Home

Egenandel resepter

Blå resept, egenandel og frikort - Apotek

 1. Når du henter ut legemidler og utstyr på blå resept må du betale en egenandel hvis du ikke har frikort (se neste del). I 2020 er egenandelen satt til 39 % av kostnaden, eller maks 520 kr for 3 måneders forbruk (ved uthenting av flere resepter samtidig gjelder maksbeløpet på 520 kr kun hvis reseptene er skrevet av samme lege og på samme dato)
 2. Nye satser for betaling av egenandel gjelder fra den dag de trer i kraft. Dette gjelder også for resepter som er skrevet ut før denne datoen. Utskriving av flere resepter under én konsultasjon, regnes som én resept. Hvis legen har skrevet ut flere resepter til medlemmet under én konsultasjon, anses dette som én resept
 3. I reseptvisningen kan du også se dine barns resepter til de fyller 16 år. Du må da velge å representere barnet det gjelder, i tjenestene på helsenorge.no. Du vil også se reseptene til andre du har fått fullmakt fra dersom fullmakten er registrert i selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no. På samme måte som for barn, må du da velge å representere den du har fullmakt fra

§ 8 Egenandeler - Helsedirektorate

 1. E-resept betyr elektronisk resept. Her kan du se dine og dine barns resepter
 2. Mine resepter. Har du en eller flere elektroniske resepter, e-resepter, kan du finne en oversikt over de som er gyldige, hvilke legemiddel og andre varer du og barna dine under 16 år har fått utlevert, og hvor mange utleveringer som eventuelt gjenstår
 3. Egenandel hos lege. Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1
 4. Selv om informasjon om betalt egenandel er innrapportert til Egenandelsregisteret, har pasientene/kundene krav på en spesifisert kvittering fra deg som behandler. Kvitteringen skal tydelig identifisere hvem som har mottatt betalingen (navn, organisasjonsnummer, dato) og hvem som har mottatt behandling (navn), hvilken behandling som er gitt, og hvilken egenandel pasienten har betalt
 5. Når man betaler egenandel for blå resepter inngår utgiftene i egenandelstak 1 (maksbeløp for 2020 er 2460 kr). Hvis man betaler mer enn maksbeløpet får man frikort som gjelder resten av kalenderåret
 6. Resepter overført via telefaks kan ikke reitereres. 0: eventuell egenandel og dokumentasjon på gjennomført farmasøytkontroll. Er det til fremstilling av legemidler etter resept brukt hjelpestoffer som ikke er forskrevet av rekvirenten, skal navn og mengde av disse føres på resepten. 0

Se dine legemidler på nett - helsenorge

 1. Det kan ikke kreves høyere egenandel fra kunden enn det forskriften sier. Kravene er like for alle resepter, og følger av krav i blåreseptforskriften og rekvirerings- og utleveringsforskriften. På blå resepter skal det være opplysninger om. pasienten; forskrivende lege; legemidlet/produktet med doseringsform, styrke eller sammensetning og.
 2. Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal
 3. H-resepter (Helseforetak-resepter) er hvite resepter på en del svært kostbare legemidler som brukes ved leddgikt, Bekhterevs sykdom, Crohns sykdom, psoriasisartritt, multippel sklerose og også mange kreftlegemidler. Fra 1. januar 2018 overtok helseforetakene også finansiering av legemidler mot hiv, hepatitt B og C og alvorlig astma
 4. Resepter på kostbare biologiske legemidler til bruk mot sykdommer som leddgikt, multippel sklerose, kreft, hepatitt C og anemi kan forskrives på H-resept (helseforetaksresept) av en spesialist. H-resepter dekkes 100 % av helseforetaket man sogner til
 5. Frikort for helsetjenester. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Trenger du å vise frikortet, finner du det digitalt på helsenorge.no. Med frikort slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret
 6. E-resepter er resepter som ligger lagret elektronisk i en database, og som enkelt kan hentes på ditt nærmeste Apotek 1 eller i nettapoteket vårt. Les mer om ordningen og hvordan du får oversikt over e-reseptene dine

