Home

Patentstyret varefortegnelse

Patentstyret gir riktige registeringer når vi vurderer forvekselbarhet «Klasse 42: Hele klassen» er i en særstilling. Det er nå 20 år siden klasse 42 ble splittet opp i klasse 42, 43, 44 og 45, og det er på tide at innehavere av registreringer som fortsatt inneholder «Klasse 42: Hele klassen» omklassifiserer for å tydeliggjøre hva eneretten gjelder (21. oktober 2020): Patentstyret endrer beregnet saksbehandlingstid for varemerkesøknader. Vi gjør dette for å gi lik behandlingstid til alle våre kunder uavhengig av om søknaden er levert gjennom Altinn eller Søknadsveiviseren

Patentstyret vil implementere endringene fra og med 1. februar 2014. Hvis en klasseoverskrift som ikke er klar og presis brukes i en varefortegnelse etter at endringene er trådt i kraft, vil Patentstyret skrive til søker som deretter får anledning til å presisere varefortegnelsen Database hvor du kan søke etter patenter patentsøknader varemerker varemerkeregistreringer varemerkesøknader designregistreringer og designsøknader i Norge., Database where you can search for patent patent applications trademarks trademark applications design registrations and design applications in Norway Sende søknad på patent, varemerke, design. Hvilke produkter skal du bruke varemerke dit for. Produktvelger varemerke. Velge varer og tjenester for varemerke. Patenter Varemerker Design. Send application for patent, trademark, design. Which product will you use your trademark on. Product selector trademark. Select goods and services for the trademark Database hvor du kan søke etter patenter patentsøknader patentregister varemerker varemerkeregister varemerkeregistreringer varemerkesøknader designregistreringer designregister og designsøknader i Norge., Database where you can search for patent patent applications trademarks trademark applications design registrations and design applications in Norway Det er frivillig å melde inn denne opplysningen til Patentstyret, informasjonen her er derfor langt fra fullstendig. Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisensgiver. Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid

Patentstyret ønsker at varemerkeinnehavere endrer

Kundesenteret vårt holder åpent som vanlig på virkedager, fra kl. 8-15.45, men vi tar dessverre ikke i mot kundebesøk i Patentstyret inntil videre. Vi leverer forundersøkelser kun med ordinær leveringstid. Regelverk og frister: Patentstyret vil iverksette de tiltakene vi kan for å støtte rettighetssøkere og fullmektiger/advokater som blir berørt av situasjonen, så langt som mulig. We have improved stability, user experience and increased security. You may search full-text documents for patents. Like Microsoft, we do not recommend using Internet Explorer (due to security and functionality)

Saksbehandlingstid for varemerkesøknader - Patentstyret

Det er en stor fordel for deg som skal søke om varemerke i Norge og internasjonalt at du bruker de forhåndsgodkjente termene. En varefortegnelse med forhåndsgodkjente termer gjør at søknaden din går lettere gjennom i Norge og internasjonalt. Nå kan du også lagre listen til Word, slik at det er enklere og klippe og lime inn termer VAREFORTEGNELSE SØKER: Sky International AG VAREMERKE: SKY ARABIC PACK (ord) Vår ref.: 14069-006 Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater o Patentstyret behandler søknader om patenter, varemerkeregistrering og designbeskyttelse. For å øke kunnskap om industrielle rettigheter, gjennomfører Patentstyret et bredt spekter av kurs, seminarer, møter og foredrag rettet mot ulike målgrupper. I tillegg tilbyr Patentstyret kundene sine ulike typer forundersøkelser Se begrenset varefortegnelse. Fant du det du lette etter? Ja Nei NB: Tilbakemeldinger er anonyme! Ønsker du svar, ring kundesenteret vårt på 22 38 73 00 eller send en e-post til post@patentstyret.no Hva savnet du? (NB: Tilbakemeldinger er anonyme - se over) Send. Takk for din tilbakemelding.

