Norge (www.standard.no) kan kontaktes for bestilling og mer informasjon om forskjellige standarder. Krav til eier eller leder av virksomhet som tilbyr båtutleie Produktkontrolloven stiller krav til at den som tilby
 4. Forslaget innebærer for det første at produktkontrolloven utstyres med en generell fullmaktshjemmel som gir tilsynsmyndighetene adgang til å treffe de enkeltvedtakene som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelser gitt i eller i medhold av produktkontrolloven §§ 3, 3 a, 3 b, 4, 5, 6 a, 6 b, 8 og 12 a

produktkontrolloven § 3 b.» § 16 «Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. » Produktkontrolloven § 3 b. Kriterier for vurdering av sikkerheten ved forbrukerprodukter og forbrukertjenester. Nasjonale standarder() b) Kommisjonsrekommandasjoner som angir retningslinjer for produktsikkerhetsvurderingen c) Regler for god praksis for produktsikkerhet som gjelder på det aktuelle området Vedtak til lov om endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler) I Stortingets møte 4. juni 2020 ble det gjort følgende vedtak til lov om endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler) I I lov 11. juni 1976 nr. 79 3 a, 3 b, 4, 5, 6 a, 6 b,.

Direktiv 2001/95/EF er gjennomført i norsk rett i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven). Forbrukerprodukter som er i overensstemmelse med nasjonal standard som oppfyller krav i harmonisert standard, anses for å være sikre mot helseskadelige virkninger, jf. produktkontrolloven § 3 b. Merke produktkontrolloven Hvem avgjør om din WiFi-ruter er helsefarlig? - Labyrinten fram til Tordenskjolds soldater. 20/01/2017 20/01/2017 Einar Flydal 11 kommentarer. Tordenskjolds soldater marsjerte overalt i Marstrand slik at man trodde de var mange. Kommandanten overga byen til overmakten

Produktkontrolloven : Policy for risikostyring innen HMS-området: Strålevernloven : Policy for risikostyring innen HMS-området: GDPR Art. 6 punkt 3b : Policy for risikostyring på laboratorier: Arbeidsplassforskriften Kap 7 Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren : Policy for risikostyring på laboratorie Produktkontrolloven Aktsomhetsplikt - vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense helseskade. Plikt å gi tilstrekkelig og relevant informasjon til å vurdere sikkerheten ved og eventuelt sikre seg mot fare. anerkjente normer, gjelder produktkontrolloven§3 b. Lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 3 b oppstiller kriterier for vurdering av sikkerheten ved forbrukerprodukter og -tjenester. En eventuell vedtagelse og publisering av omhandlede standarder antas ikke å nødvendiggjøre lov- eller forskriftsendring Det følger av produktkontrolloven § 3 b at produkter som oppfyller krav i en nasjonal standard som gjennomfører en europeisk standard utarbeidet i henhold til det generelle produktsikkerhetsdirektivet 2001/95/EF (GPSD), og som er publisert i EU-tidende, presumeres å være sikkert Forholdet til produktkontrolloven ved produkter som vil kunne medføre behov for endringer i lignende bestemmelser i produktkontrollovens § 2 og § 3 b. I tillegg har forordningen i samsvar med referansebestemmelsene i beslutning 768/2008/EF samlet de forskjellige markedsaktørenes forpliktelser i egne artikler

Forholdet til produktkontrolloven. ved produkter som vil kunne medføre behov for endringer i lignende bestemmelser i produktkontrollovens § 2 og § 3 b. I tillegg har forordningen i samsvar med referansebestemmelsene i beslutning 768/2008/EF samlet de forskjellige markedsaktørenes forpliktelser i egne artikler 3B-Fibreglass Norway AS § Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 16 3b). Regulering Ruter som inneholder PCB skal merkes med dette merket. Merket bestilles hos Ruteretur: www.ruteretur.no (produktkontrolloven § 3-3) Substitusjonsplikt Dersom din virksomhet bruker et produkt som kan medføre skade for helse og miljø, skal dere vurder Produktkontrolloven 01.07.1004, 02.02.2009 FOR-1998-05-06-581: Forskrift om hygienekrav for frisør og hudpleie-, tatoverings-og hulltakingsvirksomhet mv. LOV-2000-06-02-39: Lov om apotek Apotekloven Helse Dyrehold 01.01.2007, 01.01.2008, 01.07,2012 Adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på eiers plikter etter politivedtekten (Produktkontrolloven) og Forskrift om systematisk helse‐, miljø‐ og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). 6 UTSTYR Det finnes enormt mye forskjellig klatreutstyr på markedet, og det er ikke hensikten i dette dokumente