E-resept og mine resepter - helsenorge

 1. For resepter som gjelder for flere ganger (reitererte resepter), skal det betales ny egenandel etter utlevering av legemidler mv. tilsvarende tre måneders forbruk. Resten av kostnaden dekkes gjennom et oppgjør mellom apoteket og HELFO. Ulike grupper er unntatt fra å betale egenandel på blåresept. Dette gjelder: Barn under 16 å
 2. Hvor mye du må betale i egenandel for medisiner på blå resept avhenger av hvilken medisin det er. Dette inngår i egenandelstak 2. Egenandelstak 2 er i 2020 på 2.176 kroner. Dette inngår i egenandelstak 2: tannlegehjelp og tannpleierhjelp (enkelte former) fysioterap
 3. Ved reitererte resepter skal det betales ny egenandel etter utlevering av et kvantum svarende til tre måneders forbruk. Dersom pasienten krever å få utlevert et legemiddel som har høyere utsalgspris enn det legemiddel apoteket foreslår bytte til, og rekvirenten ikke har reservert seg mot generisk bytte, beregnes pasientens egenandel av apotekets utsalgspris for det legemiddel det.
 4. Kundene betaler ingen egenandel når de henter H-resepter i apoteket. Allmenfarlige smittsomme sykdommer og støtte til prevensjon. Kunden betaler ikke egenandel ved henting av legemidler som går inn under allmenfarlige smittsomme sykdommer, som f.eks kjønnsykdommer. Er du mellom 16 og 20 år får du økonomisk støtte til prevensjon
 5. Egenandel og tillegg I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen. Oversikt over egenandeler på helsenorge.no. Frikort. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler
 6. Resepter på medisiner og utstyr. Prøvesvar. Resultat av test for koronavirus. Helsekontakter. Behandlere og kontaktpersoner. Pasientjournal. Journaldokumenter fra sykehus. Vaksiner. Oversikt over registrerte vaksiner. Pasientreiser. Søk om få dekket en reise til behandling. Frikort og egenandeler

Mine resepter og e-resept hos Vitusapotek. Ved å logge inn med BankID kan du hos vitusapotek.no få oversikt over Mine resepter, altså oversikt over alle dine gyldige e-resepter. E-resepter er resepter som legen sender elektronisk, og erstatter den tradisjonelle papirresepten. Kort fortalt resept på nett Ved reitererte resepter skal det betales ny egenandel etter utlevering av et kvantum svarende til tre måneders forbruk av legemidlet. Når et medlem har betalt egenandeler tilsvarende egenandelstak 1 (i 2009 kr. 1780,- pr. kalenderår) kan man henvende seg til NAV for å få frikort Egenandel. Hvis du bruker medisiner mot langvarige sykdommer som diabetes, allergi eller høyt blodtrykk kan legen skrive ut en blå resept. Med en blå resept trenger du bare å betale 39 prosent av den opprinnelige prisen i egenandel, og maksimalt 520 kroner H-resepter (Helseforetak-resepter) er resepter på medisiner som finansieres av spesialisthelsetjenesten. Hvis du får medisiner på H-resept er disse gratis for deg som er pasient. E-resept. E-resept er en elektronisk resept, den kan både være blå, hvit eller en H-resept. Legen sender resepten til Reseptformidleren

Egenandel flere ganger Men det gjelder ikke alltid. For har du resepter fra ulike leger, eller resepter med forskjellig dato, må du likevel betale egenandel av hver resept, selv om du leverer dem. RESEPTER: Du kan fornye resepter på faste medisiner på SMS. Dette gjelder ikke A og B preparer, da er det krav om konsultasjon. Selv om du kan fornye resepter må du selv ta ansvar for å bestille time til kontroll. De fleste kroniske tilstander hvor man bruker medisiner bør ha minst en kontroll i året Tjenesten Mine egenandeler er snart klar for lansering på helsenorge.no. Tjenesten gir deg oversikt over egenandelene du har betalt og om du har nådd egenandelstaket og dermed om du vil få frikort resten av kalenderåret