Bruk av klasseoverskrifter i varemerkesaker - Patentstyret

 1. Patentstyret tok i bruk CPC fra 20. oktober 2015, i tillegg til IPC. Eldre saker vil kun være klassifisert etter IPC. CPC bygger på IPC, men er mer finmasket. Eksakt søk skrives i fnutter, eks: C12N 1/00 Søk på flere klasser i feltet CPC klasser kombinert med and/or gir treff på de eksakte kombinasjonene. Eks. C12N 1/00 and A23K 3/0
 2. Forholdet mellom en nasjonal og en internasjonal varemerkeregistrering, varemerkeloven § 73. Hvis en internasjonal registrering utpeker Norge og det allerede foreligger en norsk registrering for samme innehaver for samme merke og varefortegnelse, vil den internasjonale registreringen få vern i Norge med samme prioritetsdato som den norske registreringen
 3. Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26. mars 2014 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) § 2 tredje ledd og § 4 tredje ledd, lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) § 82, lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven) § 8 femte ledd, § 62a, § 66c første ledd.
 4. Klikk her for å levere søknader eller skjema, og for å bruke alle Patentstyrets digitale tjenester
 5. Henvendelsen gjelder en begrensning for følgende varemerkeregistreringer, hvor alle registringene er registrert med samme varefortegnelse. De registrerte varemerkene er: 307136, 307137,307139, 307140, 307141, 307142 og 307143, alle med Sky International AG, som innehaver
 6. Patentstyret vil etter innsendelse vurdere om varemerket oppfyller de krav varemerkeloven stiller for registrering, herunder: Om merket er egnet til å skille de søkte varer og/eller tjenester fra det andre aktører tilbyr. Basert på den informasjon vi mottar, vil vi utarbeide et forslag til varefortegnelse
 7. Svar: Når Patentstyret har mottatt riktig beløp vil våre saksbehandlere fornye saken. Dette skjer normalt uken etter at betaling er mottatt. Vi vil fortsette å sende ut fornyelsesbrev for varemerke og design til innehaver eller fullmektig dersom fullmektig er oppgitt

Søk Patentstyret

Digitale tjenester, Services - Patentstyret

Patentstyret vil altså vurdere om det søkte merket er egnet til å skille de søkte varer og/eller tjenester fra andres. Dette betyr blant annet at merket ikke utelukkende må gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografisk opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten 30 dager når brevet gjelder formalia så som manglende varefortegnelse og manglende avgift i henhold til varemerkeloven § 20, § 11-3 fjerde ledd skal lyde: Bestemmelser om når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning er gitt i forskrift om avgifter til Patentstyret mv. II Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse: Klasse 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår Patentstyret vil deretter innvilge eller avslå søknaden. Det er fornuftig med profesjonell bistand ved utformingen av søknaden, slik at virksomheten oppnår de målsettinger man har med varemerkebeskyttelsen, både på kort og lang sikt. Les mer om: Varemerker «Patent på navn Der saken ikke anses egnet for behandling i Patentstyret, for eksempel fordi faktum er omtvistet, vil Patentstyrets første avdeling kunne avvise saken. Riktignok er det adgang til å avholde muntlige forhandlinger og bevisopptak i saker for Patentstyret, jf. lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern § 7 annet ledd og § 8

Patentstyret gir nærmere retningslinjer om oversendelsesmåter, lagringsformater, mv. Innleverte merker, modeller av tredimensjonale merker, én måned når brevet gjelder formalia så som manglende varefortegnelse og manglende avgift i henhold til varemerkeloven § 20, 2 Gjenpart av Første avdelings avgjørelsesprotokoll ble oversendt søkers norske fullmektig samme dag. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28. januar 2008, og med følgende varefortegnelse: Klasse 33: Alkoholholdige drikker, nemlig tequila, tequila likør, alkoholholdige drikker inneholdende tequila Prop. 43 LS (2019-2020) Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkeret

Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene, vil henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnitts-forbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide Patentstyret foreslår i designutredningen (lovutkastet § 34) at det gis en uttømmende oppregning av de avgjørelsene i Patentstyrets første avdeling som kan påklages. Det kan hende at et merke ved en feil er blitt registrert med en mer omfattende varefortegnelse enn den søkeren hadde inngitt,. Når opphører et registrert design: Etter 25 år Ved manglende fornyelse Dersom innvilget på feil grunnlag: Ved administrativ overprøving etter klage til Patentstyret Ugyldigkjennelse ved dom Hvordan registrere et varemerke/design Søknad i hvert enkelt land Patentstyret i Norge Internasjonale ordninger kan benyttes ved registrering i mange land Madridprotokollen (VM) Geneveavtalen (design.