Barn, ungdom og voksne med Asperger syndrom last ned PDF Christopher Gillber 241 013 M I L J Ø ME R K E T TRYKKSAK Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner. Utgitt: April 2011. Publikasjonsnummer: IS-032 mere dersom et produkt inneholder skadelige stoffer, se produktkontrolloven § 10. Det forutsettes at byggherre/prosjekteier setter av tilstrekkelig tid til å sikre en kvalitetsmessig god prosjektering samt til kontroll av løsningene. For nye trafikksikringstiltak der erfaringen er begren konkret og ut i fra arten av tjeneste og variasjoner innenfor denne, se også produktkontrolloven § 3b, der det gis anvisning på relevante (men ikke uttømmende) vurderingstema for oppfyllelse av. nødvendige sikkerhetskrav. Og vidare

3b De styrende driftsparameterne i renseprosessene er ikke skriftlig dokumentert. 3c Overvåkings- og alarmsystemer er utilstrekkelige til å sikre kontinuerlig god drift. Produktkontrolloven § 3a Hvis aktuelt: Tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf 16 Informasjonen du er på jakt etter her på Miljødirektoratets nettsted, har fått ny adresse. Prøv søket vårt for å finne informasjonen produktkontrolloven -aktsomhetsplikt -substitusjonsplikt -biocidforskriften avfallsforskriften internkontrollforskriften . 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 6a 6b 6c 6d 6e Andel av verft med brudd - fordelt på kontrolltema % nybyggerverft med brudd % verft med brudd % reparasjonsverft med brud

Produktkontrolloven forvaltes / håndheves av Klima- og miljødepartementet, som selvsagt er helt uten strålevernfaglig kompetanse. Produktkontrolloven spesifiserer at et produkt er OK når det er i henhold til gjeldende forskrifter og regler (§3b) produktkontrolloven § 12 som straffehjemler virker unaturlig. Sjøfartsdirektoratet mener hjemmelen for . 2 foretaksstraff bør være vel kjent for dem som er satt til å gjøre slike vurderinger, og at en slik henvisning derfor ikke er nødvendig. Til utkastets § 8 - overtredelsesgebyr Miljøfyrtårn inngår i UiBs systematiske HMS-arbeid. Ansvaret for den daglige oppfølgingen av HMS ligger i linjen (se Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid), med årlig internkontroll i tråd med UiBs Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet (Internkontroll) og Internkontrollforskriften Avvik 1 (intern rapportering: avvikstype 3 b) Virksomhetens håndtering av kjemikalier er mangelfull Avvik fra: Produktkontrolloven § 3 om aktsomhetsplikt og § 3 a om substitusjonsplikt, forurensningsloven § 7, internkontrollforskriften Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket

Miljøvernlovgivning, lovgivning som skal beskytte natur og miljø. Lovgivningen har to siktemål: Den skal sikre vern av arter, biotoper eller områder, og den skal hindre skade på natur og miljø, regulere bruken av helsefarlige produkter m.m. å la endringene i produktkontrolloven omfatte alle produkter. Melding av reglene i henhold til direktiv 98/34/EF vil også forsinke gjennomføringen av pro-duktsikkerhetsdirektivet. Utgangspunktet for produktkontrolloven er å be- ny § 3b. På bakgrunn av innspillene fra høringsin Produktkontrolloven; Sikkerhetsloven; Sivilbeskyttelsesloven; Særavgifter; Tilsyn med elektriske anlegg; Veglova; Forskrifter. Sentrale forskrifter; Lokale forskrifter. Vann- og avløpsgebyr; Gebyr for saksbehandling og kontroll; Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg; Utslipp av oljeholdig avløpsvan 3b Avgivelse til innemiljø x TEK § 8-33 NS-EN 15251 Gjenbruk x Spesielle forhold Kreves kun når relevant for bruksområdet PKL §3a Produktkontrolloven § 3a Substitusjonsplikten. Forslag AVF Avfallsforskrift PRF Produktforskrift NA Ikke aktuell Utarbeidet av: SINTEF Certificatio

Product Control Act - regjeringen

Rammeverk for HMS i Helse Sør-Øst versjon 1.0 - sist oppdatert 13042015 3 1. Innledning Helse Sør-Øst er en arbeids - og kunnskapsintensiv virksomhet som er avhengig av et velfungerende produktkontrolloven § 5 om opplysningsplikt. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt

Produktkontrolloven - Wikipedi

vedrører arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, forurensningsloven og genteknologiloven, skal helsetjenesten underrette de berørte fagmyndigheter slik at disse kan fatte vedtak. Departementet gir nærmere regler om samarbeidet med andre fagmyndigheter på områder der også helsetjenesten har kompetanse og om koordinering av tiltak Alle produkter har krav til seg ved produktkontrolloven uansett finansiering, eierform osv . Les gjerne produkt kontrollloven ved lenke øverst til høyre i siden HER . Hvem som har ansvar er som oftest knyttet til grunneieren (der utstyret står), eieren av utstyret (den som kjøpte det) § 3b. Kriterier for vurdering av sikkerheten ved forbrukerprodukter og forbrukertjenester. Dersom annet ikke følger av fjerde ledd, skal forbrukerprodukter anses å være sikre, jf. § 2 a fjerde ledd, når de er i overensstemmelse med nasjonal standard som oppfyller kravene i harmonisert standard forskrifter (produktkontrolloven) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, av 6.12.1996 (internkontrollforskriften) Bruaas Tilsynet gjennomføres som del av en nasjonal aksjon. Fra Fylkesmannen deltar Sten D. som tilsynsleder. Aktuelle tema vil være Her finner informasjonsfolder og brevmaler som kommunen kan bruke når det er behov for å følge opp vannlekkasjer hos en abonnent. Brevene bruker plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd som hjemmel for pålegg

Produktkontrolloven va-ju

Sider i kategorien «Miljøvern i Norge» Under vises 42 av totalt 42 sider som befinner seg i denne kategorien Produktkontrolloven (1976, §§1, 2, 2a, 3, 3b). Arbeidsmiljøloven (2005). Forskrift om utførelse av arbeid (2011, Kap. 10). Forurensningsloven (1981, §6-1). Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Ved bruk av prepareringsmaskin gjelder primært følgende lover og forskrifter: Arbeidsmiljøloven (2005)

Produktkontrolloven - Jusleksikon

Produktkontrolloven § 4 første ledd bokstav a) gir hjemmel til å fatte vedtak om krav til kvalifikasjoner for de som skal bruke gnagermidler som er godkjent som biocider. Landbruks- og matdepartementet er delegert myndighet til å gi nødvendig forskrift etter denne hjemmelen Eiere av alpinanlegg har en varsomhetsplikt som betyr at de må forebygge at de produkter og forbrukertjenester de tilbyr er sikre og ikke medfører helseskade (Produktkontrolloven, 1976, §§1, 2, 2a, 3, 3b). Produktkontrolloven er knyttet til interkontrollforskriften (1996) som understreker anleggets generelle ansvar at løpende vurdere.

Miljøinformasjonsloven skal gi alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet.. Loven skulle gi forbrukere tilgang til miljøinformasjon om produkter i alle slags kategorier. Og loven skulle gi krav om innsyn i miljøsaker hos forvaltningen - der hvor offentlighetsloven ikke gir unntar innsyn Produktkontrolloven § 3a Teknisk: Forurensingsloven §7 2. ledd (særlig ad renseanlegg) Drikkevannsforskriften §4 Plan- og bygningsloven kapittel 19 Kultur Lov om anskaffelse paragraf §6 Folkehelseloven Asle Lyderse Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Søk om sentral godkjenning, endre eller forny godkjenninge Forlagets omtale: Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensingsloven, brann- og eksplosjonslovgivningen, produktkontrolloven, sivilforsvarsloven og lov om elektriske anlegg og elektrisk 1989-forskriften ble opphevet torsdag 4. august 2016. (Opphevelsesforskriften ble kunngjort dagen etter.) Forskrift om oppheving av forskrift om rullebrett (forskrift 4. aug. 2016 nr. 952): . Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. august 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.nopostmottak@halden.kommune.n

 • Röd registreringsskylt.
 • Cascais reisetips.
 • City roller.
 • Sarah silverman instagram.
 • Total war wiki warhammer.
 • Få bort slim i halsen.
 • Altinn login bankid.
 • Evita y peron.
 • Iphone sync itunes.
 • Bmw sykkelstativ.
 • Blondinbella sally född.
 • Einmaleins app android kostenlos.
 • Stadtverwaltung bernburg ämter.
 • Bli kvitt fyllmasse.
 • Handsfree elkjøp.
 • Multi récidive alcool au volant.
 • Macgyver 2016 staffel 2.
 • Me foreningen rogaland.
 • Quiche lorraine pate feuilletée creme liquide.
 • Hva er tomgangskjøring.
 • Bauchspeicheldrüsenkrebs endstadium.
 • Søppelfylling bjørkelangen.
 • Ervin kohn.
 • Charter svein yrke.
 • Lin beifong father.
 • Sport festival.
 • Trond teigen les miserables.
 • F gass forordningen gjelder for.
 • Pont d'avignon wikipedia.
 • Verdens høyeste katt.
 • Stabilt blodsukker kostplan.
 • Nytt körkort bor i norge.
 • Momskompensasjon avkorting.
 • Svedbergs norge.
 • Tyske registreringsnummer.
 • St patrick's day.
 • Keytruda bivirkninger.
 • Sirkulasjonssystemet animasjon.
 • 26 oktober 1917.
 • Mercedes maybach s600 pris.
 • Oppskrift koteletter.