I praksis betyr dette at du i noen tilfeller skal forskrive flere e-resepter for samme diagnose ved rekvirering av medisinsk forbruksmateriell etter produkt- og prislisten. Et eksempel kan være én resept for «505 Forbruksmateriell ved stomi» og én resept for «5050902 Hudfilm». Andre forskrivningskrav Dette er resepter på legemidler sykehusene skal betale for, selv om du bruker dem hjemme. Her er det ingen egenandel, legemidlene er gratis for pasienten. Prevensjonsmidler for jenter fra 16-19 år. Jenter i denne aldersgruppen får støtte på 444 kr per år for alle typer prevensjon, inkludert p-piller, p-staver, hormonspiral og kobberspiral Resept, bestilling av legemiddel til bruk for bestemte personer eller dyr, eller til bruk i rekvirentens praksis. Rekvirent kan være lege, tannlege, dyrlege, optiker, tannpleier, farmasøyt eller jordmor/helsesøster. Noen av disse gruppene trenger videreutdanning for å få rekvisisjonsrett.Resepter kan rekvireres både muntlig, skriftlig eller elektronisk (faks eller e-resept)

Har du resepter som kan brukes flere ganger, må du betale ny egenandel hver gang du henter medisiner tilsvarende tre måneders forbruk. Hvis vilkårene for blå resept ikke er oppfylt, kan legen din sende en søknad om å få refundert utgiftene til medisiner for deg. Individuelle søknader om blå resept må godkjennes av Helseøkonomiforvaltningen (Helfo), og du vil få et skriftlig vedtak. Når du henter ut medisiner, medisinsk utstyr eller næringsmidler på blå resept må du betale en egenandel på 39 prosent av prisen, men begrenset til 520 kroner hver gang. Egenandelen inngår i egenandelstak 1, og du får frikort når du har betalt 2369 kroner per kalenderår. Du skal da ikke betale noe ut året «Mine resepter» blir «Legemidler» - Den gamle nettsida mineresepter.no er lagt ned, sier Hilde Lyngstad, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse. - Nå samler vi alle tjenester på et sted - på helsenorge.no. For å se dine resepter må du nå logge deg inn på tjenesten «Legemidler» på nettsida for å se dine resepter Det er krav til at H-resepter, i tillegg til vanlige reseptopplysninger, MÅ inneholde bruksområde i form av ICD-10-kode. Pasienten betaler ingen egenandel for H-reseptlegemidler. Utgifter til disse legemidlene blir fakturert det helseforetaket som pasienten hører til

Legen kan forskrive aktuelle legemidler på blåresept i henhold til refusjonsberettiget bruk og eventuelle refusjonsvilkår. Hvis det må søkes om individuell refusjon, vil Helfo behandle alle søknader som er kommet inn før overføringstidspunktet. Pasienter får utlevert legemiddelet på blå resept, og betaler eventuell egenandel. 2 Et unntak er resepter på p-piller og andre prevensjonsmidler som er gyldige i tre år. En resept gjelder kun det legemiddelet i den mengden som legen har skrevet på resepten. Medisiner skrevet ut på hvit resept betaler du vanligvis selv. Utgifter på hvit resept regnes ikke som egenandel og er ikke en del av summen som kan utløse frikort

I løpet av et besøk på legekontoret kan pasienten være i kontakt med både legen og legens hjelpepersonell. Her har vi beskrevet noen typiske situasjoner som lege og hjelpepersonell ofte befinner seg i, og som vil kunne utløse egenandel fra pasienten og refusjon fra Helfo Resepter som bestilles før kl. 12:00 blir gjort klar til sending samme dag Vi har tilgang til frikort og beregner samme egenandel som andre apotek. Vi kan også håndtere vedtaksresepter. Du bestemmer i ro og mak om du vil ha kjente merkevarer eller rimeligere alternativer (generika) Blå resepter som er skrevet på papirblankett skal leveres tilbake til apoteket når de er oppbrukte Du betaler egenandel på 39 % av beløpet, men ikke mer enn 520 kroner per resept og per egenandelsperiode som tilsvarer en periode på 3 måneder Egenandel. Egenandelen er på kr. 140,- pr døgn enten oppholdet er på døgnrehabilitering eller på dagrehabilitering

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2007 med hjemmel i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) § 3 tredje ledd, § 8 tredje, fjerde og femte ledd, § 9 annet ledd, § 16 fjerde ledd og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 37. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet Blåresepten vil da fungere som en H-resept og apotekene vil ikke kreve egenandel av pasienten. Ved behov for nye resepter vil det bare være sykehusleger og avtalespesialister som kan skrive ut H-reseptlegemidler. Pasientene kan hente ut legemidlet på valgfritt apotek, uten egenandel