varefortegnelse som er angitt i søknaden ved leveringen og gjøre nye og andre begrensninger enn det som Patentstyret har lagt til grunn i sin avgjørelse. 15 I forarbeidene til varemerkeloven § 13 heter det: « Annet ledd regulerer adgangen til å gjør 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. juni 2019, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 298625,det kombinerte merket RUMA,for samtlige følgende varefortegnelse. Klasse 14: Ur og klokker, deler (ikke opptatt i andre klasser) og utstyr hertil, nemlig etuier

Search NIPO / Finn varemerker patenter design - Patentstyret

Registreringen ble derfor opprettholdt med begrenset varefortegnelse. Klagenemnda kom dermed til et annet resultat enn Patentstyret, og klagen ble delvis tatt til følge. Dokumenter Avgjørelse 17-00021 ; Kontakt oss Epost. post@kfir.no (OBS: maks 20 MB per e-postforsendelse. Større. INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1998-12-18 STIKKORD: Varemerkeloven (1961) § 14 SAMMENDRAG: Saken gjelder gyldigheten av vedtak om å nekte registrering av varemerke. SAKSGANG: Oslo byrett - Borgarting lagmannsrett LB-1997-02383 - Høyesterett HR-1998-00063 A, nr 145/1998. PARTER: Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik C Borchsenius - til prøve. Etter den omlegning av innsigelsesordningen som skjedde ved revisjonen av varemerkeloven i 1995, kan en varemerkeregistrering oppheves administrativt etter innsigelse, dersom en slik inngis innen to måneder fra dagen for kunngjøringen om at registrering er skjedd, og Patentstyret finner (1) at registreringen er skjedd i strid med loven og (2) at registreringshindringen fortsatt foreligger.

Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Klasse 35: Klasse 36: Klasse 39: Klasse 41: Klasse 43: Klasse 44: Cash registers; calculators; data processing equipment and computers; magnetic recording carriers; bank or customer cards with chips and/or magnetic stripes, in particular withdrawal, cheque and credit cards; data processing equipment for cashless. Isbilen fisk. Når kommer Isbilen til deg? Besøk kartløsningen vår da vel! Velg ditt stopp, tast inn ditt mobilnummer og få en gratis sms ca 30 min. før vi kommer Fisk 45 % (hvitlaks 29 %, surimi (fisk 9 % (alaska pollock, pacific whiting, stabilisatorer (E420, E450, E451), sukker), Produktet er produsert av Madam Bergen for Den Norske Isbilen AS Transcript Norsk Varemerketidende nr 28/10. nr 28/10 - 2010.07.12 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet f f POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo f E-POST [email protected][email protected Posted 3/4/08 1:11 PM, 32 message * Thomas Skogestad | Første utgave av Fakta kom mai 1985 (og het da Viten, det skiftet navn i | 1987). Siste Fakta kom i 1992 (eller kanskje 1993)

En ny lov om Patentstyret og Klagenemda for industrielle rettar - med statistisk varefortegnelse og rundskriv om visse tollettelser fra 1. januar 2014 Denne utgivelsen gir en komplett. PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28. januar 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8098 Søknadsnr. 200801164 Søker: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, CP45601 Jalisco, Mexico Fullmektig: Detalje

Upload Baby & children; Feeding, diapering & nursing; Bottle sterilizers; Norsk Varemerketidende nr 24/0 Afgørelsen heraf støttes af den til systemet hørende varefortegnelse, som angiver den rette klassificering af omkring 20.000 forskellige vareangivelser. Systemet bygger i hovedsagen på normen om varens anvendelsesområde som bestemmelse for dens klassificering, selv om det i visse tilfælde har været nødvendigt at tage hensyn også til fremstillingsmaterialet