Du må betale egenandel når du får sykepleieartikler på blå resept. Har du resepter som gjelder flere ganger, må du betale ny egenandel hver gang du henter produkter tilsvarende tre måneders forbruk. Har du flere blå resepter utstedt av ulike leger og/eller ulik dato regnes det egenandel av hver enkelt resept Fornye resepter på fast medisin (klare til dagen etter bestilling) Lese beskjeder fra helsesekretær og lege. Skrive til helsesekretærene (eKontakt), også for å be om Videokonsultasjon (vanlig egenandel faktureres) Ha eKonsultasjon med fastlege, vanlig egenandel faktureres Du betaler egenandel og fakturagebyr som ved vanlig legetime. NB! Opptil en uke før melding blir lest. Kontakt legekontoret Administrative spørsmål eller forespørsler, som f.eks. bestilling av transport til legekontoret/drosje. Medisinske spørsmål må rettes på e-konsultasjon (Vi.no): I dag får man automatisk tilsendt frikort i posten når man har nådd beløpet for egenandel, men det kan likevel være greit å sjekke selv. Du får nemlig ikke beskjed når du nærmer deg beløpet for frikort. Les også: Så enkelt er det å bytte fastlege Se egenandelene dine - Det finnes ingen varsling som sier ifra om at man nærmer seg, men brukeren kan når som helst logge seg. Slike resepter kan ikke reitereres. Pasienter som har vedtak på pregabalin datert før 1. juni 2018 kan fortsette å bruke disse. Begrensning i døgndose og hvem som kan forskrive gjelder ikke for disse vedtakene. Ved epilepsi kan pregabalin fortsatt forskrives direkte på blå resept etter § 2

23 - 24 november holder vi stengt pga bytte av journalsystem. Vi bytter også over fra Helserespons til Helsenorge. Det vil si at alle bestillinger nå vil gå over til Helsenorge.no. Følg oss på Facebooksiden vår for flere oppdateringer Mine resepter og e-resept Her kan du logge inn med BankID for å se Mine resepter. Få oversikt over alle dine gyldige e-resepter eller bestill medisiner og andre reseptvarer hjem på dø..

Min helse egenandeler – Elektronika do wykrywacza metali

Mine resepter Norge

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste Legesenteret på Fagernes betjenes av 9 leger, 1 turnuslege og 10 medarbeidere. Fagernes legesenters hjemmesider Telefon stengt mellom 11.30 - 13.0 For hvite resepter er det alltid pasienten som betaler mellomlegget. Dersom apotekeket tilfeldig har det forskrevne legemiddelet på trinnpris, blir det ikke noe mellomlegg, verken for pasient eller Folketrygd. Tabellen viser eksempler på mellomlegget mellom maksimalpris og trinnpris. Priser i NOK pr. januar 2015 Vi anbefaler å bestille resepter på helsenorge.no. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye plager, må du bestille en vanlig legetime Pasienter i risikogruppene betaler kun 50 kroner i egenandel. Dersom du har frikort er vaksinering gratis. Helsepersonell som trenger vaksine skal få dette dekket av arbeidsgiver. NB! Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus.

Egenandel hos lege - helsenorge

Bestill time, forny resepter, skriv til legen. Husk at eKonsultasjon har egenandel tilsvarende vanlig konsultasjon hos legen. De andre tjenestene har ikke egenandel, med mindre de medfører en tjeneste som har egenandel, f.eks. henvisning Hva med priser, egenandel og frikort? Apoteket har tilgang til informasjon om frikort og tidligere innbetalte egenandeler som andre apotek. Vi har samme eller lavere pris på reseptvarene enn fysiske apotek. I reseptlisten din vil du se ferdig pris for hvite resepter. Prisen på legemidler på blå resept vil regnes ut ved hvert kjøp

Egenandelstak for helsetjenester - Helf

Du betaler egenandel i henhold til satser satt av Stortinget. Det er betalingsterminal på legesenteret. Legevakt eller øyeblikkelig hjelp: Ring 116117. Er det behov for øyeblikkelig hjelp på DAGTID, ringer du direkte til legekontoret for øyeblikkelig-hjelp-time. Legekontoret har slike timer hver dag RESEPTER: Du kan fornye resepter på faste medisiner på SMS. HUSK AT DU BETALER VANLIG EGENANDEL OG FAKTURAGEBYR FOR DENNE TJENESTEN. E-konsultasjoner kan kun benyttes ved etablert sykdom/lidelse hos deg som pasient, og hvor det ikke krever fysisk oppmøte Egenandel: Egenandel er 375 kr for personer 16 år og eldre, og kr. 0 for personer med frikort eller under 16 år. Dessuten eventuelt et mindre tillegg for bruk av engangsutstyr, medikamenter, prøvetaking og tilsvarende. Avbestilling: Timer må avbestilles senest 24t (gjelder virkedager) i forveien, etter dette påløper gebyr

Legevakten. Når du ringer det nasjonale legevaktnummeret 116 117 - vil du alltid komme til nærmeste legevakt. Alle som har sykdom eller skade som ikke bør vente til fastlegen er på jobb, er velkommen til å kontakte legevakta Ved behov for øyeblikkelig hjelp, vurder å ringe 113. Ved behov for helsehjelp samme dag, vil du oftest få time hos oss hvis du tar kontakt på telefon 74075270, eller direkte i ekspedisjonen på legesenteret.Ved behov for hjelp etter stengetid, ring legevakt tlf. 116117. Legesenteret er åpent på hverdager kl 0900 - 1500, bortsett fra lunsj kl 1200-1230

Vanlige spørsmål om resepter - Apotek

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra

Hvordan bestille resepter på faste medisiner? Husk å bestill resepter i god tid før det er slutt på medisinen, spesielt før ferier og høytider. Resepten er normalt signert innen 1-2 virkedager. Du kan sjekke om resepten er klar via mine resepter . Bruker du et vanedannende legemiddel Hvordan bestille resepter på faste medisiner? - Du kan vanligvis bestille resept på medisiner som du bruker fast. Det kan du gjøre via ePortalen (eller evt på telefon) - Det er viktig at du skriver det korrekte navnet på medisinen, om det er tabletter eller annet, hvilke styrke/dose (mg), hvor mange du bruker i døgnet, hvor mange tabletter det skal være og hva du bruker medisinen fo Forskrift om H-resepter Gjeldende fra 01.01.07 §3.Aktuelle legemidler Helse- og omsorgsdepartementet beslutter hvilke legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene. Beslutningsmyndighet kan delegeres til Helsedirektoratet. Listen over disse legemidlene er en del av forskriften Den stomiopererte får utstyret på blå resept og betaler en egenandel. Blå resept gjelder i ett år. Du får kjøpt utstyr for tre måneders forbruk av gangen. I de nye bestemmelsene fra Helfo i 2020 kreves at legen skriver ut resepter for irrigasjon i stomi,.

Regelverk for apotek og bandasjist - Helf

Resepter. Kongsberg interkommunale legevakt skriver bare ut resepter på medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Disse må hentes i apotekets åpningstid. Du betaler en egenandel for legekonsultasjon. I tillegg må du betale for eventuelt forbruksmateriell og medisiner - Fornye resepter på fast medisin - Skrive til legen (kan bli belastet for denne tjenesten ved E konsultasjon. - Lese beskjeder fra legen og prøvesvar. - E- konsultasjon (egenandel tilkommer. Dette er å regne som en elektronisk konsultasjon) Reseptopplysninger er opplysninger som kreves påført resepten i henhold til blåreseptforskriften og rekvirerings- og utleveringsforskriften, men også andre opplysninger som er nødvendige for å behandle resepter f.eks. opplysninger om hva som er utlevert av legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på apotek eller hos bandasjist og opplysninger om betalt egenandel Det går bra med vanlige resepter, men jeg vet ikke med de elektroniske. Det må du nesten spørre legen om, så kan h*n eventuelt skrive ut en fysisk resept til deg. Jeg scannet inn min resept og sendte den på mail til apoteket, ettersom det var bestillingsvare jeg skulle ha. Det var ikke noe problem så lenge de fikk se originalen Egenandel for sesonginfluensavaksinering (gjelder kun pasienter i risikogruppene) 50: Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud: 58: Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett: 6