Video: Patentstyret

Search NIPO - Patentstyret

Norsk Varemerketidende nr 50/05. nr 50/05 - 2005.12.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet f f POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo f E-POST [email protected][email protected . nr 28/10 - 2010.07.12 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet f f POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo f E-POST [email protected][email protected

Norsk Varemerketidende nr 33/08. nr 33/08 - 2008.08.11 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet f f POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo f E-POST [email protected][email protected . nr 49/10 - 2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet f f POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo f E-POST [email protected][email protected E-POST mail@patentstyret.no. f. TELEFON 22 38 73 00. f. 200102242 Innehaver: Musicaliens AG DeelbĂśgenkamp 4C D-22297 Hamburg DE Gammel / opprinnelig varefortegnelse:.

Patentstyret - Guid

. nr 38/05 - 2005.09.19 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet f f POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo f E-POST [email protected] f TELEFON 22 38 73 00 f TELEFAKS 22 38 73 01 f 1 BESØKSADRESSE Københavngaten 10 INFOSENTERETS TELEFONTID kl. 09.00 - 15.00 Telefon (+47) 22 38 73 33 Telefax (+47) 22 38. . nr 49/07 - 2007.12.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet f f POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo f E-POST [email protected][email protected Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28. januar 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8098 Søknadsnr. 200801164 Søker: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, CP45601 Jalisco, Mexico Fullmektig . nr 06/15 - 2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet f f BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo f E-POST [email protected][email protected

Patentstyret og IP Translato

 1. Forskrift til varemerkeloven (varemerkeforskriften) - Lovdat
 2. Varemerke: klassifikasjonshjelperen med flere termer
 3. Patentstyret - regjeringen
 4. Delvis registrering - Patentstyret
 5. Erstatning / replacement - Patentstyret

Forskrift om betalinger mv

 1. Patentstyret innloggin
 2. Visning av data fra Altinn - search
 3. Vurderer du registrere et varmerke? - Codex Advoka
 4. Hjelp - Patentstyret
 5. Tall og trender Patentstyret

Varsling Patentstyret

 1. Varemerke Søknadsprosessen Oslo Patentkontor A
 2. Altinn - Korrespondanse til Patentstyret
 3. Prop. 43 LS (2019-2020) - regjeringen.n
 4. En oversikt over varemerkeprosessen i Norge - Codex Advoka
 5. Forskrift om endring i forskrift om nærmere bestemmelser

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16 ..

 1. Hvorfor bør bedriften registrere varemerker? - Codex
 2. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) - regjeringen.n
 3. PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28 ..
 4. Dom: Moods v Woods of Norway Spør Advokaten
 • Hotel hafen hamburg parken.
 • Jason bateman filme 2018.
 • Kommt rheuma in schüben.
 • Cavalier king charles spaniel.
 • Kostyme på e.
 • Katmandu park price.
 • Cupfinale 1985.
 • Årets kokebok 2014.
 • Cómo hacer al chavo del 8.
 • Komodo dragon venom.
 • Mayafolket idag.
 • Demi lovato youtube sorry not sorry.
 • Behind blue eyes guitar tab.
 • 18ga dykkert.
 • Gull periodiske system.
 • Intensivkurs førerkort automatgir.
 • Mayafolket idag.
 • Impuls company geel.
 • Kometer og meteorer.
 • Tulipan nederland.
 • Billiga resor till thailand.
 • Forskning om digitale verktøy i skolen.
 • Røinås kristiansand.
 • Bli kvitt fyllmasse.
 • Okercabana veranstaltungen.
 • Deodorant test tv2 hjelper deg.
 • Wetter moorea.
 • Veggedyr bergen.
 • Barnekonvensjonen undervisning.
 • Demi lovato youtube sorry not sorry.
 • Slette veggplater 6mm.
 • Eminem anmeldelse.
 • Veranstaltungskalender simmern.
 • Akustisk gitar beste kjøp.
 • Radio primaton team.
 • Oljesøl i havet.
 • Popstars 2018.
 • Egenkapitalbeta.
 • Hvor mange flyktninger i verden 2017.
 • Fundamental synonym.
 • Premier idrett.