Helsenorge - din helse på nett - helsenorge

Vi ber om at resepter bestilles minst 3 dager før du trenger dem. Vanligvis vil bestillingsresepter bare bli gitt i påvente av time, hvis ikke annet er avtalt med legen. Influensavaksinene kommer i midten av oktober. Alle influensavaksiner (også fra apotek) fram til 1. desember skal forbeholdes målgruppene nevnt nedenfor Vær klar over at mellomlegget ikke regnes med som egenandel og at det derfor ikke er med i beregningsgrunnlaget for frikort. Dersom du får medisinen på hvit resept, kan bytte medføre en betydelig reduksjon i prisen du betaler, men hvis du ikke er så opptatt av prisen, så skal ikke vi legge oss opp i det. Du skal få bruke pengene dine akkurat slik du vil

nettet. Du betaler vanlig egenandel. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Resepter Faste- og behovsmedikamenter. Vi oppfordrer våre pasienter til å bruke vår elektroniske løsning for reseptbestilling. Man vil da motta en elektronisk bekreftelse når resepten er sendt Forny resepter. eKonsultasjon. eKontakt. E-konsultasjon er som en legetime på nett og koster derfor samme egenandel som en vanlig konsultasjon. Legen svarer normalt innen 5 virkedager. Du kan bare bruke e-konsultasjon på oppfølging av tilstander legen din kjenner fra før Legevakten kan skrive ut resepter på medisiner som er nødvendig for behandlingen av den sykdommen eller skaden som legevakten behandler deg for, for eksempel antibiotika mot infeksjoner. Kommer du til legevakten utenom apotekets åpningstid kan du få kjøpt en startdose med medisiner på legevakten

Legemidler og refusjon - Felleskataloge

Leirfjord kommune har 1,9 hjemler for fastleger. I tillegg har vi 100% stilling som turnuskandidat, og 60 % stilling som kommuneoverlege Selvbetjening Ved å velge selvbetjening får du muligheten til: Bestilling av e-resept E- konsultasjon med lege Bestill legetime på nett Nå kan alle som har fastlege i Lurøy på en rask og enkel måte komme i kontakt med legetjenesten. Du kan gjøre enkle bestillinger uten ventetid på telefonen Resepter Du kan fornye Du får tilsendt faktura for vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Kontakt. Flaskebekk legesenter Kapellveien 84 1452 NESODDTANGEN. Tlf: 66 96 58 30. Linker. HelseNorge. Norsk helseinformatikk. Folkehelseinstituttet. Reisevaksinasjon. Diabetesforbundet

AstveitHelsesenter > For Pasient > Praktiske opplysninger

Resepter. Vi har direkte oppgjør med HELFO. Dette innebærer at du som har rett til HELFO-stønad på tannbehandlingen, kun betaler en egenandel hos oss.. Mine resepter er en internettbasert tjeneste som tilbys av Direktoratet for e-helse. Tjenesten gir deg som har fått en eller flere elektroniske resepter (e-resepter) oversikt over dine aktive resepter, legemidler/varer du har fått utlevert hos apotek/bandasjist og antall utleveringer som eventuelt gjenstår Resepter og sykmelding. Foreskrivning av medisiner, Hvis du uteblir fra en timeavtale uten å gi beskjed må du betale egenandel. Uteblir du flere ganger og vi ikke hører fra deg, avgjør din behandler om du får ny time eller om kontakten regnes for avsluttet

Refusjonsordninger for legemidler - Apotek

Nå blir det enklere å få hjemmebesøk av legen. Er du lei av lang reisevei og tid på venterommet? Du som har privat helseforsikring hos Vertikal Helse kan nå kjøpe en tilleggstjeneste som gjør det enkelt og rimelig å få hjemmebesøk av lege E-konsultasjon medfører egenandel og du betaler det samme som ved en vanlig konsultasjon hos legen med gebyr. Denne kontaktformen kan brukes til oppfølging av allerede kjente problemstillinger, og bør være avklart mellom lege og pasient på forhånd. Fornye resepter på fast medisin Fornye resepter for faste medisiner; Stille og få svar på enkle spørsmål/forespørsler til sekretær/lege (e-kontakt). Motta påmindelser på SMS for dine registrerte konsultasjoner; E-konsultasjon Obs: egenandel for e-konsultasjon på kr 212,- (kr 160,- hos lege uten spesialisering). Egenandelene inngår som del av egenaldelstaket for frikort Egenandel for legekonsultasjon betales med kort eller kontant på betalingsterminal ute på venterommet. Hvis egenandel ikke blir betalt på betalingsterminal vil det automatisk sendes ut en giro. Medisiner og forbruksmateriell som blir brukt kommer i tillegg til egenandelen Du kan også bestille timer og fornye resepter, samt sende melding til sekretær e-kontakt, eller sende e-konsultasjon til lege vi appen helsenorge.no. Du betaler egenandel og fakturagebyr som ved vanlig legetime. NB! Opptil en uke før melding blir lest

Sydenapoteket - Sydenapoteket kan hjelpe deg med å skaffeÅstveit Helsesenter AS | DøgnrehabiliteringCoban Professional CareNevrolog Duraj A/S

Egenandel for vaksinen vil bli kr 50 for alle i risikogruppen. Hvis du har frikort vil den være gratis. Dersom du er i risikogruppen kan du tak kontakt for å bestille tid for vaksinering. Bruk helst E-kontakt som er en melding som går til ekspedisjonen. Etter 1.desember vil alle som ønsker det kunne få vaksine Egenandel fordelskunder 545 kroner. Ordinær pris 595 kroner. Snapmed - online hudlege. Egenandel videokonsultasjon fordelskunder 845 kroner. Ordinærpris 895 kroner. Egenandel bildekonsultasjon fordelskunder 270 kroner. Ordinærpris 295 kroner. Exorlive - online fysikalsk. Egenandel fordelskunder 0 kroner. Easychange - hjelp til å endre. Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G endres fra kroner 200 til kroner 205. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018. Med hilsen Petter Øgar (e.f.) ekspedisjonssjef Kjersti Sandem rådgive Velkommen til Ung i Gjøvik sin hjemmeside. På grunn av smittefare skal du ikke møte opp på legekontoret uten timeavtale. Hold deg oppdatert på informasjon om koronaviruset på Gjøvik kommunes hjemmeside Resepter ringes inn fra kl.13.00 - kl. 14.30. Medisiner på blå resept utstedes slik at du ringer apoteket selv 3 ganger og får tilsendt ny mengde. Egenandeler: Egenandel konsultasjon dagtid: kr 152,00; Egenandel konsultasjon legevakt: kr 257,00; Egenandel blodprøver: kr 108,00 Ring oss på tlf. 776 47 930 eller send oss en e-post dersom du trenger å avbestille eller endre time. Avbestilling må skje senest 24 timer før oppsatt time. Ved for sen avbestilling vil du bli fakturert med egenandel kr 375,-

 • Sport festival.
 • Search.
 • Timepartner nürnberg.
 • Barcelona vs sevilla tickets.
 • Freizeitclub landau.
 • No man is an island norsk.
 • Personalisierte geburtstagskarte.
 • Rørfornying norge.
 • Vurderingskriterier samfunnsfag ungdomsskolen.
 • Åkle til salgs.
 • Trond teigen les miserables.
 • Overnatting hedmark.
 • Harrytur til sverige buss.
 • Durumhvete gluten.
 • Dekkforhandler haugesund.
 • Freeport.
 • Zathura a space adventure 2005.
 • Skoler i hammerfest.
 • Chad vs virgin meme.
 • Flat icon vector.
 • Freudenberg aktuell.
 • Gefallener engel gabriel.
 • Download roboto font for windows.
 • Bouldern köln kinder.
 • Santa claus village rovaniemi.
 • Berlinmuren deutsch.
 • Statens senter for epilepsi hjemmeside.
 • Travemünde parkplatz lübeck.
 • Go crush wiesbaden.
 • Lease bil 3 måneder.
 • Bilder danke.
 • Etter variceoperasjon.
 • Cecilie skog mount everest.
 • Galliano flaske.
 • Kirketjener hønefoss.
 • Lage iskrem.
 • Bahamian island.
 • Loose fit jeans herre.
 • Kremet rotgrønnsaksuppe.
 • Google apps.
 • Syregrunning på sprayboks.